81/2005

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maaseudun kehittämisestä 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 12 §:n 4 momentti, 29 §:n 4 momentti, 62 §:n 2 momentti, 77 §:n 3 ja 5 momentti, 82 §:n 4 momentti, 87 § ja asetuksen liite 1,

sellaisina kuin niistä ovat 12 §:n 4 momentti asetuksessa 1/2004, 29 §:n 4 momentti asetuksessa 388/2004, 82 §:n 4 momentti asetuksessa 279/2003, 87 § asetuksessa 213/2004 ja 388/2004 sekä liite 1 asetuksessa 1393/2004, ja

lisätään asetukseen uusi 87 a § seuraavasti:

12 §
Yhteisömuotoinen maaseutuyritys tuen saajana

Myönnettäessä tukea 11 §:n 3 momentissa tarkoitetulle yhteisölle yhteisön tukikelpoisuutta sekä tuettavia hankkeita ja toimenpiteitä koskee soveltuvin osin, mitä 16―18, 24 ja 25 §:ssä sekä 4 ja 6 luvussa säädetään. Yhteisön on osoitettava, että se toimii taloudellisesti kestävällä tavalla. Jos yhteisö ei harjoita maataloutta omalla maatilallaan tai muuta yritystoimintaa omaan lukuunsa, tuen myöntämisen edellytyksenä 11 §:n 3 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetulle yhteisölle on lisäksi, että se osoittaa jäsentensä tai osakkaidensa täyttävän 22 §:ssä säädetyt edellytykset sekä heidän maatilojensa 15, 24 ja 25 §:ssä säädetyt edellytykset.

29 §
Kiinteämääräinen tuki

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettuun tukeen sovelletaan, mitä 26 §:n 2 ja 5 momentissa sekä 26 a ja 26 c §:ssä säädetään, kuitenkin siten, että 26 §:n 2 momentissa tarkoitettu korotus otetaan huomioon kymmenen prosenttiyksikön määräisenä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettävissä 1 ja 3 momentissa säädettävissä tukikohteissa.

62 §
Enimmäistulot

Maa- ja metsätalousministeriö tarkistaa 1 momentissa mainitut tulorajat vuosittain palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Tarkistuksesta on ilmoitettava Suomen säädöskokoelmassa.

77 §
Valtiontakauksen ehdot

Valtiontakaus voi ainoastaan erityisestä syystä olla suurempi kuin 50 prosenttia hankkeen tai toimenpiteen kokonaisrahoituksesta. Se ei kuitenkaan saa olla yli 80 prosenttia. Kokonaisrahoituksella tarkoitetaan hankkeen tai toimenpiteen tarkastetun kustannusarvion tai hyväksyttävän tarjouksen sellaista rahoitussuunnitelmaa, johon haetun takauksen kohteena olevan lainan lisäksi sisältyvät mahdollisen avustuksen, muun tuetun rahoituksen ja omarahoituksella rahoitettavat erät. Jos hyväksytty kustannusarvio tai tarjous ylittää 26 a §:ssä säädetyn tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärän, valtiontakaus voidaan myöntää hyväksytyt tukikelpoiset kustannukset ylittävää lainan osaa varten vain, jos takaukseen sisältyvä tuki yhdessä avustuksen ja lainaan liittyvän tuen kanssa ei ylitä hyväksyttyihin tukikelpoisiin enimmäiskustannuksiin perustuvaa tuen enimmäismäärää.


Valtiontakausta myönnettäessä peritään lainan saajalta luottolaitoksen välityksellä valtiolle kertamaksu, jonka suuruus on 0,75 prosenttia takauksen määrästä, kuitenkin enintään 200 euroa. Lisäksi takauksesta peritään lainan saajalta puolivuosittain jälkikäteen puolivuotismaksu, jonka suuruus on 0,75 prosenttia takausluoton kulloinkin jäljellä olevasta määrästä. Takauksesta perittävät maksut on maksettava vuosittain kahdessa erässä rahoituslain nojalla myönnettyjen valtionlainojen eräpäivinä.


82 §
Tuen myöntäminen

Päätös tuen myöntämisestä lakkaa olemasta voimassa vuoden kuluttua päätöksen antamisesta tai, jos tuki on myönnetty rakentamista tai muuta työn suorittamista koskevaan investointiin, viimeistään kahden vuoden kuluttua päätöksen antamisesta, jollei avustusta tai sen ensimmäistä erää ole maksettu tai lainaa tai sen ensimmäistä erää ole nostettu mainituissa määräajoissa taikka avustuksen maksamista tai lainan nostolupaa haettu avustuksen tai sen ensimmäisen erän maksamiselle taikka lainan tai sen ensimmäisen erän nostoluvan hakemiselle säädetyssä määräajassa. Tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä voidaan asettaa edellä säädettyä lyhyempi voimassaoloaika vain, jos on ilmeistä, ettei 2 §:n 1 momentin 1―3 tai 3 a kohdassa tarkoitetuista ohjelmista osarahoitettuna myönnettävää avustusta muuten voida maksaa asianomaista ohjelmaa koskevan Euroopan yhteisön säädösten mukaisesti taikka kysymys on 2 §:n 1 momentin 2 tai 3 a kohdassa tarkoitettua ohjelmaa vastaavasta kansallisesta ohjelmasta. Valtiontakauksen myöntämistä sekä tuen, valtionlainan ja valtiontakauksen siirtämistä koskeva päätös lakkaa olemasta voimassa vuoden kuluttua päätöksen antamisesta, jollei takauksen kohteena olevaa lainaa ole myönnetty tai siirtämisen perusteena olevaa toimenpidettä toteutettu sanotussa ajassa. Voimassaoloaikaa voidaan pidentää ennen määräajan päättymisestä tehdystä hakemuksesta, jos pidentämiseen on erityisen painavia syitä. Voimassaoloaikaa ei kuitenkaan saa pidentää yli kahden vuoden. Edellä 53 ja 65 §:ssä tarkoitettuja tutkimus- ja kehittämishankkeita koskevan päätöksen voimassaoloaika päättyy kuitenkin sen vuoden lokakuun viimeisenä päivänä, jona päätös on annettu.


87 §
Nuoren viljelijän aloitustuen maksaminen

Nuorten viljelijöiden aloitustuen 42 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettu avustusosuus maksetaan ilman erillistä hakemusta kolmena vuotuisena eränä. Ensimmäinen avustuserä maksetaan tuen myöntämistä ensiksi seuraavan maaliskuun tai lokakuun viimeisenä päivänä. Toinen erä maksetaan vuoden kuluttua ensimmäisen erän maksamisesta ja kolmas erä vuoden kuluttua toisen erän maksamisesta.

Jos avustusta on 42 §:n 1 momentin nojalla myönnetty 25 000 euroa, avustus maksetaan kolmena vuotuisena eränä, joista ensimmäinen on 10 000 euroa ja kaksi seuraavaa 7 500 euroa. Ensimmäisen erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen myöntämisen ja maksamisen edellytykset ovat koulutusvaatimusta lukuun ottamatta täyttyneet. Kolmannen erän maksamisen edellytyksenä on, että koulutusvaatimuksen täyttymisestä on esitetty selvitys.

Jos avustusta on 42 §:n 3 momentin nojalla myönnetty 30 000 euroa, avustuksen ensimmäinen erä on 12 000 euroa ja kaksi seuraavaa 9 000 euroa. Ensimmäisen erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen myöntämisen ja maksamisen edellytykset ovat koulutusta, kokoyksikköjä ja neuvontapalvelujen käyttöä koskevia vaatimuksia lukuun ottamatta täyttyneet. Kolmannen erän maksamisen edellytyksenä on, että myös koulutuksesta, kokoyksikköjen täyttymisestä ja neuvontapalvelujen käytöstä on esitetty hyväksyttävät selvitykset. Jos tuen saaja ei ole määräajassa esittänyt hyväksyttäviä selvityksiä kaikkien vaatimusten täyttymisestä, mutta koulutusvaatimus kuitenkin täyttyy, kolmannen avustuserän suuruus on 4 000 euroa ja myönnetyn lainan korkotukena saa käyttää enintään 25 000 euroa.

Jos tukea on myönnetty 42 §:n 1 momentissa tarkoitettu 25 000 euroa ja 42 §:n 5 momentissa tarkoitettu lisätuki 25 000 euroa, ensiksi mainittu avustusosuus maksetaan 2 momentissa säädetyn mukaisesti ja lisätuki kolmena eränä. Lisätuen ensimmäinen erä 8 500 euroa maksetaan vuoden kuluttua, toinen erä 8 500 euroa kahden vuoden kuluttua ja kolmas erä 8 000 euroa kolmen vuoden kuluttua siitä, kun 42 §:n 1 momentissa tarkoitetun aloitustuen viimeinen erä on maksettu. Lisätuen ensimmäisen erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja on esittänyt selvityksen kokoyksikkövaatimuksen täyttymisestä.

Jos aloitustukena on myönnetty 42 §:n 3 momentissa tarkoitettu 30 000 euroa ja 42 §:n 5 momentissa tarkoitettu lisätuki 25 000 euroa, ensiksi mainittu avustusosuus maksetaan 3 momentissa säädetyn mukaisesti ja lisätuki kolmena eränä. Lisätuen ensimmäinen erä 8 500 euroa maksetaan vuoden kuluttua, toinen erä 8 500 kahden vuoden kuluttua ja kolmas erä 8 000 kolmen vuoden kuluttua siitä, kun 42 §:n 3 momentissa tarkoitetun aloitustuen viimeinen erä on maksettu.

Tuen maksaminen aloitetaan 1 momentin mukaisesti ainoastaan, jos tuen maksamisen edellytykset ovat 2―5 momentissa säädetyin poikkeuksin täyttyneet. Edellytysten täyttymistä koskeva selvitys on toimitettava tuen myöntäjälle kahden kuukauden kuluessa ennen avustuksen maksamiselle säädetyn määräajan päättymistä. Kokoyksikkövaatimuksen täyttymistä koskeva selvitys on kuitenkin toimitettava kahden kuukauden kuluessa mainittujen edellytysten täyttymiselle 42 §:n 3 momentissa säädetyn määräajan päättymisestä. Mitä 85 §:n 2 momentissa säädetään tuen maksamisen hakuajan pidentämisestä, sovelletaan tässä ja jäljempänä 7 momentissa tarkoitettujen selvitysten toimittamiseen. Hyväksyttyjen selvitysten perusteella maksetaan kolmas erä sinä säännönmukaisena maksuajankohtana, joka ensiksi seuraa hyväksyttävien selvitysten toimittamista määräaikaan mennessä.

Edellä 42 §:n 4 momentissa tarkoitettujen neuvontapalvelujen käyttämisestä on toimitettava selvitys tuen myöntäneelle työvoima- ja elinkeinokeskukselle kerran vuodessa tilanpidon aloittamisesta lukien kolmen täyden kalenterivuoden ajan viimeistään kutakin kalenterivuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

87 a §
Nuoren viljelijän aloitustuen korkotuen määrän varmistaminen

Jollei nuori viljelijä, jolle on myönnetty 42 §:n 3 momentissa tarkoitettua korkotukea 30 000 euroa, ole kahden kuukauden kuluessa mainitussa 3 momentissa säädetyn määräajan päättymisestä osoittanut 42 §:n 3 ja 4 momentissa säädettyjen ehtojen täyttyneen määräajassa, korkotukea maksetaan ainoastaan 25 000 euroa.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on ilmoitettava luottolaitokselle ja tuen saajalle kolmen kuukauden kuluessa 42 §:n 3 momentissa säädetyn määräajan päättymisestä korkotuen lopullinen määrä.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta 2005.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Asetuksen 87 ja 87 a §:ää sovelletaan kuitenkin asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin.

Tuen maksamista ja lainan nostolupaa koskeviin hakemuksiin sovelletaan niitä säännöksiä, jotka olivat voimassa tukea myönnettäessä.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.