84/2005

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2005

Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä joulukuuta 2004 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 15 §:n ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvista Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä perittävistä maksuista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään kiinteä maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään suoritteen keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva maksu, ovat:

1) Luonnonsuojelulain (1096/1996) tai aikaisemman luonnonsuojelulain (71/1923) nojalla suojelualueiden perustamisesta annettujen asetusten perusteella hakemuksesta annetut seuraavat päätökset:

a) lupa geologiseen tutkimukseen tai malminetsintään 200 euroa,

b) lupa teiden, vesikulkuväylien, rakennusten tai rakennelmien rakentamiseen ja kunnossapitoon 150 euroa,

c) lupa liikkumiseen luonnonsuojelualueella tai sen rajoitusalueella muussa kuin tieteellisessä tai opetustarkoituksessa 80 euroa ja

d) muu luonnonsuojelulain nojalla hakemuksesta annettu päätös tai lupa 80 euroa.

2) Maastoliikenneluvat

a) henkilökohtainen uralupa 9 euroa/vuorokausi tai 34 euroa/kelkkailukausi,

b) perhekohtainen uralupa 34 euroa/perhe/kelkkailukausi,

c) Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu maastoliikennettä koskeva aluekohtainen kiintiöpäätös muutoksenhakua varten 50 euroa ja

d) maastoliikennelupaa koskevaa muutoksenhakua varten erikseen annettava kirjallinen päätös 10 euroa.

3) diaari- tai rekisteritodistus tai -ote 17 euroa.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin liittyviä maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) maastoliikenneluvat kelkkailu-urien ulkopuolella ja kesäaikaiset maastoliikenneluvat,

2) varaustuvan sekä vuokratuvan ja -kodan käyttö,

3) maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ja rakennelmien vuokraus ja muu käyttöoikeuden luovutus,

4) asuin- ja liikehuoneistojen vuokraus sekä muu huone-, kokous- ja esitystilojen käyttö,

5) ennallistamis- ja hoitotoimenpiteistä luonnonsuojelusuojelualueilta ja muilta suojelukohteilta kertyvän puun myynti,

6) opastuspalvelut ja -tuotteet,

7) ympäristökasvatuksen ja luonto-opetuksen edistämiseksi tuotetut palvelut ja tuotteet,

8) asiantuntija- ja suunnittelupalvelut,

9) tietojen luovutus ja tietojärjestelmien suorakäyttö,

10) julkaisut, lehdet, tallenteet ja muut vastaavat suoritteet

11) jäljenteet ja

12) muut vastaavat palvelut ja suoritteet.

4 §
Muut säännökset

Peruutetusta tai muutoin hakijasta aiheutuvasta syystä rauenneesta asian käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu.

Muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palautetusta asiasta annettavan päätöksen maksusta vähennetään, mitä samasta asiasta aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2005 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2005

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.