110/2005

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä toukokuuta 1995 annetun geenitekniikkalain (377/1995) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Asetuksen soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä koskevissa hakemuksissa vaadittavista tiedoista ja asiakirjoista, muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä laadittavasta riskinarvioinnista, tuotteiden markkinoille saattamista koskevasta seurantasuunnitelmasta sekä tulosten raportoinnista muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) siemenkasvilla kasvia, joka kuuluu taksonomiseen ryhmään Spermatophytae (Gymnospermae ja Angiospermae);

2) muuntogeenisellä siemenkasvilla muuntogeenistä organismia, joka on siemenkasvi;

3) suorilla vaikutuksilla sellaisia ihmisen tai eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvia ensisijaisia vaikutuksia, jotka johtuvat muuntogeenisestä organismista sinänsä eivätkä ilmene syysuhteisen tapahtumaketjun seurauksena;

4) välillisillä vaikutuksilla ihmisen tai eläinten terveyteen tai ympäristöön syysuhteisen tapahtumaketjun seurauksena kohdistuvia vaikutuksia, jotka tapahtuvat erilaisten mekanismien, kuten muiden organismien kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen, perintöaineksen siirtymisen tai käytössä tai käsittelyssä tapahtuvien muutosten seurauksena;

5) välittömästi ilmenevillä vaikutuksilla sellaisia ihmisen tai eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia, jotka havaitaan muuntogeenisen organismin levittämisen aikana; välittömästi ilmenevät vaikutukset voivat olla suoria tai välillisiä;

6) viipeellä ilmenevillä vaikutuksilla sellaisia ihmisen tai eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia, joita ei ehkä havaita muuntogeenisen organismin levittämisen aikana, mutta jotka ilmenevät suorana tai välillisenä vaikutuksena joko myöhemmässä vaiheessa tai levittämisen päätyttyä.

2 luku

Muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä koskevissa hakemuksissa vaadittavat tiedot ja asiakirjat

3 §
Tarkoituksellinen levittäminen muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa

Muun muuntogeenisen organismin kuin muuntogeenisen siemenkasvin tarkoituksellista levittämistä muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa koskevan hakemuksen tulee sisältää 3 luvussa säädetyt tiedot ja 6 luvun mukainen riskinarviointi.

Muuntogeenisen siemenkasvin tarkoituksellista levittämistä muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa koskevan hakemuksen tulee sisältää 4 luvussa säädetyt tiedot ja 6 luvun mukainen riskinarviointi.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin hakemuksiin tulee liittää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön muussa tarkoituksessa kuin niiden saattamiseksi markkinoille koskevien ilmoitusten tiivistelmälomakkeen vahvistamisesta annetun neuvoston päätöksen 2002/813/EY, jäljempänä neuvoston päätös 2002/813/EY, mukainen tiivistelmä hakemuksesta.

4 §
Tuotteiden markkinoille saattaminen

Tuotteena tai tuotteessa olevan muun muuntogeenisen organismin kuin muuntogeenisen siemenkasvin markkinoille saattamista koskevan hakemuksen tulee sisältää 3 luvussa säädetyt tiedot, 5 luvussa säädetyt lisätiedot, 6 luvun mukainen riskinarviointi ja 7 luvun mukaisesti laadittu seurantasuunnitelma.

Tuotteena tai tuotteessa olevan muuntogeenisen siemenkasvin markkinoille saattamista koskevan hakemuksen tulee sisältää 4 luvussa säädetyt tiedot, 5 luvussa säädetyt lisätiedot, 6 luvun mukainen riskinarviointi ja 7 luvun mukaisesti laadittu seurantasuunnitelma.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin hakemuksiin tulee liittää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien saattamista markkinoille tuotteina tai tuotteissa koskevien ilmoitusten tiivistelmälomakkeiden vahvistamisesta annetun neuvoston päätöksen 2002/812/EY, jäljempänä neuvoston päätös 2002/812/EY, mukainen tiivistelmä hakemuksesta, sekä erillinen asiakirja, joka sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY säädettyjen rekisterien toimintaa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta muuntogeenisten organismien geneettisiä muunnoksia koskevien tietojen tallentamiseksi annetun komission päätöksen 2004/204/EY, jäljempänä komission päätös 2004/204/EY, 3 artiklassa tarkoitetut tiedot.

3 luku

Muut muuntogeeniset organismit kuin muuntogeeniset siemenkasvit

5 §
Soveltamisala

Tässä luvussa säädetään muiden muuntogeenisten organismien kuin muuntogeenisten siemenkasvien tarkoituksellista levittämistä koskevissa hakemuksissa vaadittavista tiedoista.

6 §
Hakemuksen yleinen sisältö

Hakemuksessa tulee ilmoittaa tässä luvussa mainituista tiedoista vain ne, jotka ovat oleellisia kulloinkin kyseessä olevassa tapauksessa. Vaadittavien tietojen yksityiskohtaisuus voi vaihdella tapauskohtaisesti ehdotetun tarkoituksellisen levittämisen luonteen ja laajuuden mukaan.

Geenitekniikan lautakunta tarkastaa hakemusta käsitellessään, että hakemuksessa on ilmoitettu kulloinkin kyseessä olevan tapauksen kannalta oleelliset tiedot ja että vaadittavat tiedot on ilmoitettu riittävän yksityiskohtaisesti.

7 §
Yleiset tiedot

Hakemuksen tulee sisältää:

1) toiminnanharjoittajan nimi ja osoite;

2) vastuullisen tutkijan tai tutkijoiden nimi, pätevyys ja kokemus;

3) tarkoituksellista levittämistä koskevan hankkeen nimi;

4) kuvaus käytetyistä menetelmistä tai viittaus standardoituihin taikka kansainvälisesti tunnustettuihin menetelmiin, joihin toiminnanharjoittajan ilmoittamat tiedot perustuvat; sekä

5) niiden vastuullisten tutkimuslaitosten nimet, joiden tekemiin tutkimuksiin toiminnanharjoittajan ilmoittamat tiedot perustuvat.

8 §
Muuntogeenistä organismia koskevat tiedot

Hakemuksessa tulee ilmoittaa luovuttajaorganismista ja vastaanottaja- tai tarvittaessa emo-organismista seuraavat tiedot ja ominaisuudet:

1) tieteellinen nimi;

2) taksonomia;

3) muut nimet, kuten yleisnimi, kannan nimi tai koodi;

4) fenotyyppiset ja geneettiset markkerit;

5) luovuttaja- ja vastaanottajaorganismien tai emo-organismien sukulaisuusaste;

6) tunnistus- ja havaitsemismenetelmien kuvaus;

7) tunnistus- ja havaitsemismenetelmien herkkyys, luotettavuus kvantitatiivisesti mitattuna ja spesifisyys;

8) organismin maantieteellinen levinneisyys ja sen luonnollisen elinympäristön kuvaus, mukaan lukien tiedot luonnollisista saalistajista, saaliista, loisista ja kilpailijoista, symbionteista ja isännistä;

9) organismit, joiden kanssa perintöaineksen siirtymistä tiedetään tapahtuvan luonnollisissa olosuhteissa;

10) organismin geneettisen pysyvyyden todentaminen ja pysyvyyteen vaikuttavat tekijät;

11) seuraavat organismien patologiset, ekologiset ja fysiologiset ominaisuudet:

a) voimassa olevien ihmisen terveyden, eläinten terveyden ja ympäristön suojelua koskevien Euroopan yhteisön säädösten ja määräysten mukainen vaaraluokitus;

b) generaatioaika luonnollisissa ekosysteemeissä sekä suvullinen ja suvuton lisääntymiskierto;

c) tiedot elossa säilymisestä, mukaan lukien vuodenaikaisrytmi ja kyky muodostaa säilymismuotoja;

d) patogeenisuutta kuvaavat ja patogeenisuuteen liittyvät tiedot, kuten infektiivisyys, toksisuus, virulenssi, allergeenisuus, patogeenin kantaja, mahdolliset vektorit sekä isäntäkirjo mukaan lukien myös muut kuin kohdeorganismit, latenttien virusten ja provirusten mahdollinen aktivoituminen sekä kyky kolonisoida muita organismeja;

e) antibioottiresistenssi ja kyseisten antibioottien mahdollinen ennaltaehkäisevä tai hoidollinen käyttö ihmisillä ja kotieläimillä; ja

f) osallistuminen ympäristön prosesseihin, kuten perustuotantoon, ravintoaineiden kiertokulkuun, orgaanisten aineiden hajoamiseen ja hengitykseen;

12) seuraavat organismissa luonnostaan olevien vektorien luonnetta kuvaavat tiedot:

a) sekvenssi;

b) mobilisaatiotaajuus;

c) spesifisyys; ja

d) resistenssiä aiheuttavien geenien esiintyminen; sekä

13) aiemmat geenitekniset muuntamiset.

Hakemuksessa tulee kuvata geenitekniseen muuntamiseen käytetyn vektorin seuraavat ominaisuudet:

1) vektorin luonne ja alkuperä;

2) niiden transposonien, vektoreiden ja muiden kuin koodaavien geneettisten segmenttien sekvenssi, joita käytetään muuntogeenisten organismien tuottamiseen ja joilla siirretty vektori ja insertti saadaan toimimaan muuntogeenisessä organismissa;

3) siirretyn vektorin mobilisaatiotaajuus ja sen kyky siirtää geenejä sekä näiden määritysmenetelmät; sekä

4) tieto siitä, missä määrin vektorin koko on rajattu siihen vähimpään määrään DNA:ta, jolla tarkoitettu toiminto saadaan aikaan.

Hakemuksessa tulee kuvata muuntogeenisen organismin ominaisuuksiin liittyvät seuraavat tiedot:

1) geenitekniseen muuntamiseen liittyvät seuraavat tiedot:

a) muuntamismenetelmä tai -menetelmät;

b) menetelmät, joilla insertti tai insertit on muodostettu ja viety vastaanottajaorganismiin tai joilla sekvenssiä on poistettu;

c) insertin ja vektorin rakenteen kuvaus;

d) insertin puhtaus tuntemattomista sekvensseistä ja tieto siitä, missä määrin insertti on rajattu siihen vähimpään määrään DNA:ta, jolla tarkoitettu toiminto saadaan aikaan;

e) selektioon käytetyt menetelmät ja perusteet; ja

f) muunnettujen, siirrettyjen ja poistettujen nukleiinihapposegmenttien sekvenssi, toiminnallinen luonne ja sijainti sekä erityisesti mahdolliset haitallisiksi tiedetyt sekvenssit; sekä

2) seuraavat tiedot lopullisesta muuntogeenisestä organismista:

a) geneettisten tai fenotyyppisten ominaisuuksien kuvaus sekä erityisesti uusien mahdollisesti ilmentyvien tai ei enää ilmentyvien ominaisuuksien kuvaus;

b) muuntogeenisen organismin lopulliseen rakenteeseen jäävän vektori- ja luovuttajaorganismin nukleiinihapon rakenne ja määrä;

c) organismin geneettisten ominaisuuksien pysyvyys;

d) uuden perintöaineksen ilmentymisnopeus ja -taso, mittausmenetelmä ja -herkkyys;

e) ilmentyneen proteiinin tai proteiinien aktiivisuus;

f) tunnistus- ja havaitsemismenetelmien kuvaus mukaan lukien siirretyn sekvenssin ja vektorin tunnistus- ja havaitsemismenetelmät;

g) tunnistus- ja havaitsemismenetelmien herkkyys, luotettavuus kvantitatiivisesti mitattuna sekä spesifisyys; ja

h) tiedot muuntogeenisen organismin aiemmista levittämisistä tai käytöistä.

9 §
Ihmisten ja eläinten sekä kasvien terveyteen liittyvät tiedot

Hakemuksessa tulee ilmoittaa ihmisten ja eläinten sekä kasvien terveyteen liittyvät muuntogeenistä organismia koskevat seuraavat tiedot:

1) muuntogeenisen organismin ja sen aineenvaihduntatuotteiden toksiset tai allergeeniset vaikutukset;

2) muuntogeenisen organismin patogeenisuus verrattuna luovuttaja- ja vastaanottaja- tai tarvittaessa emo-organismin patogeenisuuteen;

3) kolonisaatiokyky;

4) jos organismi on patogeeninen immunokompetenteille ihmisille, tulee muuntogeenisestä organismista ilmoittaa seuraavat tiedot:

a) aiheutuvat sairaudet ja patogeenisuuden mekanismi mukaan lukien invasiivisuus ja virulenssi;

b) tarttuvuus;

c) infektoiva annos;

d) isäntäkirjo ja sen muuttumisen mahdollisuus;

e) elossa säilyminen ihmisisännän ulkopuolella;

f) vektoreiden läsnäolo tai leviämiskeinot;

g) biologinen pysyvyys;

h) antibioottiresistenssin kuvaus;

i) allergeenisuus; ja

j) asianmukaisten hoitokeinojen olemassaolo; sekä

5) muut markkinoille saatettavaksi suunniteltuun tuotteeseen mahdollisesti liittyvät vaarat.

10 §
Tiedot levittämisolosuhteista ja vastaanottavasta ympäristöstä

Hakemuksessa tulee ilmoittaa tarkoituksellisesta levittämisestä seuraavat tiedot:

1) suunnitellun tarkoituksellisen levittämisen kuvaus mukaan lukien levittämistarkoitus ja markkinoille saatettaviksi suunnitellut tuotteet;

2) tarkoituksellisen levittämisen suunnitellut päivämäärät ja kokeen aikataulu mukaan lukien tarkoituksellisen levittämisen taajuus ja kesto;

3) ennen tarkoituksellista levittämistä tehtävä levittämisalueen valmistelu;

4) levittämisalueen koko;

5) levittämismenetelmät;

6) tarkoituksellisesti levitettävien muuntogeenisten organismien määrät;

7) levittämisalueeseen kohdistuvat toimenpiteet mukaan lukien viljelytapa ja menetelmät, kaivostoiminta ja keinokastelu;

8) toimenpiteet työntekijöiden suojelemiseksi tarkoituksellisen levittämisen aikana;

9) levittämisalueen käsittely tarkoituksellisen levittämisen jälkeen;

10) menetelmät, joilla on tarkoitus tuhota tai inaktivoida muuntogeeniset organismit tarkoituksellisen levittämisen päättyessä; sekä

11) tiedot ja tulokset erityisesti eri mittakaavassa ja erilaisissa ekosysteemeissä suoritetuista kyseessä olevan muuntogeenisen organismin aiemmista tarkoituksellisista levittämisistä.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa levittämisalueesta ja sen laajemmasta ympäristöstä seuraavat tiedot:

1) levittämisalueen tai alueiden maantieteellinen sijainti ja maantieteelliset koordinaatit; jos kyse on tuotteen markkinoille saattamista koskevasta hakemuksesta, levittämisalue tarkoittaa tuotteen suunniteltua käyttöaluetta;

2) ihmisten ja muun merkittävän eläimistön tai kasviston fysikaalinen tai biologinen läheisyys;

3) merkittävien biotooppien, suojelualueiden tai juomavesivarantojen läheisyys;

4) ilmasto-olosuhteet alueella, johon levittäminen todennäköisesti vaikuttaa;

5) maantieteelliset, geologiset ja maaperään liittyvät ominaisuudet;

6) kasvisto ja eläimistö mukaan lukien viljelykasvit, kotieläimet ja muuttavat lajit;

7) levityksen kohteena olevien ja sellaisten muiden ekosysteemien kuvaus, joihin tarkoituksellinen levittäminen todennäköisesti vaikuttaa;

8) vastaanottajaorganismin luonnollisen elinympäristön ja suunniteltujen levittämisalueiden vertailu; sekä

9) tiedossa olevat kehittämis- ja muutossuunnitelmat, jotka koskevat levittämisalueen maankäyttöä ja jotka voivat vaikuttaa tarkoituksellisen levittämisen ympäristövaikutuksiin.

11 §
Tiedot muuntogeenisen organismin ja ympäristön vuorovaikutuksesta

Hakemuksessa tulee ilmoittaa muuntogeenisen organismien elossa säilymiseen, lisääntymiseen ja leviämiseen vaikuttavista ominaisuuksista seuraavat tiedot:

1) elossa säilymiseen, lisääntymiseen ja leviämiseen vaikuttavat biologiset ominaisuudet;

2) tunnetut tai ennustetut ympäristöolosuhteet, jotka voivat vaikuttaa elossa säilymiseen, lisääntymiseen ja leviämiseen, kuten tuuli, vesi, maaperä, lämpötila ja pH; sekä

3) herkkyys tietyille tekijöille;

Hakemuksessa tulee ilmoittaa muuntogeenisen organismin vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa seuraavat tiedot:

1) muuntogeenisen organismin oletettu elinympäristö;

2) muuntogeenisen organismin käyttäytymistä, ominaisuuksia ja ekologisia vaikutuksia koskevat tutkimukset, jotka on tehty simuloiduissa luonnonolosuhteissa, kuten mikrokosmoksissa, kasvatushuoneissa ja kasvihuoneissa; sekä

3) seuraavat muuntogeenisen organismin geenien siirtämiskykyyn liittyvät tiedot:

a) tarkoituksellisen levittämisen jälkeen tapahtuva perintöaineksen siirtyminen muuntogeenisestä organismista kyseisten ekosysteemien organismeihin; ja

b) ympäristön luontaisten organismien perintöaineksen siirtyminen muuntogeeniseen organismiin tarkoituksellisen levittämisen jälkeen;

4) todennäköisyys, että valikoituminen johtaa tarkoituksellisen levittämisen jälkeen ennakoimattomien tai epätoivottujen ominaisuuksien ilmentymiseen muuntogeenisessä organismissa;

5) toimenpiteet geneettisen pysyvyyden varmistamiseksi ja todentamiseksi sekä geneettisen pysyvyyden todentamismenetelmät;

6) sellaisten geneettisten ominaisuuksien kuvaus, jotka voivat estää perintöaineksen leviämisen tai vähentää sitä;

7) biologisen leviämisen väylät, tunnetut tai mahdolliset vuorovaikutustavat levittävän tekijän kanssa, kuten sisäänhengittäminen, nauttiminen, pintakosketus ja tunkeutuminen;

8) kuvaus ekosysteemeistä, joihin muuntogeeninen organismi voi levitä;

9) mahdollisuus populaation liikakasvuun ympäristössä;

10) muuntogeenisen organismin kilpailuetu verrattuna muuntamattomiin vastaanottaja- tai emo-organismeihin;

11) tarvittaessa kohdeorganismien tunnistaminen ja kuvaus;

12) tarvittaessa tarkoituksellisesti levitetyn muuntogeenisen organismin ja kohdeorganismien vuorovaikutuksen ennakoitu mekanismi ja tulos;

13) muiden kuin kohdeorganismien tunnistaminen ja kuvaus, jos muuntogeenisen organismin tarkoituksellinen levittäminen voi vaikuttaa kyseisiin organismeihin haitallisesti sekä tunnistettujen haitallisten vuorovaikutusten ennakoitu mekanismi;

14) biologisen vuorovaikutuksen tai isäntäkirjon muuttumisen todennäköisyys tarkoituksellisen levittämisen jälkeen;

15) tunnetut tai ennustetut vuorovaikutukset ympäristön muiden kuin kohdeorganismien kanssa, mukaan lukien kilpailijat, saaliit, isännät, symbiontit, saalistajat, loiset ja patogeenit;

16) tunnettu tai ennustettu osallistuminen biogeokemiallisiin prosesseihin; sekä

17) muut mahdolliset vuorovaikutukset ympäristön kanssa.

12 §
Seurantaa, valvontaa ja jätteiden käsittelyä sekä hätätilanteiden varalle laadittuja suunnitelmia koskevat tiedot

Hakemuksessa tulee ilmoittaa seurantamenetelmistä seuraavat tiedot:

1) menetelmät, joilla muuntogeeninen organismi jäljitetään ja sen vaikutusta seurataan;

2) niiden seurantamenetelmien spesifisyys, herkkyys ja luotettavuus, joiden avulla muuntogeeninen organismi tunnistetaan ja erotetaan luovuttajaorganismeista ja vastaanottaja- tai tarvittaessa emo-organismeista;

3) menetelmät, joilla havaitaan siirretyn perintöaineksen siirtyminen toisiin organismeihin; sekä

4) seurannan kesto ja taajuus.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa tarkoituksellisen levittämisen valvonnasta seuraavat tiedot:

1) menetelmät ja menettelyt, joilla estetään tai minimoidaan muuntogeenisten organismien leviäminen levittämisalueen tai suunnitellun käyttöalueen ulkopuolelle;

2) menetelmät tai menettelyt, joilla suojellaan levittämisaluetta asiattomien henkilöiden pääsyltä; sekä

3) menetelmät ja menettelyt, joilla estetään muiden organismien pääsy levittämisalueelle.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa jätteiden käsittelystä seuraavat tiedot:

1) syntyneen jätteen laatu;

2) arvioitu jätemäärä; sekä

3) kuvaus suunnitellusta käsittelystä;

Hakemuksessa tulee ilmoittaa hätätilanteiden varalle laadituista suunnitelmista seuraavat tiedot:

1) menetelmät ja menettelyt muuntogeenisten organismien hallitsemiseksi ennakoimattoman leviämisen tapahtuessa;

2) muuntogeenisille organismeille altistuneen alueen puhdistamiseen liittyvät menetelmät, kuten muuntogeenisten organismien hävittäminen;

3) menetelmät, joilla tarkoituksellisen levittämisen aikana tai sen jälkeen muuntogeenisille organismeille altistuneet kasvit, eläimet, maa-ainekset ja muu vastaava materiaali hävitetään tai puhdistetaan;

4) menetelmät, joilla tarkoituksellisen levittämisen yhteydessä muuntogeenisille organismeille altistunut alue eristetään; sekä

5) suunnitelmat ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi epätoivottujen vaikutusten ilmetessä.

4 luku

Muuntogeeniset siemenkasvit

13 §
Soveltamisala

Tässä luvussa säädetään muuntogeenisten siemenkasvien tarkoituksellista levittämistä koskevissa hakemuksissa vaadittavista tiedoista.

14 §
Hakemuksen yleinen sisältö

Hakemuksessa tulee ilmoittaa tässä luvussa mainituista tiedoista vain ne, jotka ovat oleellisia kulloinkin kyseessä olevassa tapauksessa. Vaadittavien tietojen yksityiskohtaisuus voi vaihdella tapauskohtaisesti ehdotetun tarkoituksellisen levittämisen luonteen ja laajuuden mukaan.

Geenitekniikan lautakunta tarkastaa hakemusta käsitellessään, että hakemuksessa on ilmoitettu kulloinkin kyseessä olevan tapauksen kannalta oleelliset tiedot ja että vaadittavat tiedot on ilmoitettu riittävän yksityiskohtaisesti.

15 §
Yleiset tiedot

Hakemuksen tulee sisältää:

1) toiminnanharjoittajan nimi ja osoite;

2) vastuullisen tutkijan tai tutkijoiden nimi, pätevyys ja kokemus;

3) tarkoituksellista levittämistä koskevan hankkeen nimi;

4) kuvaus käytetyistä menetelmistä tai viittaus standardoituihin taikka kansainvälisesti tunnustettuihin menetelmiin, joihin toiminnanharjoittajan ilmoittamat tiedot perustuvat; sekä

5) niiden vastuullisten tutkimuslaitosten nimet, joiden tekemiin tutkimuksiin toiminnanharjoittajan ilmoittamat tiedot perustuvat.

16 §
Vastaanottaja- tai tarvittaessa emokasviin liittyvät tiedot

Hakemuksessa tulee ilmoittaa vastaanottaja- tai emokasvin täydelliseen nimeen liittyvät seuraavat tiedot:

1) heimo;

2) suku;

3) laji;

4) alalaji;

5) lajike; sekä

6) yleisnimi;

Hakemuksessa tulee ilmoittaa vastaanottaja- tai emokasvin lisääntymiseen liittyvät seuraavat tiedot:

1) lisääntymistavat;

2) mahdolliset lisääntymiseen vaikuttavat tekijät;

3) generaatioaika; sekä

4) risteytymisen mahdollistava yhteensopivuus muiden viljeltyjen tai luonnonvaraisten kasvilajien kanssa sekä näiden lajien levinneisyys Euroopassa;

Hakemuksessa tulee ilmoittaa vastaanottaja- tai emokasvin elossa säilymiseen liittyvät seuraavat tiedot:

1) kyky kehittää säilymis- tai lepotilamuotoja; sekä

2) mahdolliset elinkelpoisuuteen vaikuttavat tekijät;

Hakemuksessa tulee ilmoittaa vastaanottaja- tai emokasvin leviämiseen liittyvät seuraavat tiedot:

1) leviämistapa ja -tehokkuus kuten arvio elinkelpoisen siitepölyn tai siementen vähenemisestä etäisyyden kasvaessa; sekä

2) mahdolliset leviämiseen vaikuttavat erityiset tekijät;

Hakemuksessa tulee ilmoittaa vastaanottaja- tai emokasvista seuraavat tiedot:

1) kasvin maantieteellinen levinneisyys;

2) kuvaus kasvin luonnollisesta elinympäristöstä, jos kyseessä on laji, jota ei tavallisesti esiinny Euroopan unionin jäsenvaltioissa, mukaan lukien tiedot lajin luonnollisista saalistajista, loisista, kilpailijoista ja symbionteista; sekä

3) muuntogeenisen siemenkasvin kannalta merkityksellinen muu mahdollinen vuorovaikutus sen luonnollisessa elinympäristössä tai muualla esiintyvien organismien kanssa, mukaan lukien tiedot myrkyllisyydestä ihmisille, eläimille ja muille organismeille.

17 §
Geeniteknistä muuntamista koskevat tiedot

Hakemuksessa tulee ilmoittaa muuntogeenisen siemenkasvin geeniteknisestä muuntamisesta seuraavat tiedot:

1) geeniteknisessä muuntamisessa käytettyjen menetelmien kuvaus;

2) käytetyn vektorin luonne ja alkuperä; sekä

3) lisättävään alueeseen sisältyvien rakenneosien koko, luovuttajaorganismin tai -organismien alkuperä, nimi ja suunniteltu toiminto.

18 §
Muuntogeenistä siemenkasvia koskevat tiedot

Hakemuksessa tulee ilmoittaa muuntogeenisestä siemenkasvista seuraavat tiedot:

1) lisättyjen tai muunnettujen ominaisuuksien kuvaus;

2) siirtyneiden tai poistuneiden sekvenssien kuvaukseen liittyvät seuraavat tiedot:

a) insertin koko ja rakenne sekä insertin määrittämiseen käytetyt menetelmät mukaan lukien tiedot siemenkasviin siirtyneistä vektorien osista tai kantaja- tai vieraasta DNA:sta, joka jää muuntogeeniseen siemenkasviin;

b) deleetioiden osalta poistettujen alueiden koko ja toiminto;

c) insertin kopioluku; ja

d) insertin sijainti kasvin soluissa, kuten sijainti kromosomissa, kloroplasteissa, mitokondrioissa tai säilyttäminen integroimattomassa muodossa ja sijainnin määrittämismenetelmät;

3) insertin ilmentymistä koskevat seuraavat tiedot:

a) insertin ilmentymistä koskevat tiedot kehitysvaiheittain kasvin elinkierron ajalta ja ilmentymisen määrittämisessä käytetyt menetelmät; ja

b) kasvin osat, joissa insertti ilmentyy, kuten juuret, varsi ja siitepöly;

4) muuntogeenisen siemenkasvin ja vastaanottajakasvin erojen kuvaukseen liittyvät seuraavat tiedot:

a) lisääntymistavat ja lisääntymisnopeus;

b) leviäminen; ja

c) elossa säilyminen

5) insertin geenitekninen pysyvyys ja muuntogeenisten siemenkasvien fenotyypin pysyvyys;

6) muutokset muuntogeenisen siemenkasvin kyvyssä siirtää perintöainesta muihin organismeihin;

7) tiedot geeniteknisestä muuntamisesta johtuvista myrkyllisistä, allergeenisista tai muista haitallisista vaikutuksista ihmisen terveydelle;

8) tiedot muuntogeenisen siemenkasvin turvallisuudesta eläinten terveyden kannalta, erityisesti muuntamisen myrkyllisistä, allergeenisista tai muista haitallisista vaikutuksista, jos muuntogeenistä siemenkasvia aiotaan käyttää eläinten rehuissa;

9) tarvittaessa muuntogeenisen siemenkasvin ja kohdeorganismien vuorovaikutus;

10) muuntogeenisen siemenkasvin ja muiden kuin kohdeorganismien välisessä vuorovaikutuksessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset, jotka aiheutuvat geeniteknisestä muuntamisesta;

11) mahdolliset vuorovaikutukset abioottisen ympäristön kanssa;

12) muuntogeenisen siemenkasvin tunnistus- ja havaitsemismenetelmien kuvaus; sekä

13) tarvittaessa tiedot muuntogeenisen siemenkasvin aiemmista tarkoituksellisista levittämisistä.

19 §
Levittämisaluetta koskevat tiedot

Hakemuksessa, joka koskee tarkoituksellista levittämistä muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa, tulee ilmoittaa levittämisalueesta seuraavat tiedot:

1) levittämisalueen sijainti ja koko;

2) levittämisalueen ekosysteemin kuvaus mukaan lukien ilmasto, kasvisto ja eläimistö;

3) luonnonvaraisten, lisääntymisen kannalta yhteensopivien sukulaislajien tai viljeltyjen kasvilajien läsnäolo; sekä

4) sellaisten virallisesti tunnustettujen biotyyppien tai suojelualueiden läheisyys, joihin tarkoituksellinen levittäminen voi vaikuttaa.

20 §
Tarkoituksellista levittämistä koskevat tiedot

Hakemuksessa, joka koskee tarkoituksellista levittämistä muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa, tulee ilmoittaa tarkoituksellisesta levittämisestä seuraavat tiedot:

1) levittämisen tarkoitus;

2) levittämisen arvioidut suorituspäivät ja kesto;

3) muuntogeenisen siemenkasvin levittämismenetelmä;

4) levityspaikan valmistelu ja käsittely ennen tarkoituksellista levittämistä, sen aikana ja sen jälkeen, mukaan lukien viljely- ja sadonkorjuumenetelmät; sekä

5) levitettäväksi tarkoitetun muuntogeenisen siemenkasvin arvioitu lukumäärä tai kasvien määrä neliömetriä kohti.

21 §
Valvontaa, seurantaa, levittämisen jälkeistä vaihetta ja jätteiden käsittelyä koskevat tiedot

Hakemuksessa, joka koskee tarkoituksellista levittämistä muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa, tulee valvonnasta, seurannasta, levittämisen jälkeisestä vaiheesta ja jätteiden käsittelystä ilmoittaa seuraavat tiedot:

1) toteutettuihin varotoimenpiteisiin liittyvät seuraavat tiedot:

a) etäisyydet muista lisääntymisen kannalta yhteensopivista kasvilajeista mukaan lukien luonnonvaraiset sukulaislajit ja viljelykasvit; ja

b) toimenpiteet, joiden tarkoituksena on minimoida tai estää muuntogeenisen siemenkasvin lisääntymiskykyisten osien kuten siitepölyn, siementen tai mukuloiden leviäminen;

2) kuvaus levittämispaikan käsittelymenetelmistä tarkoituksellisen levittämisen jälkeen;

3) kuvaus muuntogeenisestä siemenkasvista peräisin olevan materiaalin käsittelystä tarkoituksellisen levittämisen jälkeen mukaan lukien jätteet;

4) kuvaus seurantasuunnitelmista ja -tekniikoista;

5) kuvaus suunnitelmista hätätilanteen varalle; sekä

6) menettelyt ja menetelmät levittämisalueen suojelemiseksi.

5 luku

Tuotteiden markkinoille saattamista koskevat lisätiedot

22 §
Soveltamisala

Tässä luvussa säädetään 3 ja 4 luvun soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden markkinoille saattamista koskevissa hakemuksissa vaadittavista lisätiedoista.

23 §
Kaikissa hakemuksissa vaadittavat yleiset lisätiedot

Tuotteen markkinoille saattamista koskevan hakemuksen tulee sisältää 3 tai 4 luvussa vaadittujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

1) tuotteelle ehdotettu kaupallinen nimi, tuotteen sisältämien muuntogeenisten organismien nimet sekä toiminnanharjoittajan käyttämät erityiset tunnisteet, nimet tai koodit tuotteena tai tuotteessa olevien muuntogeenisten organismien tunnistamiseksi; tuotteen markkinoille saattamista koskevan luvan myöntämisen jälkeen kaikki uudet kaupalliset nimet on ilmoitettava geenitekniikan lautakunnalle;

2) sen Euroopan yhteisöön sijoittautuneen henkilön nimi ja täydellinen osoite, joka on vastuussa tuotteen markkinoille saattamisesta, riippumatta siitä, onko kyseessä valmistaja, maahantuoja vai jakelija;

3) vertailunäytteiden toimittajan tai toimittajien nimi ja täydellinen osoite;

4) kuvaus siitä, miten tuotetta aiotaan käyttää; erityisesti on tuotava esiin eroavuudet tuotteena tai tuotteessa olevien muuntogeenisten organismien käytössä tai niihin liittyvissä menettelyissä verrattuna vastaaviin muuntamattomiin organismeihin;

5) kuvaus tuotteen suunnitellusta käyttöalueesta mukaan lukien maantieteellinen alue tai alueet ja ympäristötyypit, joissa tuotetta aiotaan Euroopan unionin alueella käyttää, sekä mahdollisuuksien mukaan arvio käytön laajuudesta kullakin alueella; sekä

6) tuotteen suunnitellut käyttäjäryhmät, kuten teollisuus, maatalous ja ammattialat sekä kulutus suuren yleisön keskuudessa.

24 §
Kaikissa hakemuksissa vaadittavat geneettiseen muuntamiseen liittyvät lisätiedot

Tuotteen markkinoille saattamista koskevassa hakemuksessa tulee ilmoittaa 3 tai 4 luvussa vaadittujen tietojen lisäksi komission päätöksessä 2004/204/EY tarkoitettua rekisteriä varten valvonnan ja tarkastusten helpottamiseksi muuntogeenisen organismin geenitekniseen muuntamiseen liittyvät tiedot, joita voidaan hyödyntää yksittäisten tuotteiden havaitsemisessa ja tunnistamisessa niiden markkinoille saattamisen jälkeen. Näihin tietoihin tulee sisältyä ainakin:

1) yksityiskohtia nukleotidisekvenssistä tai muuta tietoa, jota tarvitaan tuotteen ja sen jälkeläisten tunnistamisessa, kuten menetelmät tuotteen havaitsemiseksi ja tunnistamiseksi sekä kokeellinen aineisto, josta ilmenee menetelmien spesifisyys; sekä

2) tarvittaessa tieto tuotteena tai tuotteessa olevien muuntogeenisen organismien näytteiden tai niiden perintöainesta sisältävien näytteiden toimittamisesta geenitekniikan lautakunnalle.

Toiminnanharjoittajan on yksilöitävä ne tuotteen geneettiseen muuntamiseen liittyvät tiedot, joita se pitää salassapidettävinä ja joita ei voida tallettaa komission päätöksessä 2004/204/EY tarkoitetun rekisterin yleisön saatavilla oleviin tietoihin.

25 §
Kaikissa hakemuksissa vaadittavat merkintöjä koskevat lisätiedot

Tuotteen markkinoille saattamista koskevassa hakemuksessa tulee ilmoittaa 3 tai 4 luvussa vaadittujen tietojen lisäksi ehdotettu merkintä tuotemerkinnöissä tai tuotteen mukana olevassa asiakirjassa. Tähän merkintään on sisällyttävä vähintään yhteenvetona:

1) tuotteen kaupallinen nimi;

2) maininta "Tämä tuote sisältää muuntogeenisiä organismeja.";

3) tuotteena tai tuotteessa olevien muuntogeenisten organismien nimet ja 23 §:n 2 kohdassa tarkoitetut tiedot; sekä

4) selvitys siitä, miten komission päätöksessä 2004/204/EY tarkoitettuun rekisteriin talletetuista kyseessä olevaa tuotetta koskevista yleisön saatavilla olevista tiedoista voi saada tietoa.

26 §
Tarvittaessa vaadittavat lisätiedot

Tuotteen markkinoille saattamista koskevassa hakemuksessa on tarvittaessa ilmoitettava 23―25 §:ssä vaadittujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

1) toteutettavat toimenpiteet vahinko- tai väärinkäyttötapauksessa;

2) erityiset ohjeet tai suositukset varastoinnista ja käsittelystä;

3) erityiset ohjeet seurannan toteuttamisesta, raportoinnista toiminnanharjoittajalle sekä tarvittaessa raportoinnista geenitekniikan lautakunnalle, jotta lautakunta saa kattavasti tiedot mahdollisista tuotteiden haittavaikutuksista; näiden ohjeiden on oltava yhdenmukaisia 7 luvun seurantasuunnitelmaa koskevien säännösten kanssa;

4) suunnitellut rajoitukset muuntogeenisten organismien hyväksytylle käytölle, kuten rajoitukset, jotka koskevat sitä, missä tuotetta voidaan käyttää ja mihin tarkoituksiin;

5) suunniteltu pakkaus;

6) arvioitu tuotanto Euroopan unionin alueella ja tuonti Euroopan unionin alueelle; sekä

7) suunnitellut lisämerkinnät, joihin voi sisältyä ainakin yhteenvetona 1―4 kohdassa sekä 23 §:n 4 ja 5 kohdissa mainitut tiedot.

6 luku

Riskinarviointi

Yleiset säännökset
27 §
Riskinarvioinnin yleiset periaatteet

Geenitekniikkalain (377/1995) 8 §:ssä tarkoitetussa riskinarvioinnissa on ennaltavarautumisen periaatteen mukaisesti noudatettava seuraavia yleisiä periaatteita:

1) sellaisia muuntogeenisen organismin muunnettuja ominaisuuksia ja käyttöä, joilla voi olla haittavaikutuksia, on verrattava, jos se on mahdollista, sen organismin ominaisuuksiin, josta kyseessä oleva muuntogeeninen organismi on kehitetty ja sen käyttöön vastaavissa tilanteissa;

2) riskinarviointi on tehtävä tieteellisesti luotettavalla ja avoimella, käytettävissä olevaan parhaaseen tieteelliseen ja tekniseen tietoon perustuvalla tavalla siten, että käytetyt tiedot, menetelmät ja testit kuvataan selvästi;

3) riskinarviointi on tehtävä tapauskohtaisesti; tarvittavat tiedot ja niiden yksityiskohtaisuus voivat vaihdella riippuen muuntogeenisen organismin ominaisuuksista, sen suunnitellusta käytöstä ja mahdollisesta vastaanottavasta ympäristöstä huomioon ottaen muun muassa kyseisessä ympäristössä ennestään olevat muuntogeeniset organismit;

4) riskinarviointiin on sisällytettävä muuntogeenisen organismin tarkoitukselliseen levittämiseen liittyvien ihmisen ja eläinten terveyteen ja ympäristöön mahdollisesti kohdistuvien kumuloituvien pitkän aikavälin vaikutusten analyysi; nämä vaikutukset voivat kohdistua esimerkiksi kasvistoon, eläimistöön, maan hedelmällisyyteen, orgaanisen aineksen hajoamiseen maassa, ravintoketjuun, biologiseen monimuotoisuuteen ja antibioottiresistenssiin liittyviin ongelmiin; sekä

5) jos muuntogeenisestä organismista ja sen vaikutuksista ihmisen tai eläinten terveyteen tai ympäristöön saadaan uutta tietoa, voi olla tarpeen tehdä uusi riskinarviointi, jotta voidaan määrittää, onko riski muuttunut ja onko riskien hallintaa tarpeen muuttaa vastaavasti.

28 §
Antibioottiresistenssimerkkigeenit

Riskinarvioinnissa on erityisesti otettava huomioon ne muuntogeeniset organismit, joissa on ihmisen ja eläinten hoidossa käytettäville antibiooteille resistenssiä aiheuttavia geenejä. Tarkoituksena on tunnistaa ja asteittain luopua sellaisista antibioottiresistenssimerkkigeeneistä, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisen ja eläinten terveydelle ja ympäristölle.

Asteittainen luopuminen on toteutettava:

1) viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004 niiden tuotteiden osalta, joiden markkinoille saattamiseen on myönnetty lupa geenitekniikkalain 6 luvun mukaisesti; sekä

2) viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008 niiden muuntogeenisten organismien osalta, joiden tarkoitukselliseen levittämiseen on myönnetty lupa geenitekniikkalain 5 luvun mukaisesti.

29 §
Muuntogeenisen organismin ominaisuuksiin ja levittämiseen liittyvät tiedot

Riskinarvioinnissa on tapauskohtaisesti otettava huomioon seuraaviin muuntogeenisen organismin ominaisuuksia ja tarkoituksellista levittämistä koskeviin seikkoihin liittyvät yksityiskohtaiset tekniset ja tieteelliset tiedot:

1) vastaanottaja- tai emo-organismin taikka vastaanottaja- tai emo-organismien ominaisuudet;

2) geenitekninen muuntaminen perintöainesta lisättäessä taikka poistettaessa;

3) olennaiset tiedot vektorista ja luovuttajasta;

4) muuntogeenisten organismien ominaisuudet;

5) suunniteltu tarkoituksellinen levittäminen tai käyttö ja sen laajuus;

6) mahdolliset vastaanottavat ympäristöt; sekä

7) näiden väliset vuorovaikutukset.

Samanlaisten organismien ja samanlaisten ominaisuuksien levittämisestä ja vuorovaikutuksesta samanlaisten ympäristöjen kanssa saatuja tietoja voidaan hyödyntää riskinarvioinnissa.

30 §
Ohjeet

Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY liitettä II täydentävien ohjeiden vahvistamisesta annettuun komission päätökseen 2002/623/EY perustuvat riskinarviointia koskevat ohjeet ovat liitteenä 1.

Riskinarvioinnin vaiheet
31 §
Mahdollisesti haitallisten ominaisuuksien tunnistaminen

Kaikki sellaiset kulloinkin kyseessä olevaan muuntogeeniseen organismiin liittyvät ominaisuudet, joilla voi olla haittavaikutuksia ihmisen tai eläinten terveyteen tai ympäristöön, on tunnistettava vertaamalla muuntogeenisen organismin ominaisuuksia muuntamattomien organismien ominaisuuksiin vastaavissa levitys- ja käyttöolosuhteissa. Mitään muuntogeenisen organismin ominaisuuksiin liittyvää mahdollista haittavaikutusta ei saa jättää ottamatta huomioon sillä perusteella, että haittavaikutusta ei todennäköisesti esiinny.

Muuntogeenisen organismin mahdolliset haittavaikutukset vaihtelevat tapauskohtaisesti ja niitä voivat olla:

1) ihmisille aiheutuvat taudit mukaan lukien allergeeniset tai toksiset vaikutukset;

2) eläimille tai kasveille aiheutuvat taudit mukaan lukien toksiset ja tarvittaessa allergeeniset vaikutukset;

3) vastaanottavan ympäristön lajien populaatiodynamiikkaan sekä niiden geneettiseen monimuotoisuuteen kohdistuvat vaikutukset;

4) muuttunut alttius patogeeneille siten, että tarttuvat taudit leviävät helpommin tai syntyy uusia reservuaareja tai vektoreita;

5) ennaltaehkäisevien tai terapeuttisten lääketieteellisten, eläinlääketieteellisten tai kasvinsuojeluun liittyvien hoitojen vaarantuminen esimerkiksi siten, että siirtyy geenejä, jotka aiheuttavat resistenssin ihmisten ja eläinten hoidossa käytettäville antibiooteille; sekä

6) biogeokemialliset vaikutukset, erityisesti hiilen ja typen kiertoon vaikuttavat muutokset orgaanisen aineen hajoamisessa maaperässä.

Muuntogeenisen organismin mahdolliset haittavaikutukset voivat ilmetä suoraan tai välillisesti esimerkiksi seuraavien mekanismien kautta:

1) muuntogeenisen organismin leviäminen ympäristöön;

2) lisätyn perintöaineksen siirtyminen muihin organismeihin tai samaan muuntogeeniseen tai muuntamattomaan organismiin;

3) muuntogeenisen organismin fenotyyppinen ja geneettinen epävakaus;

4) vuorovaikutukset muiden organismien kanssa; sekä

5) muutokset käsittelyissä mukaan lukien viljelykäytännöt.

32 §
Mahdollisten haittavaikutusten seurausten arviointi

Kunkin mahdollisesti ilmenevän muuntogeenisen organismin haittavaikutuksen seurauksen suuruus on arvioitava huomioon ottaen muuntogeenisen organismin suunniteltu levittämisympäristö ja levittämistapa. Arviointi on tehtävä olettaen, että haittavaikutus ilmenee. Seurausten suuruus on ilmoitettava seuraavasti:

1) suuret seuraukset;

2) kohtalaiset seuraukset;

3) vähäiset seuraukset; tai

4) erittäin pienet seuraukset.

33 §
Mahdollisten haittavaikutusten ilmenemistodennäköisyyden arviointi

Kunkin mahdollisen muuntogeenisen organismin haittavaikutuksen ilmenemistodennäköisyys on arvioitava huomioon ottaen suunnitellun levittämisympäristön ominaisuudet sekä levittämistapa. Ilmenemistodennäköisyys on ilmoitettava seuraavasti:

1) suuri;

2) kohtalainen;

3) vähäinen; tai

4) erittäin pieni.

34 §
Mahdollisten haittavaikutusten aiheuttamien riskien arviointi

Kunkin tunnistetun muuntogeenisen organismin ihmisen ja eläinten terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti haitallisen ominaisuuden aiheuttama riski on arvioitava alan uusimman tiedon pohjalta yhdistämällä mahdollisen haittavaikutuksen ilmenemistodennäköisyys ja seurauksien suuruus.

35 §
Tarvittavan riskinhallintastrategian määrittely

Edellä 32―34 §:ssä tarkoitettujen tietojen perusteella on arvioitava riskinhallintaa edellyttävät muuntogeenisten organismien tarkoitukselliseen levittämiseen liittyvät riskit sekä määriteltävä tapauskohtaisesti riskinhallintaan parhaiten sopivat menetelmät.

36 §
Kokonaisriskin määrittäminen

Muuntogeenisen organismin kokonaisriski tulee arvioida huomioon ottaen mahdollisten haittavaikutusten suuruus ja niiden ilmenemistodennäköisyys sekä tapauskohtaisesti määritellyt riskinhallintamenetelmät.

Johtopäätökset muuntogeenisten organismien terveys- ja ympäristövaikutuksista
37 §
Muut muuntogeeniset organismit kuin muuntogeeniset siemenkasvit

Riskinarvioinnin perusteella tehtävissä muun muuntogeenisen organismin kuin siemenkasvin mahdollisia terveys- ja ympäristövaikutuksia koskevissa johtopäätöksissä on esitettävä seuraavat tiedot:

1) muuntogeenisen organismin todennäköisyys asettua pysyvästi ja levitä luonnon ympäristössä ehdotetuissa levitysolosuhteissa;

2) muuntogeenisen organismin valintaetu tai -haitta ja sen ilmenemistodennäköisyys ehdotetuissa levitysolosuhteissa;

3) mahdollisuus geenien siirtymiseen muihin lajeihin ehdotetuissa levitysolosuhteissa ja kyseisiin lajeihin siirtyvä valintaetu tai -haitta;

4) tarpeen mukaan muuntogeenisen organismin ja kohdeorganismin välisen suoran ja välillisen vuorovaikutuksen mahdollinen välittömästi tai viipeellä ilmenevä ympäristövaikutus;

5) muuntogeenisen organismin ja muun kuin kohdeorganismin välisten suorien ja välillisten vuorovaikutusten mahdollinen välittömästi ja viipeellä ilmenevä ympäristövaikutus sekä vaikutus kilpailevien organismien, saaliin, isäntien, symbionttien, saalistajien, loisten ja patogeenien populaatiotasoihin;

6) mahdolliset välittömästi tai viipeellä ilmenevät terveysvaikutukset, jotka johtuvat mahdollisesta suorasta tai välillisestä vuorovaikutuksesta muuntogeenisen organismin ja niiden henkilöiden välillä, jotka työskentelevät muuntogeenisen organismin parissa tai joutuvat kosketuksiin sen kanssa tai joutuvat lähelle muuntogeenisen organismin tarkoituksellista levittämistä;

7) mahdolliset välittömästi tai viipeellä ilmenevät vaikutukset eläinten terveyteen ja seuraukset ravintoketjulle, jotka johtuvat muuntogeenisen organismin tai siitä johdetun tuotteen käytöstä, jos se on tarkoitettu eläinten rehuksi;

8) sellaiset mahdolliset välittömästi tai viipeellä ilmenevät vaikutukset biogeokemiallisiin prosesseihin, jotka johtuvat mahdollisista suorista ja välillisistä vuorovaikutuksista muuntogeenisen organismin ja kohde- tai muiden kuin kohdeorganismien välillä tarkoituksellisen levittämisen läheisyydessä; sekä

9) muuntogeenisen organismin käsittelyssä käytettävien erityisten tekniikoiden mahdolliset välittömästi tai viipeellä ilmenevät suorat ja välilliset ympäristövaikutukset, siltä osin kuin kyseiset tekniikat eroavat muilla kuin muuntogeenisillä organismeilla käytettävistä tekniikoista.

38 §
Muuntogeeniset siemenkasvit

Riskinarvioinnin perusteella tehtävissä muuntogeenisen siemenkasvin mahdollisia terveys- ja ympäristövaikutuksia koskevissa johtopäätöksissä on esitettävä seuraavat tiedot:

1) muuntogeenisen siemenkasvin todennäköisyys tulla kestävämmäksi kuin emo- tai vastaanottajakasvi maatalousympäristössä tai leviävämmäksi luonnollisessa elinympäristössä;

2) muuntogeenisellä siemenkasvilla oleva valintaetu tai -haitta;

3) mahdollisuus geenien siirtymiseen samaan kasvilajin tai muihin lisääntymisen kannalta yhteensopiviin kasvilajeihin muuntogeenisen siemenkasvin kasvatusolosuhteissa ja valintaetu tai -haitta, jonka kyseiset kasvilajit saavat;

4) tarpeen mukaan mahdolliset välittömästi tai viipeellä ilmenevät ympäristövaikutukset, jotka johtuvat muuntogeenisen siemenkasvin ja kohdeorganismien, kuten saalistajien, loisten ja patogeenien, välisistä suorista tai epäsuorista vuorovaikutuksista;

5) mahdolliset välittömästi tai viipeellä ilmenevät ympäristövaikutukset, jotka johtuvat muuntogeenisen siemenkasvin suorista tai välillisistä vuorovaikutuksista muiden kuin kohdeorganismien kanssa ottaen myös huomioon organismit, jotka ovat vuorovaikutuksessa kohdeorganismien kanssa, mukaan lukien vaikutus kilpailevien organismien, kasvinsyöjien, loisten, patogeenien sekä tapauskohtaisesti myös symbionttien populaatiotasoihin;

6) mahdolliset välittömästi tai viipeellä ilmenevät terveysvaikutukset, jotka johtuvat mahdollisesta suorasta tai välillisestä vuorovaikutuksesta muuntogeenisen siemenkasvin ja niiden henkilöiden välillä, jotka työskentelevät kyseisen kasvin parissa, joutuvat kosketuksiin sen kanssa tai joutuvat lähelle muuntogeenisen siemenkasvin tarkoituksellista levittämistä;

7) mahdolliset välittömästi tai viipeellä ilmenevät vaikutukset eläinten terveyteen ja seuraukset ravintoketjuun, jotka johtuvat muuntogeenisen siemenkasvin tai siitä johdetun tuotteen käytöstä, jos se on tarkoitettu eläinten rehuksi;

8) biogeokemiallisiin prosesseihin heijastuvat mahdolliset välittömästi tai viipeellä ilmenevät vaikutukset, jotka aiheutuvat muuntogeenisen siemenkasvin ja kohdeorganismien ja muiden kuin kohdeorganismien mahdollisesta suorasta tai välillisestä vuorovaikutuksesta muuntogeenisten siemenkasvien levittämisalueen läheisyydessä; sekä

9) mahdolliset välittömästi tai viipeellä ilmenevät suorat tai välilliset ympäristövaikutukset muuntogeenisen siemenkasvin viljelyssä, käsittelyssä ja korjuussa käytettävistä erityisistä tekniikoista, silloin kuin nämä eroavat muulle kuin muuntogeeniselle siemenkasville käytettävistä tekniikoista.

7 luku

Tuotteiden markkinoille saattamista koskeva seurantasuunnitelma

39 §
Seurantasuunnitelman laatimista koskevat yleiset periaatteet

Geenitekniikkalain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettua seurantasuunnitelmaa laadittaessa on sovellettava seuraavia yleisiä periaatteita:

1) seurantasuunnitelman on oltava yksityiskohtainen ja se on laadittava tapauskohtaisesti huomioon ottaen riskinarviointi, joka on tehty ennen tuotteen markkinoille saattamista, sekä tuotteen ominaisuudet, suunniteltu käyttö, käytön laajuus ja suunnitellun levittämisalueen ympäristöolosuhteet;

2) seurantasuunnitelman on perustuttava uusimpaan tieteelliseen tietoon ja käytäntöön;

3) seurantasuunnitelma on laadittava siten, että se helpottaa tuotteena tai tuotteessa olevan muuntogeenisen organismin vastaanottavan ympäristön järjestelmällistä havainnointia sekä näiden havaintojen tulkintaa ihmisen ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelun kannalta;

4) seurantasuunnitelman tulee sisältää tarvittaessa tapauskohtainen erityisseuranta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että riskinarvioinnin päätelmät ja oletukset haittavaikutusten esiintymisestä ja seurauksista pitävät paikkansa (tapauskohtainen erityisseuranta), sekä aina yleinen seuranta, jonka tarkoituksena on tunnistaa sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole ennakoitu riskinarvioinnissa (yleinen seuranta);

5) seurantasuunnitelmaa laadittaessa voidaan hyödyntää sellaisia tietoja, jotka on saatu kyseisen muuntogeenisen organismin muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa tehdyn levityksen seurannan yhteydessä; sekä

6) seurantasuunnitelmaa ja seurannassa käytettäviä menetelmiä tulee tarkistaa sopivin väliajoin ja ajantasaistaa ja mukauttaa tarvittaessa.

40 §
Seurantasuunnitelman noudattamista koskevat yleiset periaatteet

Seurantasuunnitelmaa noudatettaessa on sovellettava seuraavia yleisiä periaatteita:

1) seurantasuunnitelman mukainen seuranta aloitetaan sen jälkeen, kun geenitekniikan lautakunta on myöntänyt tuotteen markkinoille saattamiselle geenitekniikkalain 21 §:ssä tarkoitetun luvan;

2) seurantasuunnitelman mukaisesti kerättyä tietoa on tulkittava huomioon ottaen muut olemassa olevat ympäristöolosuhteet; jos ympäristössä todetaan muutoksia, on tarvittaessa suoritettava jatkoarviointi sen selvittämiseksi, johtuvatko muutokset markkinoille saatetusta tuotteesta vai jostain muusta syystä; sekä

3) tapauskohtaista erityisseurantaa on jatkettava niin kauan, että voidaan havaita ympäristöriskien arvioinnissa tunnistetut heti ilmenevät ja välittömät sekä tarvittaessa myöhemmin ilmenevät tai välilliset vaikutukset.

41 §
Seurantasuunnitelman sisältö

Seurantasuunnitelman on sisällettävä seuraavat osiot:

1) seurantastrategia;

2) seurantamenetelmät; sekä

3) analyysit, raportit ja tarkistukset.

Seurantasuunnitelman seurantastrategiaa koskevassa osiossa on:

1) täsmennettävä, miten riskinarvioinnin tulokset tullaan varmistamaan huomioon ottaen kyseessä olevan tuotteen käyttö ja vastaanottava ympäristö;

2) selostettava valittu lähestymistapa tuotteiden markkinoille saattamisesta mahdollisesti aiheutuvien haittavaikutusten järjestelmälliseksi havaitsemiseksi sekä yleisen seurannan että tapauskohtaisen erityisseurannan osalta; tässä yhteydessä on lisäksi kiinnitettävä huomiota 27 §:n 4 kohdassa tarkoitettujen mahdollisten kumuloituvien pitkän aikavälin vaikutusten seurantaan;

3) määritettävä vastaanottavan ympäristön perustaso seurannassa mahdollisesti havaittavien muutosten tunnistamiseksi;

4) esitettävä ehdotus seurantasuunnitelman soveltamisajasta ja sen tarkistusväleistä;

5) nimettävä jokaisen seurantasuunnitelman vaiheen osalta, kuka toteuttaa seurantasuunnitelmassa edellytetyt tehtävät ja vastaa seurantasuunnitelman noudattamisesta sekä mahdollisesti havaittujen ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten ilmoittamisesta toiminnanharjoittajalle ja geenitekniikan lautakunnalle;

6) kuvattava ne olemassa olevat muihin kuin muuntogeenisiin organismeihin liittyvät vakiintuneet seurantajärjestelmät, joita mahdollisesti hyödynnetään seurannassa; tällaisia hyödynnettäviä seurantajärjestelmiä voivat olla esimerkiksi vakiintuneet lajike- ja kasvinsuojeluseurantajärjestelmät; sekä

7) harkittava mekanismeja, joilla havaitut ihmisen tai eläinten terveydelle tai ympäristölle haitalliset vaikutukset voidaan tunnistaa ja varmentaa siten, että toiminnanharjoittaja tai geenitekniikan lautakunta voi tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin ihmisen ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

Seurantasuunnitelman seurantamenetelmiä koskevassa osiossa on:

1) määriteltävä ja perusteltava seurannan kohteena olevat muuttujat tai ympäristötekijät;

2) selostettava missä ja minkä kokoisella alueella tuotteen markkinoille saattamiseen liittyvää seurantaa suoritetaan;

3) ilmoitettava suunniteltujen tarkastusten suorittamistiheys;

4) yksilöitävä ne näytteet sekä näytteenotto- ja analyysimenetelmät, joilla määriteltyjä muuttujia aiotaan seurata;

5) kuvattava miten ja kuinka usein seuranta-aineistoa kerätään ja kuka sen tekee; sekä

6) ilmoitettava seurantatuloksia koskevien raporttien määräajat ja raportointitiheys.

Seurantasuunnitelman analyyseja, raportteja ja tarkistuksia koskevassa osiossa on:

1) ilmoitettava miten usein seuranta-aineistoa arvioidaan, tarkastellaan ja käsitellään yleisanalyysissä;

2) arvioitava seuranta-aineistoa tilastoanalyysin perusteella;

3) selostettava, miten seuranta-aineisto toimitetaan toiminnanharjoittajan ja geenitekniikan lautakunnan käyttöön; sekä

4) täsmennettävä, miten toiminnanharjoittaja julkaisee tai raportoi seurannan avulla kerätyt tiedot.

42 §
Ohjeet

Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY liitettä VII täydentävistä ohjeista annettuun neuvoston päätökseen 2002/811/EY perustuvat seurantasuunnitelmaa koskevat ohjeet ovat liitteenä 2.

8 luku

Tulosten raportointi muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa

43 §
Muuntogeenisten siemenkasvien muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa tapahtuvaan tarkoitukselliseen levittämiseen liittyvä tulosten raportointi

Toiminnanharjoittajan on annettava kustakin muuntogeenisen siemenkasvin tarkoituksellista levittämistä muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa koskevasta hakemuksesta geenitekniikan lautakunnalle loppukertomus sekä tarvittaessa levittämisen jälkeistä seurantaa koskeva loppukertomus ja välikertomuksia.

Loppukertomus tulee antaa muuntogeenisen siemenkasvin viimeisen sadonkorjuun jälkeen. Geenitekniikan lautakunta määrittelee hakemusta koskevassa lupapäätöksessään mahdollisten seurantaa koskevien väliraporttien aikataulun. Levittämisen jälkeistä seurantaa koskeva loppuraportti tulee antaa levittämisen jälkeisen seurannan loppuunsaattamisen jälkeen.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava muuntogeenisten siemenkasvien tarkoituksellista levittämistä muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa koskevat loppu- ja välikertomukset geenitekniikan lautakunnalle geneettisesti muunnettujen siemenkasvien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön muussa tarkoituksessa kuin niiden saattamiseksi markkinoille saatujen tulosten esittämiseen käytettävän lomakkeen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti annetun komission päätöksen 2003/701/EY mukaista lomaketta käyttäen.

44 §
Lisätiedot muuntogeenisten siemenkasvien muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa tapahtuvan tarkoituksellisen levittämisen aikana

Geenitekniikan lautakunta voi pyytää toiminnanharjoittajalta lisätietoja muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa tapahtuvan muuntogeenisten siemenkasvien tarkoituksellisen levittämisen kulusta ennen levittämisen päättymistä.

45 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2005

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Ylitarkastaja
Katariina Haavanlammi

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.