142/2005

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2005

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä elokuuta 2003 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (769/2003) 31 §, 33 §, 46 §, 63 §:n 1 momentin 2 kohta ja 64 §:n 1 kohta,

muutetaan 4 §:n 1 ja 2 momentti, 5 §, 6 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 818/2004, 8 §, 13 §:n 1 momentin 8 kohta, 16 §, 18 a §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on asetuksessa 1244/2003, 6 ja 7 kohta, 19 §, 20 §:n 5 kohta, 22 §, 39 §:n 12, 14 ja 15 kohta, 40 §:n johdantokappale ja 1 momentin 14 kohta, 44 §:n, sellaisena kuin se on asetuksessa 1244/2003, 2 ja 3 momentti, sekä 44 a §:n, sellaisena kuin se on asetuksessa 1244/2003, 1 ja 2 momentti, 47 §, 54 §:n 1 kohta, 63 §:n 1, 4, 5, 8, 9 ja 10 kohta, 67 §:n 2 momentti, 69 §, 74 §:n otsikko ja 2 momentti sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti, 11 §:ään uusi 3 momentti, 15 §:ään uusi 4 a kohta, 18 a §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 1244/2003, uusi 3 a kohta, asetukseen uusi 31 a §, 39 §:ään uusi 2 momentti, 40 §:n 1 momenttiin uusi 12 a kohta, 44 a §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1244/2003, uusi 5 momentti, 51 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 818/2004, uusi 10 a kohta ja uusi 74 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämän työjärjestyksen säännöksiä sovelletaan sisäasiainministeriön yhteydessä toimivan palosuojelurahaston henkilöstön virkasuhteeseen liittyviin asioihin siltä osin kuin niitä ei ole säädetty palosuojelurahaston hallituksen ratkaistavaksi.

4 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä käsittelee hallinnonalan ja ministeriön toimintaan keskeisesti vaikuttavat yhteiskuntapoliittiset linjaukset sekä toimintaa suuntaavat tulossuunnitelmat ja niiden toteuttamisen edellyttämät voimavarakehykset. Johtoryhmä arvioi myös toiminnan tuloksellisuutta tulossuunnittelun pohjaksi, seuraa lainvalmistelua sekä käsittelee ja sovittaa yhteen muut laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat.

Johtoryhmään kuuluvat ministerit, valtiosihteerit, kansliapäällikkö, osastojen päälliköt, rajavartiolaitoksen edustajana kuitenkin rajavartiolaitoksen päällikkö sekä yksi henkilöstön edustaja. Johtoryhmän sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä henkilö. Ministeriön viestintäjohtajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa.


5 §
Turvallisuusasiain johtoryhmä

Turvallisuusasiain johtoryhmä käsittelee yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toimintalinjoja sekä tulossuunnittelua ja arvioi toiminnan tuloksellisuutta. Se käsittelee ja sovittaa yhteen myös usean osaston toimialaan kuuluvat turvallisuutta koskevat asiat. Johtoryhmä käsittelee lisäksi lakien ja merkittävien asetusten valmistelun käynnistämistä koskevat suunnitelmat ennen hankkeen asettamista sekä seuraa hankkeiden etenemistä. Johtoryhmä voi käsitellä myös muita puheenjohtajan määräämiä asioita.

Johtoryhmään kuuluvat sisäasiainministeri puheenjohtajana, kansliapäällikkö varapuheenjohtajana sekä jäseninä sisäasiainministerin valtiosihteeri, poliisiosaston, pelastusosaston ja ulkomaalaisosaston osastopäälliköt, rajavartiolaitoksen päällikkö, ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmän päällikkö sekä keskusrikospoliisin ja suojelupoliisin päälliköt. Johtoryhmän sihteerin määrää puheenjohtaja. Ministeriön viestintäjohtajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.

6 §
Hallinnon ja aluekehityksen johtoryhmä

Hallinnon ja aluekehityksen johtoryhmä käsittelee paikallis- ja aluehallintoa, kuntataloutta ja aluekehitystä koskevia toimintalinjoja sekä tulossuunnittelua ja arvioi toiminnan tuloksellisuutta. Se käsittelee ja sovittaa yhteen myös näihin asioihin liittyvät usean osaston toimialaan kuuluvat asiat. Johtoryhmä käsittelee lisäksi lakien ja merkittävien asetusten valmistelun käynnistämistä koskevat suunnitelmat ennen hankkeen asettamista sekä seuraa hankkeiden etenemistä. Johtoryhmä voi käsitellä myös muita puheenjohtajan määräämiä asioita.

Johtoryhmään kuuluvat alue- ja kuntaministeri puheenjohtajana, alue- ja kuntaministerin valtiosihteeri varapuheenjohtajana sekä jäseninä kansliapäällikkö, alueiden ja hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö ja osastopäällikön ensimmäinen sijainen, kuntaosaston osastopäällikkö ja kansainvälisten asioiden johtaja. Johtoryhmän sihteerin määrää puheenjohtaja. Ministeriön viestintäjohtajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.

8 §
Osastopäällikkökokous

Osastopäällikkökokouksessa ministeriön osastopäälliköt käsittelevät kansliapäällikön johdolla kaikkia osastoja koskevia ajankohtaisia asioita. Osastopäällikkökokouksessa käsitellään lisäksi säännöllisesti eduskunnalle annettavaksi ilmoitettujen hallituksen esitysten valmistelutilannetta.

Valtiosihteerit voivat osallistua osastopäällikkökokoukseen.

11 §
Ministeriön hankintatiimi

Ministeriön talousyksikön hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmä valmistelee hankintatiimissä käsiteltävät asiat

13 §
Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston tehtävät

Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


8) EU:n alue- ja rakennepolitiikka, tavoitteet 1 ja 2 sekä niitä varten laadittujen rakennerahasto-ohjelmien hallintoviranomaistehtävät sekä Interreg- ja Urban -yhteisöaloitteet.


15 §
Poliisiosaston poliisitoimeen liittyvät tehtävät

Poliisiosasto käsittelee poliisitoimeen kuuluvat asiat, jotka koskevat poliisin:


4 a) henkilöstön osallistumista kansainvälisen siviilikriisinhallinnan poliisitoimintaan;


16 §
Poliisiosaston muut tehtävät

Poliisiosasto käsittelee 15 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) Suomen passia ja henkilökorttia;

2) rikoksentekijöiden luovuttamista Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä;

3) yksityisiä turvallisuuspalveluja koskevan lainsäädännön mukaisia toimintoja ja majoitusliikkeiden matkustajakortteja;

4) arpajaislaissa ja viihdelaitelaissa säädettyjä toimintoja;

5) rahankeräyksiä;

6) yhdistyslain 43 ja 44 §:ssä tarkoitettua yhdistysten toiminnan valvontaa;

7) ampuma-aseita;

8) yleisötilaisuuksia;

9) järjestyksenvalvojia koskevan lainsäädännön mukaisia toimintoja;

10) löytötavaraa; sekä

11) maahantuloa ja ulkomaalaisia siltä osin kuin nämä asiat kuuluvat poliisille.

18 a §
Ministeriön hallintopalveluyksikön tehtävät

Ministeriön hallintopalveluyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:


3 a) ministeriön toimitiloja;


6) ministerien, kansliapäällikön ja ministerien erityisavustajien sihteeripalveluja;

7) viraston asiakaspalveluja ja turvallisuutta; sekä


19 §
Ministeriön talousyksikön tehtävät

Ministeriön talousyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ja hallinnonalan strategiavalmistelua, tulossuunnittelua, tulosohjausta, tuloksellisuuden valvontaa ja muuta controller-toimintaa sekä taloussuunnittelua;

2) hallinnonalan toiminnasta ja taloudesta annettavia kertomuksia;

3) ministeriön tilivirastotehtäviä ja sisäisen valvonnan periaatteita; sekä

4) Euroopan aluekehitysrahaston maksuviranomaistehtäviä sekä varojen käyttöä koskevia epäsäännönmukaisuuksia ja niistä raportointia.

Ministeriön talousyksikköön kuuluu hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmä. Se ohjaa ja kehittää kansliapäällikön apuna ministeriön ja hallinnonalan hankintatointa ja toimitila-asioita sekä osallistuu ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavien hankinta-asioiden ja ministeriön sitoutumista edellyttävien toimitila-asioiden valmisteluun yhteistyössä asianomaisen osaston tai erillisyksikön kanssa.

20 §
Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät

Sisäisen tarkastuksen yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:


5) hallinnonalan sisäisen tarkastuksen ohjausta; sekä


22 §
Ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmä

Kansliapäällikön apuna ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmä yhteensovittaa poliisi-, pelastus-, ulkomaalais- ja rajavartio-osastojen toimialalla ministeriölle kuuluvaa kansainvälistä yhteistoimintaa, Euroopan unionissa käsiteltäviä asioita sekä käsittelee asiat, jotka koskevat kansainväliseen siviilikriisinhallintaan osallistumisen edellyttämien kotimaan valmiuksien ylläpitämistä ja kehittämistä, jollei jäljempänä 51 §:ssä toisin säädetä.

31 a §
Ministeriön talousyksikön hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmän kuuleminen

Ministeriön talousyksikön hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmää on kuultava riittävän aikaisessa vaiheessa asioissa, jotka koskevat ministeriön ja hallinnonalan keskeisiä hankintoja ja ministeriön päätettäviä toimitilavuokrauksia.

39 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


12) ministeriön tärkeimpiä hankintoja ja hallinnonalan keskitettyjä hankintoja, hankintamenettelyä ministeriön sitoutumista edellyttävissä kihlakunnanvirastojen tai muiden useamman kuin yhden osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja ministeriön omien toimitilojen vuokrauksissa sekä turvallisuushankintoja;


14) ministeriön sisäistä hallintoa, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen; sekä

15) neuvotteluvaltuuskunnan asettamista ministeriön toimialan kansainvälisiä sopimusneuvotteluja varten ja kansainvälisten hallintosopimusten tekemistä silloin, kun sopimus koskee useampaa kuin yhtä osastoa.

Kihlakunnanvirastojen toimitilojen hankintamenettelyehdotuksen esittelee kansliapäällikölle alueiden ja hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö.

40 §
Osaston päällikön ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston päällikkö ratkaisee, jollei tässä työjärjestyksessä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:


12 a) hankintamenettelyä ministeriön sitoutumista edellyttävissä osaston toimialan toimitilavuokrauksissa;


14) kansainvälisten hallintosopimusten tekemistä sekä osaston muuta kansainvälistä yhteistyötä;


44 §
Ratkaisuvalta eräissä ministeriötä yhteisesti koskevissa asioissa

Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston hallinnon kehittämisyksikön tietohallintotiimin vetäjä hyväksyy menot, jotka koskevat edellä 1 momentissa tarkoitetun käyttösuunnitelman mukaisia ministeriön ja hallinnonalan yhteisiä hankintoja sekä alueiden ja hallinnon kehittämisosastolle kuuluvien ja ministeriön oman tietoliikenneverkon keskitettyjen laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hankintoja.

Ministeriön talousyksikön päällikkö ja laskentapäällikkö ratkaisevat ilman esittelyä ministeriön taloussäännössä määrättyjä tilivirastotehtäviä koskevat asiat..

44 a §
Ministeriön hallintopalveluyksikkö

Ministeriön hallintopalveluyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) enintään vaativuustasoon 5 kuuluvien ministeriön virkojen ja vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamista sekä näiden virkojen siirtämistä ministeriössä; sekä

2) ministeriön virkamiehen, lukuun ottamatta kansliapäällikköä ja osaston päällikköä, määräämistä valtion virkamieslain 19 §:ssä tarkoitettuihin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Ministeriön hallintopalveluyksikön päällikkö ratkaisee lisäksi ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) todistuksen antamista irtisanoutumisesta kansliapäällikölle ja osastopäällikölle; sekä

2) ministeriön toimitilojen käyttöä ja yhteistä irtaimistoa.


Ministeriön turvallisuuspäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat viraston turvallisuuteen liittyvää koulutusta.

47 §
Ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmän siviilikriisinhallinta-asioita käsittelevä neuvotteleva virkamies

Ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmän siviilikriisinhallinta-asioita käsittelevä neuvotteleva virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat määräaikaiseen julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen siviilikriisinhallintatehtävään nimitettävän henkilön:

1) palvelussuhteen ehtoja; sekä

2) nimittämistä, jollei jäljempänä 51 §:ssä toisin säädetä.

51 §
Poliisiosaston poliisitoimintayksikön päällikkö

Poliisiosaston poliisitoimintayksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:


10 a) poliisimiesten rekrytointia, valintaa ja koulutusta sekä nimittämistä määräaikaiseen julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen kansainvälisen siviilikriisinhallinnan poliisitoiminnan tehtäviin;


54 §
Poliisiosaston hallintoyksikön arpajais- ja asehallintoyksikön päällikkö

Poliisiosaston hallintoyksikön arpajais- ja asehallintoyksikön päällikkö ratkaisee:

1) arpajaislainsäädännössä, viihdelaitelainsäädännössä, rahankeräyslainsäädännössä ja, jollei jäljempänä toisin säädetä, ampuma-aselainsäädännössä sisäasiainministeriön tehtäväksi säädetyt asiat sekä antaa edellä mainittuun lainsäädäntöön liittyvät sellaiset lausunnot, määräykset ja ohjeet, joilla ei ole ennakkotapauksellista luonnetta;


63 §
Pelastusylijohtaja

Pelastusylijohtaja ratkaisee 40 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) pelastuslain 49 §:ssä tarkoitettua kansainvälistä pelastustoimintaa ja muuta yhteistoimintaa;


4) pelastustoiminnan johtamista pelastuslain 44 §:n 2 momentissa ja 45 §:ssä tarkoitetulla tavalla lukuun ottamatta tämän työjärjestyksen 69 §:ssä tarkoitettuja tilanteita;

5) pelastuslain 87 §:ssä tarkoitettua onnettomuuden selvittämisen järjestämistä;


8) erivapauden antamista asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista alueen pelastustoimen virkaan tai tehtävään;

9) virkamatkamääräysten antamista osaston apulaisosastopäällikölle; sekä

10) palosuojelurahaston hallituksen palkkioiden vahvistamista.


67 §
Pelastusosaston onnettomuuksien ehkäisyn yksikön päällikkö

Lisäksi yksikön päällikkö ratkaisee ilman esittelyä pelastuslain 54 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen kutsumista koskevat asiat.

69 §
Pelastusosaston päivystäjät

Pelastusosaston päivystäjä voi päivystäessään vuorolistan mukaisesti ratkaista ilman esittelyä pelastustoiminnan johtamiseen liittyviä pelastuslain 44 §:n 2 momentissa ja 45 §:ssä tarkoitettuja asioita sekä tehdä työsopimuksen kansainväliseen avustustehtävään lähetettävän asiantuntijan kanssa, jos asia ei kiireen vuoksi siedä viivytystä tai on vähäinen.

74 §
Valmiuspäällikkö, suojelujohtaja ja turvallisuuspäällikkö

Ministeriö määrää suojelujohtajan ja turvallisuuspäällikön sekä valmiuspäällikön, suojelujohtajan ja turvallisuuspäällikön sijaisen.

74 a §
Ministeriön turvallisuuspäällikön tehtävät

Ministeriön turvallisuuspäällikkö huolehtii kansliapäällikön alaisuudessa ministeriön turvallisuusasioiden hoidosta.

Turvallisuuspäällikkö:

1) johtaa viraston asiakaspalvelutehtäviä omalla toimialallaan;

2) huolehtii turvallisuutta koskevien ohjeiden valmistelusta;

3) huolehtii turvallisuuteen liittyvän koulutuksen järjestämisestä ja hankintojen valmistelusta; sekä

4) huolehtii yhteistyöstä eri viranomaisten kanssa omalla toimialallaan.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Kansliapäällikkö
Ritva Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.