104/2005

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1258/2002) 1―3 ja 5 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee vaurioituneen M1- sekä L3e- ja L4e-luokan ajoneuvon kunnostamista ja kokoamista osista sekä tällaisen ajoneuvon katsastamista ja merkitsemistä rekisteriin.

2. Asetus ei koske ajoneuvoja, joiden osista vähemmän kuin 35 prosenttia on peräisin muualta kuin 2 §:ssä tarkoitetusta kanta-ajoneuvosta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) kanta-ajoneuvolla ajoneuvoyksilöä, josta peräisin olevat osat muodostavat kunnostetusta tai kootusta ajoneuvosta enemmän kuin 50 prosenttia;

b) korjatulla ajoneuvolla liikennevahingon, korroosion tai muun syyn johdosta vaurioitunutta ja sen jälkeen kunnostettua ajoneuvoa, jolla on kanta-ajoneuvo; korjattu ajoneuvo on myös osista koottu ajoneuvo, jolla on kanta-ajoneuvo;

c) rakennetulla ajoneuvolla kunnostettua tai osista koottua ajoneuvoa, jolla ei ole kanta-ajoneuvoa;

d) varaosalla ajoneuvon kunnostamisessa tai kokoamisessa käytettyä osaa, joka ei ole aikaisemmin ollut käytössä siinä ajoneuvossa;

e) kulutusosalla ajoneuvon valmistajan huolto-ohjelmassa ennalta määrätyin ajokilometri- tai aikavälein kulumisen tai muun välittömästi liikenneturvallisuuteen vaikuttavan seikan takia vaihdettavaksi tarkoitettua alkuperäisen kanssa samanlaista osaa; kulutusosaksi luetaan myös yksittäinen lasi, valaisin, heijastin ja tiiviste ja muu vastaava tavanomaisessa ajokäytössä epäkuntoon mennyt yksittäinen osa;

f) yksittäisellä kriittisellä osalla laajempaan kokonaisuuteen kuuluvaa ajoneuvon osaa, jota ilman kokonaisuus ei toimi, kuten vaihteiston akselia, vetopyörästön tai käynnistinmoottorin hammasratasta ja venttiilikoneiston osaa.

3 §
Ajoneuvon osien osuudet

1. Ajoneuvon osien ja osakokonaisuuksien osuudet ajoneuvosta ovat tämän asetuksen liitteen mukaiset.

2. Jos liitteessä tarkoitetusta osakokonaisuudesta käytetään vain osa, katsastustoimipaikka määrää osuuden arvioimalla.

3. Ajoneuvon kulutusosien ja yksittäisten kriittisten osien vaihtaminen ei pienennä kanta-ajoneuvon osuutta eikä vaikuta kanta-ajoneuvosta peräisin olevien osien osuuteen.

4. Mitä 3 momentissa säädetään kulutusosasta ja yksittäisestä kriittisestä osasta, koskee myös jarru- ja ohjauslaitteistoa, jos niitä tai niiden osia muutetaan tai vaihdetaan alkuperäisistä poikkeaviksi ja liikenneturvallisemmiksi.


5 §
Työn valvonta

1. Korjattuna ajoneuvona katsastettavan ajoneuvon kanta-ajoneuvo tulee ennen ajoneuvon kunnostus- tai muutostyön taikka osista kokoamistyön aloittamista esittää katsastustoimipaikalle yksilöintiä varten. Ajoneuvon valmistuttua se on esitettävä rekisteröinti- tai muutoskatsastukseen samalle katsastustoimipaikalle.

2. Ajoneuvo, jota ei ennen kunnostus-, muutos- tai osista kokoamistyön aloittamista esitetä katsastustoimipaikalle yksilöitäväksi, hyväksytään liikenteeseen ainoastaan rakennettuna ajoneuvona.

3. Ajoneuvon katsastajalla on työn kestäessä oikeus tarkastaa, että työ tehdään asianmukaisesti ja luotettavasti.

4. Edellä 1 ja 2 momentista poiketen voidaan ulkomailla jo korjattuna ajoneuvona rekisterissä olleen Suomeen rekisteröitävän ajoneuvon kanta-ajoneuvo yksilöidä jälkikäteen Suomeen rekisteröinnin yhteydessä annettavien selvitysten perusteella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005.

Asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat kanta-ajoneuvojen yksilöinnit jäävät sellaisinaan voimaan.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.