118/2005

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2005

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä maaliskuuta 2003 annetun ulkoasiainministeriön työjärjestyksen (286/2003) 8, 13, 16, 17, 24, 29, 36, 49, 62, 89, 92 ja 93 §, sellaisina kuin niistä ovat 16, 17, 49 ja 89 § asetuksessa 1043/2003 ja 8 § asetuksessa 611/2004, sekä

lisätään työjärjestykseen uusi 42 a § seuraavasti:

8 §
Ministeriön laajennettu johtoryhmä

Ministeriön laajennettu johtoryhmä osallistuu hallinnonalan toimintaa koskevien laajakantoisten ja periaatteellisesti tärkeiden asioiden käsittelyyn sekä käsittelee valmistavasti muut asiat, jotka johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ottaa johtoryhmän käsiteltäväksi. Johtoryhmän tehtävänä on lisäksi edistää ministeriön sisäistä tiedonkulkua.

Johtoryhmään kuuluvat valtiosihteeri, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt, pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö, ulkoasiainhallinnon tarkastaja, suunnittelu- ja tutkimuspäällikkö, talousjohtaja ja henkilöstön nimeämä edustaja.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri, varapuheenjohtajana toimivat alivaltiosihteerit valtiosihteerin määräämässä järjestyksessä sekä sihteerinä valtiosihteerin määräämä virkamies. Johtoryhmä kokoontuu valtiosihteerin kutsusta tai muulla johtoryhmän päättämällä tavalla.

13 §
Valmiusryhmä

Ministeriössä on valmiusryhmä, joka käsittelee kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista koskevia hallinnonalan suunnitelmia ja toimenpiteitä.

Valmiusryhmän puheenjohtajana ja ulkoasiainhallinnon valmiuspäällikkönä toimii valtiosihteeri tai muu tehtävää hoitamaan määrätty virkamies. Valmiusryhmän sihteerinä toimii turvallisuuspäällikkö.

Valmiusryhmän tarkemmista tehtävistä, kokoonpanosta ja valmiuspäällikön sijaisena toimivasta varapuheenjohtajasta määrätään valmiusryhmän asettamispäätöksessä.

16 §
Organisaation perusrakenne

Ministeriössä on poliittinen osasto, kauppapoliittinen osasto, kehityspoliittinen osasto, Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan ja Aasian osasto, Afrikan ja Lähi-idän osasto, globaaliasioiden osasto, hallinnollinen osasto, oikeudellinen osasto, protokollaosasto sekä viestintä- ja kulttuuriosasto. Lisäksi ministeriössä on valtiosihteerin alaisena toimivat pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, sisäisen tarkastuksen yksikkö sekä suunnittelu- ja tutkimusyksikkö.

17 §
Poliittisen osaston organisaatio

Poliittisella osastolla on seuraavat yksiköt:

1) turvallisuuspolitiikan yksikkö;

2) asevalvonnan yksikkö;

3) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö;

4) ihmisoikeuspolitiikan yksikkö; ja

5) siviilikriisinhallinnan yksikkö.

24 §
Globaaliasioiden osaston organisaatio

Globaaliasioiden osastolla on seuraavat yksiköt:

1) yleisten globaaliasioiden yksikkö;

2) taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen yksikkö;

3) kehitysrahoituslaitosten yksikkö;

4) kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikkö; ja

5) humanitaarisen avun yksikkö.

29 §
Poliittisen osaston tehtävät

Poliittisen osaston tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka yleisesti sekä maailmanlaajuiset poliittiset ja turvallisuuskysymykset;

2) EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) sekä Eurooppakirjeenvaihtajan tehtävät;

3) EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka sekä euroatlanttiset turvallisuuskysymykset (Nato, Euroatlanttinen kumppanuusneuvosto, rauhankumppanuustoiminta);

4) rauhanturvaamistoiminta ja sotilaallinen kriisinhallinta;

5) siviilikriisinhallinta;

6) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö;

7) Euroopan neuvosto;

8) asevalvonta, puolustustarvikkeiden vientikysymykset, puolustusmateriaaliyhteistyö ja kansainvälinen vientivalvontayhteistyö;

9) terrorismin vastaisen toiminnan koordinaatio;

10) ihmisoikeuspolitiikka ja yleiset ihmisoikeusasiat;

11) pakolais-, maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittiset asiat;

12) ihmisoikeus- ja demokratiatuki; ja

13) osallistuminen osaston tehtäviin liittyvien kansainvälisten sopimusten valmisteluun ja säädösvalmisteluun yhteistyössä oikeudellisen osaston kanssa.

36 §
Globaaliasioiden osaston tehtävät

Globaaliasioiden osaston tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) YK:n yleiskokous, turvallisuusneuvosto, talous- ja sosiaalineuvosto ja erityisjärjestöt;

2) YK:n operatiiviset kehitysohjelmat ja -rahastot sekä tutkimuslaitokset;

3) kauppaan liittyvät globaalit kehityskysymykset, koherenssin edistäminen ja tekninen apu sekä UNCTAD;

4) kehitysrahoitusasiat mukaan lukien kehitysrahoituslaitokset;

5) kestävä kehitys ja kansainvälinen ympäristöpolitiikka sekä siihen liittyvä rahoitus;

6) humanitaarinen apu; ja

7) osaston tehtäviin liittyvät kansainväliset sopimukset.

42 a §
Suunnittelu- ja tutkimusyksikön tehtävät

Suunnittelu- ja tutkimusyksikön tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) ministeriön toimialaan liittyvä suunnittelu, analyysi ja tutkimus;

2) osallistuminen keskeisten ulkopoliittisten linjausten valmisteluun yhteistyössä vastuuosastojen kanssa; ja

3) ministeriön tutkimustoiminnan, mukaan lukien sektoritutkimuksen, ohjaus ja koordinaatio.

49 §
Erillisten yksikköjen päälliköt

Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristöä johtaa sihteeristön päällikkö ja sisäisen tarkastuksen yksikköä ulkoasiainhallinnon tarkastaja. Näitä yksikköjä johtavilla virkamiehillä on soveltuvin osin samat tehtävät kuin osastopäälliköllä.

Suunnittelu- ja tutkimusyksikköä johtaa suunnittelu- ja tutkimuspäällikkö, jolla on soveltuvin osin samat tehtävät kuin yksikön päälliköllä.

62 §
Erillisten yksikköjen päälliköiden ja kiertävän suurlähettilään ratkaisuvalta

Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö, ulkoasiainhallinnon tarkastaja ja suunnittelu- ja tutkimuspäällikkö sekä soveltuvin osin kiertävä suurlähettiläs ratkaisevat seuraavat asiat:

1) toimintayksikön tulostavoitteiden asettaminen;

2) lausunnot, nootit, toimintaohjeet ja muut viralliset kannanotot toimintayksikön tehtäviin kuuluvissa asioissa;

3) toimintayksikölle osoitettujen määrärahojen käyttö; ja

4) määrärahojen käyttöön liittyvät sitoumukset, sopimukset ja toimeksiannot, jollei toisin säädetä.

89 §
Virkamatkamääräykset ministeriössä

Virkamatkamääräyksen antaa:

1) ministeri valtiosihteerille;

2) valtiosihteeri alivaltiosihteerille, pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikölle, ulkoasiainhallinnon tarkastajalle, suunnittelu- ja tutkimuspäällikölle ja kiertävälle suurlähettiläälle;

3) valtiosihteeri tai tämän määräämä alivaltiosihteeri osastopäällikölle;

4) osastopäällikkö apulaisosastopäällikölle, linjanjohtajalle sekä suoraan alaisuudessaan toimivalle yksikönpäällikölle ja muulle virkamiehelle;

5) pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö ja ulkoasiainhallinnon tarkastaja alaiselleen virkamiehelle;

6) linjanjohtaja alaiselleen yksikönpäällikölle ja muulle suoraan alaisuudessaan toimivalle virkamiehelle; ja

7) yksikönpäällikkö alaiselleen virkamiehelle.

Edustustoon sijaiseksi tai perehdyttämistä varten virkamatkalle lähetettävälle virkamiehelle virkamatkamääräyksen antaa kuitenkin henkilöstöjohtaja.

Kriisinhallintatehtävissä ja vastaavissa muissa tehtävissä virkamatkalle lähetettävälle virkamiehelle, jota ei ole sijoitettu mihinkään toimintayksikköön, virkamatkamääräyksen antaa sen toimintayksikön päällikkö, jonka määrärahoista matkan kustannukset suoritetaan.

Matkamääräyksen antamisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle noudatetaan soveltuvin osin virkamiehiä koskevia säännöksiä.

Tapauksissa, joissa ratkaisuvalta ei määräydy 1―4 momentin mukaisesti, virkamatkamääräyksen antaa hallinnollisen osaston osastopäällikkö.

92 §
Vuosilomien vahvistaminen

Ulkoasiainministeri vahvistaa valtiosihteerin vuosiloman. Valtiosihteeri vahvistaa alivaltiosihteerien, pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikön, ulkoasiainhallinnon tarkastajan, suunnittelu- ja tutkimuspäällikön ja kiertävien suurlähettiläiden vuosilomat.

Valtiosihteeri tai tämän määräämä alivaltiosihteeri vahvistaa osastopäällikön vuosiloman.

Osastopäällikkö vahvistaa apulaisosastopäällikön, linjanjohtajan sekä suoraan alaisuudessaan toimivan yksikönpäällikön ja muun virkamiehen vuosiloman.

Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö ja ulkoasiainhallinnon tarkastaja vahvistavat alaisensa henkilöstön vuosilomat.

Linjanjohtaja vahvistaa alaisensa yksikönpäällikön ja muun suoraan alaisuudessaan toimivan virkamiehen vuosiloman.

Yksikönpäällikkö vahvistaa alaisensa henkilöstön vuosilomat.

93 §
Virkamiesten sijaisuudet

Valtiosihteerin ollessa estynyt sijaisena toimii se alivaltiosihteeri, jonka vastuualueeseen asia kuuluu. Tämänkin ollessa estynyt sijaisena toimii virkaiältään vanhin alivaltiosihteeri, hallinnollisissa asioissa kuitenkin hallinnollisen osaston osastopäällikkö.

Alivaltiosihteerin ollessa estynyt sijaisena toimii sen osaston osastopäällikkö, jonka tehtäviin asia kuuluu tai tämänkin ollessa estynyt, tämän sijainen.

Osastopäällikön ollessa estynyt sijaisena toimii apulaisosastopäällikkö tai osastopäällikön määräämä linjanjohtaja. Jos osastolla ei ole apulaisosastopäällikköä tai linjanjohtajaa taikka tämä on estynyt, sijaisena toimii muu osastopäällikön määräämä virkamies.

Linjanjohtajan ollessa estynyt sijaisena toimii hänen määräämänsä yksikönpäällikkö tai muu linjan virkamies.

Osastopäällikön alaisena toimivan yksikönpäällikön ollessa estynyt sijaisena toimii osastopäällikön määrämä virkamies. Linjaan kuuluvan yksikönpäällikön ollessa estynyt sijaisena toimii linjanjohtajan määräämä yksikön virkamies tai toisen yksikön päällikkö.

Ulkoasiainhallinnon tarkastajan, pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikön tai suunnittelu- ja tutkimuspäällikön ollessa estynyt, sijaisena toimii toimintayksikön päällikön määräämä virkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2005

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Lainsäädäntöneuvos
Elisa Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.