233/2005

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän ilmoittamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta 19 päivänä joulukuuta 2003 annetun lain (1129/2003) 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sähkönmyyjän sähkön alkuperää koskevaan ilmoitusvelvollisuuteen, josta säädetään sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetussa laissa (1129/2003).

2 §
Sähkön alkuperän ilmoittamistapa

Sähkön alkuperä on ilmoitettava sähkönkäyttäjille suunnatuissa sähkölaskuissa tai niiden liitteissä vähintään kerran kalenterivuodessa sekä suoraan sähkönkäyttäjille jaetussa tai lähetetyssä myynninedistämisaineistossa.

3 §
Sähkön energialähteiden osuuksien laskemistapa

Ilmoituksessa on jaoteltava sähkönmyyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön tuottamiseen käytettyjen energialähteiden osuudet suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään vähintään seuraavalla tarkkuudella:

1) fossiiliset energialähteet ja turve;

2) uusiutuvat energialähteet; sekä

3) ydinvoima.

Jos sähkönmyyjä on hankkinut sähköä sähköpörssistä tai Euroopan talousalueen ulkopuolelta, on ilmoitettava lisäksi näiden hankintojen osuudet suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään.

Jaotteluun on sisällytettävä sekä sähkönkäyttäjille että sähkönmyyjille myydyn sähkön kaikki hankintalähteet tasesähköyksikön toimittamaa tasesähköä lukuun ottamatta.

4 §
Energialähteistä syntyneiden hiilidioksidipäästöjen ja radioaktiivisten jätteiden määrän laskemistapa

Julkisessa tietolähteessä olevassa ilmoituksessa on mainittava sähkönmyyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön tuottamiseen käytetyistä energialähteistä syntyneet:

1) hiilidioksidin ominaispäästöt (grammaa/kilowattituntia); sekä

2) käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään (milligrammaa/kilowattituntia).

Hiilidioksidin ominaispäästöjä koskevassa ilmoituksessa on mainittava ominaispäästöjen laskennassa käytetyt energialähde- ja tuotantotapakohtaiset päästökertoimet sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon päästöjen jakomenetelmä.

Käytetyn ydinpolttoaineen määrää koskeva tieto voi perustua joko sähkönmyyjän sähkönhankintaan tai säteilyturvakeskuksen julkaisemiin tilastotietoihin.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY (32003L0054); EYVL N:o L 176, s. 37

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Arto Rajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.