222/2005

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 31 päivänä toukokuuta 2000 annetun maakaasumarkkinalain (508/2000) 5 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maakaasumarkkinalain 5 luvussa tarkoitettuun saman yhteisön tai laitoksen harjoittamien maakaasuliiketoimintojen eriyttämiseen toisistaan ja muista liiketoiminnoista.

Tätä asetusta sovelletaan myös niihin maakaasuliiketoiminnan harjoittajiin, jotka harjoittavat pelkästään maakaasuliiketoimintaa, sekä niihin, jotka harjoittavat pelkästään yhtä maakaasuliiketoimintaa.

2 §
Eriytettyjen tilinpäätösten kaava

Maakaasuliiketoimintojen eriytetyissä tilinpäätöksissä on esitettävä ainakin liitteessä olevan kaavan mukaiset erät.

Jos yhteisö tai laitos laatii tilinpäätöksensä kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, on eriytetyissä tilinpäätöksissä esitettävä ainakin liitteessä olevassa kaavassa tähdellä merkityt erät.

Kustakin eriytetyn tuloslaskelman ja taseen erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto). Jos tuloslaskelman tai taseen erittelyä on muutettu, on vertailutietoa mahdollisuuksien mukaan oikaistava.

3 §
Tasejatkuvuus

Eriytetyn maakaasuliiketoiminnan taseeseen tulee mahdollisuuksien mukaan soveltaa tasejatkuvuuden periaatetta siten kuin kirjanpitolaissa säädetään.

4 §
Eriyttämisperusteet

Eriytetyille maakaasuliiketoiminnoille suoraan kohdistettavissa olevat tuotot ja kulut sekä varallisuus- ja pääomaerät tulee kirjata suoraan asianomaisen liiketoiminnan eriytettyyn tilinpäätökseen sekä liiketoimintojen yhteiset erät kohdistaa asianomaisille liiketoiminnoille ensisijaisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisella kohdistamisperusteella tai jos sellaista ei ole löydettävissä, liiketoiminnan laajuuteen perustuvalla jakoperusteella.

Sovelletut eriyttämisperusteet tulee yksilöidä. Selvitys eriyttämisperusteista tulee säilyttää tilikauden tositteina kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n ja muiden kirjanpitoaineiston säilyttämistä koskevien säännösten mukaisesti.

5 §
Sisäiset erät

Eriytettyjen liiketoimintojen välisiä tuottoja ja kuluja sekä liiketoimintojen keskinäisiä saamisia ja velkoja ei vähennetä eriytetyistä tuloslaskelmista ja taseista.

6 §
Eriytettyjen tilinpäätösten laatimiseen liittyvän aineiston säilyttäminen

Jos maakaasuliiketoimintojen eriyttäminen perustuu yhteisön tai laitoksen sisäiseen laskentaan tai erillislaskelmiin, tulee liiketoimintojen eriyttämiseen liittyvät sisäisen laskennan tulosteet sekä erillislaskelmat liittää tilikauden tositteisiin ja säilyttää tilikauden tositteina kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n ja muiden kirjanpitoaineiston säilyttämistä koskevien säännösten mukaisesti.

7 §
Eriytettyjen tilinpäätösten lisätiedot

Maakaasuliiketoimintojen eriytettyjen tilinpäätösten tulee sisältää seuraavat lisätiedot:

1) maakaasuverkkotoiminnan käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit tase-erittäin eriteltyinä ainakin liikearvoon, maakaasuverkon aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin sekä muihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin seuraavan kaavan mukaisesti:

Nettoinvestoinnit = käyttöomaisuuden tasearvo tilikauden lopussa – käyttöomaisuuden tasearvo tilikauden alussa + tilikauden poistot -/+ arvonkorotukset/alennukset -/+ olennaisen suuret käyttöomaisuuden ostot/myynnit;

2) maakaasuverkkotoimintaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti laskettuna seuraavan kaavan mukaisesti:

Tuottoprosentti = 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut + maakaasuverkon leasingmaksujen ja vuokrien korko-osuudet)/(taseen loppusumma – korottomat velat + maakaasuverkkoon liittyvät leasing- ja vuokravastuut);

3) edellistä tilikautta koskeviin vertailutietoihin tehdyt oikaisut;

4) eriyttämisperusteisiin tilikauden aikana tehdyt muutokset, niiden perustelut sekä muutosten vaikutukset.

8 §
Eriytettyjen tilinpäätösten julkaiseminen

Maakaasuliiketoimintojen eriytetyt tilinpäätökset tulee julkaista. Tilinpäätökset tulee liittää maakaasuliiketoimintaa harjoittavan yrityksen tai konsernin taikka kunnan, kuntayhtymän tai valtion laitoksen viralliseen tilinpäätökseen sekä julkaistavaan vuosikertomukseen taikka vuosikertomusta vastaavaan sidosryhmien saataville toimitettavaan muuhun julkiseen asiakirjaan.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

Tätä asetusta tulee soveltaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 ja sen jälkeen päättyviltä tilikausilta laadittaviin maakaasuliiketoimintojen eriytettyihin tilinpäätöksiin.

Tällä asetuksella kumotaan maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä 13 päivänä marraskuuta 2000 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (973/2000).

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Mauri Valtonen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.