79/2005

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköliiketoimintojen eriyttämisestä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 28 §:n 3 momentin ja 34 §:n 1 momentin nojalla sellaisina kuin ne ovat laissa 1172/2004:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sähkömarkkinalain (386/1995) 7 luvussa tarkoitettuun saman yhteisön tai laitoksen harjoittamien sähköliiketoimintojen sekä sähköverkkotoiminnan osatoimintojen eriyttämiseen toisistaan ja muista liiketoiminnoista.

Tätä asetusta sovelletaan 1 momentissa säädetyn lisäksi myös yksinomaan sähköverkkotoimintaa harjoittavaan verkonhaltijaan, jos verkonhaltija noudattaa kirjanpidossaan ja tilinpäätöksensä laadinnassa asetuksen säännöksistä poikkeavia menettelytapoja. Verkonhaltijan on tällöin annettava sähköverkkotoiminnastaan myös tämän asetuksen mukaiset tiedot.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) verkonhaltijalla yhteisöä tai laitosta, johon sovelletaan sähkömarkkinalain verkonhaltijaa koskevia säännöksiä;

2) sähköliiketoiminnoilla sähköverkkotoimintaa ja muita sähköliiketoimintoja;

3) sähköverkkotoiminnalla sähköverkon asettamista vastiketta vastaan sähkönsiirtoa ja muita verkon palveluja tarvitsevien käyttöön; sähköverkkotoimintaan kuuluvat myös sellainen sähköverkon suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja käyttö, asiakkaiden sähkölaitteiden liittäminen verkkoon, sähkön mittaus ja muut sellaiset sähkön siirtoon tarvittavat toimenpiteet, jotka ovat tarpeen verkonhaltijan omassa verkossa tapahtuvaa sähkönsiirtoa ja muita verkon palveluja varten;

4) muilla sähköliiketoiminnoilla sähköntuotanto- ja sähkönmyyntiliiketoimintoja;

5) muilla liiketoiminnoilla kaikkia muita kuin edellä 2―4 kohdissa mainittuja liiketoimintoja;

6) sähköverkkotoiminnan osatoiminnoilla sähkömarkkinalain 28 §:n 2 momentin nojalla toisistaan eriytettäviä toimintoja.

3 §
Merkitykseltään vähäiset liiketoiminnat

Eriytettäessä sähköliiketoimintoja muista liiketoiminnoista katsotaan merkitykseltään vähäisiksi sellaiset sähköliiketoiminnat, joiden yhteinen liikevaihto on alle 10 prosenttia yhteisön tai laitoksen liikevaihdosta ja suuruudeltaan alle 500 000 euroa vuodessa. Merkitykseltään vähäiseksi ei kuitenkaan katsota verkonhaltijan harjoittamaa sähköverkkotoimintaa tai sähköverkkotoiminnan osatoimintoa.

Eriytettäessä muita liiketoimintoja sähköliiketoiminnoista katsotaan merkitykseltään vähäisiksi sellaiset muut liiketoiminnat, joiden yhteinen liikevaihto on alle 10 prosenttia yhteisön tai laitoksen liikevaihdosta ja suuruudeltaan alle 500 000 euroa vuodessa.

4 §
Eriytettyjen tilinpäätösten kaava

Sähköliiketoimintojen ja sähköverkkotoiminnan osatoimintojen eriytetyissä tilinpäätöksissä on esitettävä ainakin liitteessä olevan kaavan mukaiset erät.

Jos yhteisö tai laitos laatii tilinpäätöksensä kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, on eriytetyissä tilinpäätöksissä esitettävä ainakin liitteessä olevassa kaavassa tähdellä merkityt erät.

Kustakin eriytetyn tuloslaskelman ja taseen erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto). Jos tuloslaskelman tai taseen erittelyä on muutettu, on vertailutietoa mahdollisuuksien mukaan oikaistava.

5 §
Tasejatkuvuus

Eriytetyn sähköliiketoiminnan ja sähköverkkotoiminnan osatoiminnon taseeseen tulee mahdollisuuksien mukaan soveltaa tasejatkuvuuden periaatetta siten kuin kirjanpitolaissa säädetään.

6 §
Eriyttämisperusteet

Eriytetyille sähköliiketoiminnoille ja sähköverkkotoiminnan osatoiminnoille suoraan kohdistettavissa olevat tuotot ja kulut sekä varallisuus- ja pääomaerät tulee kirjata suoraan asianomaisen liiketoiminnan eriytettyyn tilinpäätökseen sekä liiketoimintojen yhteiset erät kohdistaa asianomaisille liiketoiminnoille ensisijaisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisella kohdistamisperusteella tai jos sellaista ei ole löydettävissä, liiketoiminnan laajuuteen perustuvalla jakoperusteella. Sähkön ja lämmön yhteistuotannosta syntynyt etu tulee jakaa molemmille liike-toiminnoille ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja tekniset ratkaisut.

Sovelletut eriyttämisperusteet tulee yksilöidä. Selvitys eriyttämisperusteista tulee säilyttää tilikauden tositteina kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n ja muiden kirjanpitoaineiston säilyttämistä koskevien säännösten mukaisesti.

7 §
Sisäiset erät

Eriytettyjen liiketoimintojen välisiä tuottoja ja kuluja sekä liiketoimintojen keskinäisiä saamisia ja velkoja ei vähennetä eriytetyistä tuloslaskelmista ja taseista.

8 §
Eriytettyjen tilinpäätösten laatimiseen liittyvän aineiston säilyttäminen

Jos sähköliiketoimintojen ja sähköverkkotoiminnan osatoimintojen eriyttäminen perustuu yhteisön tai laitoksen sisäiseen laskentaan tai erillislaskelmiin, tulee liiketoimintojen eriyttämiseen liittyvät sisäisen laskennan tulosteet sekä erillislaskelmat liittää tilikauden tositteisiin ja säilyttää tilikauden tositteina kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n ja muiden kirjanpitoaineiston säilyttämistä koskevien säännösten mukaisesti.

9 §
Eriytettyjen tilinpäätösten lisätiedot

Sähköliiketoimintojen ja sähköverkkotoiminnan osatoimintojen eriytettyjen tilinpäätösten tulee sisältää seuraavat lisätiedot:

1) sähköverkkotoiminnan käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit tase-erittäin eriteltyinä ainakin liikearvoon, sähköverkon aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin sekä muihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin seuraavan kaavan mukaisesti:

Nettoinvestoinnit = käyttöomaisuuden tasearvo tilikauden lopussa – käyttöomaisuuden tasearvo tilikauden alussa + tilikauden poistot –/+ arvonkorotukset/alennukset –/+ olennaisen suuret käyttöomaisuuden ostot/myynnit;

2) sähköverkkotoimintaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti laskettuna seuraavan kaavan mukaisesti:

Tuottoprosentti = 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut + sähköverkon leasingmaksujen ja vuokrien korko-osuudet) / (taseen loppusumma – korottomat velat + sähköverkkoon liittyvät leasing- ja vuokravastuut);

3) edellistä tilikautta koskeviin vertailutietoihin tehdyt oikaisut;

4) eriyttämisperusteisiin tilikauden aikana tehdyt muutokset, niiden perustelut sekä muutosten vaikutukset.

10 §
Eriytettyjen tilinpäätösten ja verkonhaltijan tilinpäätöksen toimittaminen Energiamarkkinavirastolle

Sähköliiketoimintaa harjoittavan yhteisön tai laitoksen tulee toimittaa Energiamarkkinavirastolle kultakin tilikaudelta tilintarkastajien tarkastamat sähköliiketoimintojen ja sähköverkkotoiminnan osatoimintojen eriytetyt tilinpäätökset lisätietoineen sekä verkonhaltijan tilinpäätös liitetietoineen.

Edellä 1 momentissa mainitut tiedot tulee toimittaa Energiamarkkinavirastolle tilikauden päättymistä seuraavan toukokuun loppuun mennessä tai jos tilinpäätöksen toimivaltaisesti vahvistava elin ei ole tuolloin vahvistanut tilinpäätöstä, 14 päivän kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

Tätä asetusta sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 2005 ja sen jälkeen päättyviltä tilikausilta laadittaviin sähköliiketoimintojen ja sähköverkkotoiminnan osatoimintojen eriytettyihin tilinpäätöksiin.

Tällä asetuksella kumotaan sähköliiketoimintojen eriyttämisestä 16 päivänä kesäkuuta 1995 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (885/1995).

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Arto Rajala

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.