132/2005

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/1991) 11 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 662/1994:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan henkilöautolla harjoitettavaan tilausliikenteeseen, joka ei ole linjaliikennettä tai ostoliikennettä. Tällä asetuksella säädetään ylimmästä sallitusta taksitaksasta.

2 §
Taksarakenne

Taksitaksa voi koostua kahdesta tai useammasta osasta, joita voivat olla:

1) perusmaksu;

2) ajomatkamaksu;

3) odotusmaksu;

4) ennakkotilausmaksu;

5) avustamislisä;

6) lentokenttälisä;

7) tavarankuljetuslisä.

3 §
Perusmaksu

Perusmaksuna saadaan periä enintään 4,30 euroa, jos kuljetus alkaa muina arkipäivinä kuin lauantaisin kello 6:n ja 20:n välisenä aikana tai lauantaisin, kirkollisten juhlapyhien, uudenvuoden, vapunpäivän ja itsenäisyyspäivän aattona kello 6:n ja 16:sta välisenä aikana. Muina aikoina perusmaksu on enintään 6,60 euroa.

4 §
Ajomatkamaksu

Ajomatkamaksu, joka määräytyy ajomatkan pituuden ja matkustajien lukumäärän perusteella, jaetaan neljään taksaluokkaan seuraavasti:

Taksaluokka I:
(1―2 henkilöä) 1,10 €/km
Taksaluokka II:
(3―4 henkilöä) 1,32 €/km
Taksaluokka III:
(5―6 henkilöä) 1,43 €/km
Taksaluokka IV:
(yli 6 henkilöä) 1,54 €/km

Kaksi alle 12-vuotiasta lasta lasketaan yhdeksi henkilöksi matkustajien lukumäärää laskettaessa.

Mikäli asiakkaan kuljettaminen edellyttää autoa, jossa on asianmukainen paarivarustus, ajomatkamaksu määräytyy taksaluokan III mukaisesti.

5 §
Odotusmaksu

Odotusajalta saadaan periä odotusmaksua enintään 31,40 euroa tunnilta.

Edellä 1 momentissa mainitun lisäksi odotusmaksua saadaan periä:

1) ajomatkamaksun sijasta, jos ajo liikenteen ruuhkautumisen tai muun vastaavan syyn takia on niin hidasta, että odotusmaksu tulee ajomatkamaksua korkeammaksi;

2) silloin, kun kuljetuksen päättyessä paluumatkaan asemapaikalle sisältyy vesistöjen ylittämistä lautalla tai lossilla ja lautan tai lossin odotusajan kesto ylittää 30 minuuttia.

6 §
Lisämaksut

Kuljetuksesta saadaan periä seuraavat lisämaksut:

1) enintään 5,20 euron suuruinen ennakkotilausmaksu silloin, kun kuljetus on tilattu vähintään 30 minuuttia ennen asiakkaan ilmoittamaa lähtöaikaa;

2) lentokenttälisä, joka on yhtä suuri kuin se maksu, jonka luvanhaltija joutuu maksamaan päästäkseen lentokentällä matkustajaterminaalin alueelle noutamaan asiakasta;

3) enintään 10,00 euron suuruinen avustamislisä, jos asiakkaan kuljettaminen ja avustaminen edellyttää autoa, jossa on asianmukainen paari- tai vammaisvarustus;

4) enintään 10,00 euron suuruinen lisämaksu siltä ajalta, joka kuluu kuljetuksessa tarvittavien paarien noutamiseen ja asentamiseen, asemapaikan ulkopuolelta ennen kuljetuksen alkua.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua ennakkotilausmaksua ei kuitenkaan saa periä:

1) sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;

2) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen (759/1987) 4, 5 ja 6 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;

3) kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 39 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;

4) sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 1―5 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;

5) kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain (610/1991) 7 a §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;

6) kansaneläkelain (347/1956) 36 ja 46 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;

7) koululaiskuljetuksista.

Muiden kuin tässä asetuksessa säädettyjen lisämaksujen periminen ei ole sallittua.

7 §
Tavarankuljetuslisä

Isokokoisten esineiden ja koirien kuljettamisesta saadaan periä enintään 2,00 euron suuruinen lisämaksu. Lisämaksua ei saa kuitenkaan periä matkustajan tavanomaisista matkatavaroista eikä näkövammaisen opaskoirasta.

8 §
Maksuista ilmoittaminen

Taksitaksan mukaisista maksuista ilmoitettaessa on noudatettava kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa annetun asetuksen (1359/1999) 11 §:n säännöksiä.

9 §
Taksamittari

Taksamittarin asentamisessa ja sinetöimisessä on noudatettava autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1248/2002) 17 §:n säännöksiä.

Taksimatkan hinta määräytyy taksamittaria käyttäen paitsi niissä tapauksissa, joissa asiakkaan kanssa on sovittu tässä asetuksessa säädettyjä enimmäishintoja alemmasta korvauksesta. Jos taksamittari on epäkunnossa tai sen sinetöinti on korjauksen vuoksi tai muusta erityisestä syystä murrettu, on noudatettava taksien reittitaksasta annettua liikenne- ja viestintäministeriön asetusta (133/2005).

10 §
Taksamittarin käyttö

Liikenneluvan mukaisen asemapaikan ympärillä olevaa aluetta, joka määritellään käyttäen 2,5 kilometrin pituista sädettä, kutsutaan tässä pykälässä toiminta-alueeksi. Toiminta-alue voi olla myös laajempi.

Toiminta-alueella asiakkaan luokse ajetaan perusmaksulla. Taksamittari käynnistetään matkustajien lukumäärän mukaista taksaluokkaa vastaavasti sitten, kun auto on matkustajan tai matkustajien käytettävissä. Jos kyseessä on ennakkotilaus, taksamittarin saa käynnistää vasta tilauksen mukaisena aikana.

Silloin kun asiakas tilaa auton toiminta-alueen ulkopuolella olevaan paikkaan, taksamittari käynnistetään taksaluokkaa I vastaavasti toiminta-alueen rajalla. Jos matkustajien lukumäärän perusteella on oikeus periä taksaluokkaa I korkeampaa maksua, voidaan mittari nollata ja käyttää paluumatkalla matkustajamäärän mukaista taksaluokkaa.

Asiakkaan ollessa kyydissä taksamittari saa olla käynnissä ajettaessa toiminta-alueella. Toiminta-alueen ulkopuolella mittari saa olla käynnissä vain yhteen suuntaan ja odotusaikana.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan taksitaksasta 15 päivänä toukokuuta 2003 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (407/2003).

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.