151/2005

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinpalkkioiden rehualan ilmoittamisesta, peltokasvien tuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2005 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n sekä 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 44/2000, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee Euroopan yhteisön kokonaan rahoittaman peltokasvien ja säilörehunurmen pinta-alatuen ja näihin liittyvän kesannointikorvauksen hakemista vuonna 2005.

Lisäksi asetusta sovelletaan luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten, jäljempänä erityistukisopimusten, hakemiseen vuonna 2005 sekä näitä sopimuksia koskeviin sopimuskausiin.

Tämä asetus koskee myös yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 131 ja 132 artiklassa säädettyä eläinpalkkioiden rehualaa.

2 §
Hallintoa ja valvontaa koskevat säännökset

Edellä 1 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tukien sekä 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun eläinpalkkioiden rehualan hallinnossa ja valvonnassa sovelletaan, mitä peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (438/2004) 5―13 ja 15―19 §:ssä säädetään.

3 §
Tukihakemus

Hakemus 1 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tukien saamiseksi sekä 1 §:n 3 momentissa tarkoitettua pinta-alaa koskeva ilmoitus, jäljempänä tukihakemus, on toimitettava viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2005.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeilla numero 101A, 101B, 102A ja 102B vuodelle 2005 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2005 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla. Tukihakemusta ei voida toimittaa ilman esitäytettyä tai muulla tavoin täytettyä peruslohkolomaketta numero 102A.

Jos vuoden 2004 jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi käytöstä tai viljelystä taikka uusia peruslohkoja on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on lisäksi toimitettava maa- ja metsätalousministeriön peruslohkojen muutoslomake numero 102C vuodelle 2005 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2005 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste.

Luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea koskevaan sitoumukseen haettavat luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 46 §:n 1 momentissa tarkoitetut toisen sitoutuneen viljelijän edellisenä sitoumusvuonna tukihakemuksessaan ilmoittamat tukikelpoiset peltoalueet on ilmoitettava maa- ja metsätalousministeriön peruslohkolomakkeella numero 102A vuodelle 2005 ja maa- ja metsätalousministeriön peruslohkojen muutoslomakkeella numero 102C vuodelle 2005 taikka maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2005 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla.

4 §
Ilmoitus kylvöaloista

Viljelyalojen muutoksia koskeva ilmoitus kylvöaloista on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2005. Jos Euroopan yhteisöjen komissio myöntää erityisestä syystä poikkeuksen viimeiseen kylvöpäivään, ilmoitus kylvöaloista on toimitettava viimeistään komission poikkeusasetuksessa vahvistamana viimeisenä kylvöpäivänä alueilla, joita poikkeus koskee.

Ilmoitus kylvöaloista on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 117 vuodelle 2005 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2005 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

5 §
Tukihakemuksen ja ilmoituksen toimittaminen

Tukihakemus ja 4 §:ssä tarkoitettu ilmoitus liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, tukihakemus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Postitse saapunut tukihakemus tai ilmoitus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos sen sisältävä postilähetys on leimattu postissa viimeistään viimeisenä hakupäivänä toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

6 §
Vuonna 2005 annettava uusi luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea koskeva sitoumus

Uusi luonnonhaittakorvausta koskeva sitoumus on annettava vuoden 2005 pinta-alaan perustuvien tukien hakuaikana. Sitoutuminen annetaan täyttämällä vuotta 2005 koskevan maa- ja metsätalousministeriön hakulomakkeen numero 101B asianomainen kohta.

Uusi maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskeva sitoumus on annettava vuoden 2005 pinta-alaan perustuvien tukien hakuaikana. Sitoutuminen annetaan täyttämällä vuotta 2005 koskeva maa- ja metsätalousministeriön lomake numero 111. Kyseinen lomake on toimitettava 3 §:ssä tarkoitetun tukihakemuksen ohella viimeistään 24 päivänä toukokuuta 2005.

Jos yksittäisessä tapauksessa todetaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 795/2004 19 artiklassa tarkoitettu ilmeinen virhe ja hakemuksen sisäinen ristiriita, voidaan myös 24 päivän toukokuuta 2005 jälkeen toimitettu lomake numero 111 ja sitoutuminen luonnonhaittakorvaukseen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hyväksyä.

Jos viljelijä antaa uuden maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen ja viljelijä on täyttänyt päättyneeseen sitoumukseen sisältyviä määräpäivään mennessä tehtäviä velvoitteita, esimerkiksi koulutuspäivien käyminen, ei näitä tarvitse suorittaa uudelleen.

7 §
Luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea koskevan sitoumuksen jatkaminen

Jos vuonna 2001 luonnonhaittakorvaukseen sitoutunut viljelijä taikka vuonna 2000 tai 2001 ympäristötukeen sitoutunut viljelijä, joka tai jonka ikävaatimusta täyttävä puoliso on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2004, hakee vuoden 2005 tukihakemuslomakkeella kyseistä tukea viimeistään 24 päivänä toukokuuta 2005, sitoumuksen ei katsota rauenneen edeltävässä vuodenvaihteessa, vaan sen voimassaolo jatkuu. Jos tukea haetaan 29 päivän huhtikuuta 2005 jälkeen, myöhästyminen aiheuttaa siitä erikseen säädetyt seuraamukset vuoden 2005 maksettavaan tukeen.

8 §
Luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea koskevaan sitoumukseen haettavat peltoalueet

Viljelijän on ilmoitettava luonnonhaittakorvaukseen ja ympäristötukeen tukikelpoisiksi vuonna 2005 haettavat peltoa koskevat peruslohkot viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2005 edellyttäen, että peltoalueet ovat luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 46 §:n 1 momentissa tarkoitettuja peltoalueita, jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan sellaiselta viljelijältä, joka tai jonka puoliso on yli 65-vuotias taikka jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan tilusten järjestelyjen kautta. Peruslohkojen ilmoittamisessa on käytettävä 3 §:n 3 momentissa tarkoitettua lomaketta.

9 §
Ympäristötuen sitoumuksesta tai sopimuksesta luopuminen

Jos ympäristötuen sitoumuksen tai sopimuksen tekijä on luopunut sitoumuksesta tai sopimuksesta luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 46 §:n mukaisesti, luovutuksensaajan tulee hakea tukea seuraavalla tavalla:

1) luovutuksensaajan on jätettävä luovutettavista alueista tukihakemus viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2005;

2) hakemukseen on liitettävä vuokrasopimuksen tai kauppakirjan jäljennös, josta lohkojen hallinnan siirtyminen ilmenee; ja

3) luovutuksensaajan on ilmoitettava lohkojen hallinnan siirtymisestä lomakkeella numero 117 viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2005.

10 §
Erityistukisopimuksen jatkaminen

Jos viljelijä, jonka 1 päivänä lokakuuta 2000 tai sen jälkeen alkanut erityistukisopimus on edelleen voimassa ja joka tai jonka ikävaatimusta täyttävä puoliso on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2004, hakee vuoden 2005 tukihakemuslomakkeella kyseisen erityistuen maksatusta viimeistään 24 päivänä toukokuuta 2005, erityistukisopimuksen ei katsota rauenneen edeltävässä vuodenvaihteessa, vaan sen voimassaolo jatkuu. Jos erityistuen maksatusta haetaan 29 päivän huhtikuuta 2005 jälkeen, myöhästyminen aiheuttaa siitä erikseen säädetyt seuraamukset vuoden 2005 maksettavaan erityistukeen. Jos kyseessä on lannan käytön tehostamista koskeva sopimus, vastaavat päivämäärät ovat 31 päivä lokakuuta 2005 ja 25 päivä marraskuuta 2005.

11 §
Erityistukisopimusten hakuaika

Erityistukisopimusta koskeva hakemus ja lisäalueiden hakeminen luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2005 haussa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (18/2005) 6 §:ssä tarkoitettuun sopimukseen on toimitettava viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2005 sen työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus on toimitettava siihen työvoima- ja elinkeinokeskukseen, jonka alueella hakemuksen kohteena oleva alue tai pääosa siitä sijaitsee. Tässä tarkoitetut hakemukset on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön kutakin erityistukisopimusta koskevalla hakulomakkeella tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2005 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

12 §
Sopimuskaudet vuonna 2005 alkavissa erityistukisopimuksissa

Luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, alkuperäisrotujen kasvattamisesta ja alkuperäiskasvien viljelystä tehtävien erityistukisopimusten sopimuskausi alkaa 1 päivänä kesäkuuta 2005. Suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta, kosteikon ja laskeutusaltaan perustamisesta ja hoidosta, säätösalaojituksesta, säätökastelusta ja kuivatusvesien kierrätyksestä, lannan käytön tehostamisesta, perinnebiotooppien hoidosta, luonnon monimuotoisuuden edistämisestä sekä maiseman kehittämisestä ja hoidosta tehtävien erityistukisopimusten sopimuskausi alkaa 1 päivänä kesäkuuta 2005 tai 1 päivänä lokakuuta 2005. Pohjavesialueiden peltoviljelystä tehtävien erityistukisopimusten sekä peltojen tehostetusta kalkituksesta tehtävien erityistukisopimusten sopimuskausi alkaa 1 päivänä lokakuuta 2005.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003; EUVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004; EUVL N:o L 5, 9.1.2004, s. 8
Neuvoston asetus (EY) N:o 583/2004; EUVL N:o L 91, 30.3.2004, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 864/2004; EUVL N:o L 161, 30.4.2004, s. 48
Komission asetus (EY) N:o 796/2004; EUVL N:o L 141, 30.4.2004, s. 18
Komission asetus (EY) N:o 1973/2004; EUVL N:o L 345, 20.11.2004, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 239/2005; EUVL N:o L 42, 12.2.2005, s. 3

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.