199/2005

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus investointituen myöntämisestä korotettuna nuorille viljelijöille eräissä tapauksissa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 6 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 274/2003:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä nuorelle viljelijälle maatilalla toteutettavaan investointiin maaseudun kehittämisestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (609/2000) tarkoitettua tukea asetuksen 26 §:n 2 momentissa ja 29 §:n 4 momentissa tarkoitetuin tavoin korotettuna.

Viljelijän ikää ja tilanpidon aloittamisen ajankohtaa koskevista tuen myöntämisen edellytyksistä voidaan 2 §:ssä säädetyllä tavalla poiketa, jos tuen myöntämistä koskeva hakemus on tullut vireille 24 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004, maa- ja metsätalousministeriön asetuksella erikseen säädettyjä määräaikoja tuen hakemisesta on noudatettu ja tuen hakija on toimittanut kaikki hakemuksensa ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat työvoima- ja elinkeinokeskukselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2005.

2 §

Viljelijälle, joka tukea myönnettäessä on täyttänyt 40 vuotta tai jonka tilanpidon aloittamisesta on kulunut viisi vuotta, voidaan tuki myöntää korotettuna, jos:

1) viljelijä on täyttänyt 40 vuotta 24 päivänä kesäkuuta 2004 tai sen jälkeen, mutta ennen 31 päivää maaliskuuta 2005; ja

2) tilanpito on aloitettu aikaisintaan neljä vuotta 11 kuukautta ennen hakemuksen vireille tulemista, jos vireilletulo on tapahtunut 24 päivänä kesäkuuta 2004 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä elokuuta 2004, taikka neljä vuotta kuusi kuukautta ennen hakemuksen vireille tulemista, jos vireilletulo on tapahtunut 1 päivänä syyskuuta 2004 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004.

3 §

Jos nuorelle viljelijälle voidaan myöntää investointituki korotettuna ainoastaan poiketen 2 §:ssä säädetyin tavoin tuen myöntämisen edellytyksiä koskevista maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksistä, tuki myönnetään kokonaan kansallisista varoista.

4 §

Hakemukseen on annettava päätös viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2005.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä huhtikuuta 2005.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.