173/2005

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavista erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2005

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n, maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 25 §:n 3 momentin sekä poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983) 4 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 92/1995, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavia Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamia erikoistukia ja niiden hakuaikoja, tuen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamista, hakemusten toimittamista sekä hakemuslomakkeita:

1) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tukiasetus, säädetty:

a) non food -kesantokorvaus;

b) tärkkelysperunan tuki;

c) energiakasvituki;

d) valkuaiskasvipalkkio;

e) siementuki;

f) kuitupellavan ja -hampun peltokasvien tuki;

2) kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1786/2003 säädetty viherheinän tuki.

Tämä asetus koskee lisäksi seuraavien kansallisten tukien sekä tulvavahinkokorvauksen hakuaikoja, hakemusten toimittamista ja hakemuslomakkeita:

1) nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallinen tuki ja sen pinta- ja viljelystarkastusalojen ilmoittaminen;

2) mehiläistalouden kansallinen pesäkohtainen tuki;

3) poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (284/1983) säädetty tulvavahinkokorvaus.

2 §
Hallintoa ja valvontaa koskevat säännökset

Edellä 1 §:n 1 momentin 1 kohdan a―f alakohdassa tarkoitetun tuen hallinnossa ja valvonnassa sovelletaan, mitä peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (438/2004) 4―13, 16―20 ja 22 sekä 23 §:ssä säädetään.

3 §
Tukihakemus

Hakemus 1 §:n 1 momentin 1 kohdan a―e alakohdassa ja 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tuen saamiseksi sekä 1 §:n 1 momentin 1 kohdan f alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettujen tukien hakemiseksi tehtävä pinta-alailmoitus (tukihakemus) on toimitettava viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2005. Tukihakemuksen mukana on toimitettava tarvittavat liitteet.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeilla numero 101A, 101B, 102A ja 102B vuodelle 2005 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2005 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla. Tukihakemukseen on liitettävä esitäytetty tai muulla tavoin täytetty peruslohkolomake numero 102A.

Jos edellisen vuoden jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi käytöstä taikka uusia peruslohkoja on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on lisäksi toimitettava maa- ja metsätalousministeriön lomake numero 102C vuodelle 2005 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2005 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste.

4 §
Non food -kesantokorvaus

Non food -kesantokorvausta on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä non food -kesanto- lohkojen osalta viljeltäväksi kasviksi non food -kesanto, eritellen peltokasvit ja pysyvät kasvit. Non food -kesanto on ilmoitettava tukikäyttöön C.

Hakemuksen liitteenä tuottajan on toimitettava kopio jalostuslaitoksen kanssa tehdystä viljelysopimuksesta.

5 §
Tärkkelysperunan tuki

Tärkkelysperunan tukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä tärkkelysperunalohkon osalta viljeltäväksi kasviksi tärkkelysperuna. Tärkkelysperuna on ilmoitettava tukikäyttöön M.

Hakemuksen liitteenä, kuitenkin viimeistään 30 päivä kesäkuuta 2005, tuottajan on toimitettava kopio perunatärkkelystehtaan kanssa tehdystä viljelysopimuksesta.

6 §
Energiakasvituki

Energiakasvitukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä energiakasvilohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike sekä energiakasvituen vapaaehtoisten kesantolohkojen osalta viljeltäväksi kasviksi CAP-kesanto/ energiakasvituki, eritellen peltokasvit ja pysyvät kasvit. CAP-kesanto/energiakasvituki on ilmoitettava tukikäyttöön C. Muut energiakasvit on ilmoitettava tukikäyttöön C tai M lukuun ottamatta kuitupellavan ja -hampun alaa, joka tulee ilmoittaa tukikäyttöön M.

Hakemuksen liitteenä tuottajan on toimitettava kopio jalostuslaitoksen kanssa tehdystä viljelysopimuksesta.

7 §
Valkuaiskasvipalkkio ja poikkeuksellisista sääolosuhteista ilmoittaminen

Valkuaiskasvipalkkiota on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeella numero 102B tuottajan on merkittävä valkuaiskasvipalkkiolohkojen osalta viljeltäväksi kasviksi ruokaherne, rehuherne, härkäpapu, makea lupiini tai herneen/härkäpavun ja viljan seos, jossa viljan siemenmäärä voi olla enintään 15 % yhteenlasketusta siemenmäärästä. Valkuaiskasvipalkkiolohkot on ilmoitettava tukikäyttöön C tai M.

Jos viljelijä vetoaa tukiasetuksen 77 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettuun poikkeukselliseen sääolosuhteeseen, viljelijän on ilmoitettava asiasta kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle välittömästi, kun poikkeuksellisten sääolosuhteiden vaikutukset kasvustoon on havaittu. Ilmoitus voidaan tehdä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 166.

Viljelijän on 2 momentissa mainituissa tapauksissa säilytettävä valkuaiskasvipalkkiolohkojen kasvusto kylvämättä uutta kasvustoa tilalle. Säilytystä on jatkettava elokuun 15 päivään saakka. Luomutila voi, jos se on rikkaruohon torjunnan kannalta välttämätöntä ja asianomainen työvoima- ja elinkeinokeskus on tarkastanut tuhoutuneen alan, muokata alaa ennen edellä mainittua määräaikaa.

8 §
Euroopan yhteisön rahoittama siementuki

Vuonna 2005 viljeltävien siemenkasvien kiloperusteista siementukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2005. Hakemuksen liitteenä, kuitenkin viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2005, on toimitettava jäljennös Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen antamasta viljelysopimuksen hyväksymispäätöksestä.

Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike sekä tunniste ST. Siemennurmet on ilmoitettava tukikäyttöön M. Öljypellavan, kuitupellavan, kuituhampun ja spelttivehnän siemenviljelyala voidaan ilmoittaa myös tukikäyttöön C, jos peltokasvien tuen tukiehdot täyttyvät.

Hakijan on toimitettava tukihakemuksen kohteena olevien siementen sertifiointipäätösten jäljennökset viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2006. Jos sertifiointi on suoritettu 15 päivän toukokuuta 2006 jälkeen, hakijan on toimitettava tukihakemuksen kohteena olevien siementen sertifiointipäätösten jäljennökset viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006.

9 §
Kuitupellava- ja hamppualan ilmoittaminen

Kuitupellavan ja -hampun peltokasvien tukea haetaan tukihakemuksen lomakkeella numero 101B päätukihaun yhteydessä siten kuin peltokasvien tuen hakemisesta säädetään. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä kuitupellavan ja -hampun osalta viljeltäväksi kasviksi kuitupellava tai -hamppu. Kuitupellava ja -hamppu on ilmoitettava tukikäyttöön C. Viljelyn tukikelpoisuus edellyttää sekä peltokasvien tuen yleisten ehtojen että kuitupellavan ja -hampun erityisehtojen täyttymistä.

Tukihakemuksen jättämisen jälkeen hakemukseen liitettävistä sopimuksista tai sitoumuksista sekä siemenen hyväksyttävyyttä koskevista asiakirjoista on voimassa, mitä niistä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus, 13 artiklan 1 kohdassa sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 56 artiklassa säädetään.

10 §
Viherheinäalan ilmoittaminen

Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä viherheinälohkon osalta viljeltäväksi kasviksi viherheinä. Lomake numero 102B on palautettava 3 §:n 1 momentissa säädettynä määräaikana. Viherheinä on ilmoitettava tukikäyttöön M. Lomakkeen numero 102B liitteenä tuottajan on toimitettava kopio tehtaan kanssa tehdystä tuotantosopimuksesta, josta sopimuskasvulohkot käyvät ilmi.

Viherheinälohkolta korjatun raaka-aineen perusteella maksetaan kuivattujen rehujen tuotantotuki kuivaamolle. Vuonna 2005 kuivaamo välittää osan tuesta raaka-aineen toimittajalle.

11 §
Kansallinen hehtaariperusteinen siementuki

Vuonna 2005 viljeltävien nurmikasvien hehtaariperusteista siementukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B viljelijän on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike. Siemennurmet on ilmoitettava tukikäyttöön M.

Hakijan on toimitettava kaikkien hakemuksen kohteena olevien tuotantovuoden 2005 siemenviljelysten tarkastuspäätösten jäljennökset viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2006.

12 §
Kansallinen kiloperusteinen siementuki

Viljakasvien kiloperusteista siementukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B niistä siemeneristä, jotka tuottaja tulee sertifioimaan aikaisintaan 1 päivänä kesäkuuta 2005 ja viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2006.

Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike sekä tunniste ST. Siemenviljat voidaan ilmoittaa myös tukikäyttöön C, jos peltokasvien tuen tukiehdot täyttyvät.

Hakijan on toimitettava tukihakemuksen kohteena olevien siementen sertifiointipäätösten jäljennökset viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2006. Jos sertifiointi on suoritettu 15 päivän toukokuun 2006 jälkeen, hakijan on toimitettava tukihakemuksen kohteena olevien siementen sertifiointipäätösten jäljennökset viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006.

13 §
Ilmoitus kylvöaloista

Ilmoitus kylvöalojen muutoksista on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2005. Tärkkelysperunan viljelypinta-alan pienentämistä koskevissa tapauksissa on ilmoitus kylvöalojen muutoksista toimitettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2005. Jos Euroopan yhteisöjen komissio myöntää erityisestä syystä poikkeuksen viimeiseen kylvöpäivään, ilmoitus kylvöaloista on toimitettava viimeistään komission poikkeusasetuksessa vahvistamana viimeisenä kylvöpäivänä alueilla, joita poikkeus koskee.

Ilmoitus kylvöaloista on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 117 vuodelle 2005 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2005 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

14 §
Tärkkelysperunan viljelysopimuksen tarkentaminen

Tuottajan on tarkennettava 5 §:ssä tarkoitettua perunatärkkelystehtaan kanssa tehtyä viljelysopimusta, jos tuottajan tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B merkitsemä tärkkelysperunan pinta-ala eroaa viljelysopimuksessa sovitusta pinta-alasta. Sopimuksen suurentamista koskevat ilmoitukset on tehtävä viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2005 ja sopimuksen pienentämistä koskevat ilmoitukset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2005. Tarkentaminen edellyttää perunatärkkelystehtaan kirjallista hyväksyntää. Lisäksi tarkentamisen on oltava perunatärkkelystehtaan alakiintiön puolesta mahdollista.

Tehtaan on toimitettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2005 maa- ja metsätalousministeriön tukiyksikölle perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2236/2003 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viljelysopimusten yhteenveto.

15 §
Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki

Hakemus mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen saamiseksi on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 204 vuodelle 2005 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2005 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

Jos hakemuksessa ilmoitettujen mehiläisyhteiskuntien lukumäärä alenee tuotantokauden aikana, hakijan tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle kymmenen päivän kuluessa alenemisesta.

16 §
Tulvavahinkokorvaus

Tulvavahinkokorvauksen saamiseksi vahingonkärsijän on jätettävä korvaushakemus heti ja kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa tulvan päättymisestä.

Kasvavalle puustolle aiheutuneesta vahingosta korvausta on haettava viimeistään tulvaa seuraavan kalenterivuoden kesäkuun viimeisenä päivänä.

Korvaushakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 129A tai maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

17 §
Hakemuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen toimittaminen

Tukihakemus, sopimus, 7, 9, 10 ja 13 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, 8, 11 ja 12 §:ssä tarkoitettu päätös sekä 16 §:ssä tarkoitettu korvaushakemus liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, tukihakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Jos kysymys on muun kuin maatalouskiinteistön tai -irtaimiston vahingoittumisesta tulvan takia, toimitetaan 16 §:ssä tarkoitettu korvaushakemus sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella kiinteistö tai irtaimisto sijaitsee.

Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen hakemus ja 15 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus toimitetaan sen työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle, jonka toimialueella sijaitsevasta toimintapisteestä mehiläistaloutta harjoitetaan.

Postitse toimitettu tuki- ja korvaushakemus tai ilmoitus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos sen sisältävä postilähetys on viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

18 §
Myöhässä toimitettu hakemus

Myöhässä toimitetun tukihakemuksen, tukihakemuksen liitteen, sopimuksen sekä 8, 11 ja 12 §:ssä tarkoitetun päätöksen perusteella tehdään tukivähennykset sen mukaan kuin siitä soveltamisasetuksen 21 artiklassa säädetään.

19 §
Muiden erikoistukien hakeminen

Seuraavien erikoistukien hakemisesta on voimassa, mitä niiden hakemisesta erikseen säädetään:

1) satovahinkokorvaus;

2) eläinkohtainen kansallinen porotuki.

Lisäksi kuitupellavan ja -hampun jalostustuen hakemisesta on voimassa, mitä siitä kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 245/2001 ja kuitupellavan ja hampun jalostustuesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (508/2001) säädetään.

20 §
Euroopan yhteisön rahoittaman tuen ja palkkion vähimmäismäärä

Euroopan yhteisön rahoittamaa tukea tai palkkiota ei myönnetä, jos sen määrä on 50 euroa tai vähemmän.

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä maaliskuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003; EUVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 1786/2003; EUVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 114
Komission asetus (EY) N:o 796/2004; EUVL N:o L 141, 30.4.2004, s. 18
Komission asetus (EY) N:o 2236/2003; EUVL N:o L 339, 24.12.2003, s. 45
Komission asetus (EY) N:o 1973/2004; EUVL N:o L 345, 20.11.2004, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 245/2001; EYVL N:o L 35, 6.2.2001, s. 18

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Mirja Eerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.