56/2005

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2005

Verohallituksen päätös veroilmoituksesta

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 8 §:n 1 momentin sekä 10 §:n 2 ja 3 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 505/1998, 13 §:n 3 ja 4 momentin sekä 17 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 565/2004 ja 6 momentin, sellaisena kuin se on laissa 775/2004, nojalla päättänyt:

1 §
Ilmoittamisvelvollisuuden laajuus

Veroilmoitus annetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 2 luvussa tarkoitetun ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiseksi. Valtiovarainministeriön päätöksessä ilmoittamisvelvollisuudesta (1760/1995) tarkoitetut tiedot sekä verotusmenettelystä annetun lain 17 §:n 3 momentissa (1165/2002) tarkoitetut sivullisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot annetaan Verohallituksen määräämällä tavalla veroilmoituksella, muulla ilmoituksella, lomakkeella tai sähköisesti siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

Asuntoyhteisön muulla ilmoituksella tarkoitetaan Verohallituksen lomakkeella n:o 102 asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten annettavia tietoja.

Verovirasto, jolle veroilmoitus annetaan
2 §
Veroilmoituspaikka

Yleisesti verovelvollisen veroilmoitus tai veroehdotus sekä asuntoyhteisön muu ilmoitus annetaan tai lähetetään postitse siihen verovirastoon, joka on palautuskuoreen merkitty tai muuhun verovirastoon. Mainittu verovirasto toimittaa ilmoituksen tarvittaessa edelleen verotusmenettelystä annetun lain 6 §:ssä tarkoitetulle verotuksen toimittamiseen toimivaltaiselle verovirastolle.

Osakeyhtiön, osuuskunnan, elinkeinoyhtymän, asunto- ja kiinteistöyhtiön, asunto-osuuskunnan, yhdistyksen, säätiön, maataloudenharjoittajan maatalouden sekä liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan veroilmoitus voidaan antaa myös sähköisesti Verohallituksen hyväksymän ilmoituspalveluiden välittäjän kautta.

Suomeen muuttaneen henkilön veroilmoitus toimitetaan tarvittaessa edelleen sille verovirastolle, jonka alueelle verovelvollinen on Suomeen muutettuaan ensiksi asettunut. Yhteisön veroilmoitus Ahvenanmaalla ansaitusta tulosta toimitetaan tarvittaessa edelleen Lounais-Suomen veroviraston Ahvenanmaan verotoimistolle.

3 §
Rajoitetusti verovelvollisen veroilmoitus- paikka

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava tai postitettava veroilmoitus Uudenmaan verovirastolle.

Jos rajoitetusti verovelvollisella ei ole muita tuloja, veroilmoitus on annettava tai postitettava suoraan sille verovirastolle,

1) jonka alueella elinkeinotoimintaa on harjoitettu kiinteästä toimipaikasta;

2) jonka alueella rajoitetusti verovelvollisen omistama kiinteistö sijaitsee;

3) jonka alueella on sellaisen yhteisön kotipaikka, jonka osakkeiden tai osuuksien omistamisen nojalla rajoitetusti verovelvollinen on hallinnut kiinteistöä tai sen osaa;

4) Lounais-Suomen veroviraston Ahvenanmaan verotoimistolle, jos rajoitetusti verovelvollisella on tuloja Ahvenanmaalta.

Rajoitetusti verovelvollinen voi jättää veroilmoituksensa myös Suomen ulkomailla sijaitsevaan lähetystöön, jonka on viipymättä lähetettävä se Uudenmaan verovirastolle.

Veroilmoituksen antamisaika
4 §
Veroilmoituksen antamisen ajankohta

Veroilmoitus sekä asuntoyhteisön muu ilmoitus on kultakin verovuodelta annettava viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 31 päivänä, jollei jäljempänä toisin määrätä.

Verovelvollinen tai yhtymä, joka harjoittaa maataloutta tai metsätaloutta, saa antaa veroilmoituksensa viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä. Veroehdotusmenettelyyn kuuluva metsätalouden harjoittaja voi jättää metsätalouden veroilmoituslomakkeet veroehdotuksen palautuksen yhteydessä.

Elinkeinonharjoittajalla tai elinkeinoyhtymällä, jonka tilikausi on päättynyt lokakuun 1 päivänä tai sen jälkeen, on oikeus antaa veroilmoituksensa viimeistään huhtikuun 1 päivänä. Viimeistään mainittuna päivänä veroilmoituksensa antaa myös valtio, kunta, kuntayhtymä, evankelisluterilainen kirkko ja ortodoksisen kirkon seurakunta.

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoituksensa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

5 §
Puolisoiden ilmoittamisaikaa koskeva poikkeus

Jos tuloverolain (1535/1992) 7 §:ssä tarkoitettujen puolisoiden veroilmoitukset on annettava eri aikaan, voivat molemmat puolisot antaa veroilmoituksensa pidemmän ilmoittamisajan kuluessa. Samaa pidennettyä ilmoittamisaikaa saadaan noudattaa myös puolisoiden alaikäisten lasten veroilmoitusta annettaessa.

6 §
Postitse tai sähköisesti saapuneen veroilmoituksen antamisaika

Postitse saapunut veroilmoitus tai veroehdotus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos veroilmoituksen tai veroehdotuksen sisältävä postilähetys on 4 tai 12 §:ssä määrätyssä ajassa jätetty postiin verovirastolle osoitettuna.

Sähköisesti saapunut veroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos se on saapunut Verohallituksen hyväksymälle ilmoituspalveluiden välittäjälle 4 §:ssä määrätyssä ajassa ja lähettäjä on saanut ilmoituspalveluiden välittäjältä sähköisen kuittauksen ilmoituksen vastaanottamisesta.

7 §
Veroilmoituksen täydentäminen

Tiedot ja selvitykset, joita ei voida liittää veroilmoitukseen sitä annettaessa, on toimitettava verovirastolle viipymättä.

Poikkeukset ilmoittamisvelvollisuuteen
8 §
Ilmoittamatta jätettävät tulot

Veroilmoitukseen ei merkitä jäljempänä tässä pykälässä lueteltuja Suomesta saatuja tuloja, jollei tulo ole maatalouden tai muun elinkeinotoiminnan tuloa:

1) eläke ja elinkorko sekä eläkevakuutuksen vakuutusmaksujen palautuksena, takaisinostolla tai muutosarvona saatu määrä,

2) pakollisen tapaturma- ja liikennevahinkoturvan nojalla saatu päiväraha ja muu tulojen tai elatuksen vähentymisestä saatu korvaus,

3) tuloverolain 34 §:ssä (1170/1998) tarkoitettu verovelvollisen saama henkivakuutussuoritus,

4) päiväraha-, äitiys-, isyys-, vanhempain- ja osittainen vanhempainraha sekä muu tulojen ja elatuksen vähentymisestä saatu korvaus, joka perustuu sairausvakuutuslakiin (1224/2004), kansaneläkelakiin (347/1956) tai potilasvahinkolakiin (585/1986),

5) muu vakuutukseen perustuva päiväraha tai tulojen ja elatuksen vähentymisestä saatu korvaus, kuten sairaalavakuutuksen perusteella saatu hoitopäiväkorvaus,

6) opintotukilain (65/1994) nojalla saatu opintoraha ja aikuiskoulutuesta annetussa laissa (1276/2000) tarkoitettu aikuiskoulutustuki,

7) lapsen kotihoidon tuki ja osittainen hoitoraha,

8) vakuutuskassalaissa (1164/1992) tarkoitettu kassalta saatu etuus,

9) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) mukainen päiväraha,

10) kuntoutustuki, kuntoutusraha, kuntoutusavustus, kuntoutusajalta tapaturma- ja liikennevakuutuslain perusteella korvattava kuntoutuksesta annettujen lakien (625/1991 ja 626/1991) perusteella saatu ansionmenetyskorvaus,

11) tartuntatautilain (583/1986) nojalla saatu päiväraha ja ansionmenetyskorvaus,

12) sosiaalihuoltolain 27 a §:n (1365/1992) nojalla saatu vammaisen tai sairaan lapsen omaishoidon tuki,

13) rikosvahinkolain (935/1973) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä saatu korvaus,

14) avolaitoksessa rangaistusta suorittavan vangin saama toimintaraha,

15) työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla saatu työttömyyspäiväraha, korotettu päiväraha, työmarkkinatuki, matka-avustus, koulutuspäiväraha, korotettu koulutuspäiväraha ja muu etuus,

16) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) nojalla saatu koulutustuki, korotettu koulutustuki, työelämävalmennukseen osallistuvan työttömän työnhakijan työllistämistuki ja starttiraha,

17) julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun asetuksen (1346/2002) nojalla saatu vajaakuntoisen ja ammatinvalinnan ohjauksessa olevan päiväraha sekä osa-aikalisä,

18) vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) tarkoitettu vuorottelukorvaus,

19) valtion virkamieslakiin (750/1994) perustuva toistuva korvaus,

20) maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) mukainen luopumiskorvaus ja luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukainen luopumistuki,

21) tuloverolain 74 §:ssä (561/2004) tarkoitettu merityötulo,

22) suomalaiselta työnantajalta saatu niin sanotun 6-kuukauden säännön mukainen tulo,

23) työntekijän suoraan palkkaturvaviranomaiselta palkkaturvalain (866/1998) sekä merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) nojalla saama palkkaturva ja sen korko,

24) reserviläispalkka,

25) henkilöstörahaston rahasto-osuus ja ylijäämä,

26) työmarkkinajärjestöltä työtaistelun johdosta saatu veronalainen avustus sekä muu siihen rinnastettava avustus,

27) Suomen ulkomaisessa edustustossa palvelevan virkamiehen puolison saama erityiskorvaus (657/1989),

28) patentin, tekijänoikeuden ja muun niihin verrattavan oikeuden perusteella saatu korvaus,

29) veronkantoasetuksen (903/1978) 11 §:ssä tarkoitettu luonnollisen henkilön saama korko,

30) ennakkoperintälain (1118/1996) soveltamisalaan kuuluvalta luotto- ja rahoituslaitokselta sekä muulta ammattimaisen arvopaperikaupan tai arvopaperien välitystoiminnan harjoittajalta saatu korko sekä jälkimarkkinahyvitys,

31) ennakkoperintälain (1118/1996) soveltamisalaan kuuluvalta joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskijalta saatu korko ja lainan koroksi katsottava tuotto,

32) sijoitusrahaston tuotto-osuuksille maksettu vuotuinen tuotto.

9 §
Ilmoittamatta jätettävät vähennykset

Veroilmoitukseen ei merkitä

1) työntekijän eläkemaksua,

2) työttömyysvakuutusmaksua,

3) muuta työnantajan työntekijältä perimää tuloverolain 96 §:n 1 momentissa tarkoitettua kokonaan vähennyskelpoista eläkevakuutusmaksua,

4) luotto- ja rahalaitoksen, valtiokonttorin sekä muun arvopaperikauppaa tai arvopapereiden välitystoimintaa harjoittavan perimää jälkimarkkinahyvitystä.

10 §
Ilmoittamisvelvollisuudesta vapautettu varallisuus

Veroilmoitukseen ei merkitä, jolleivät kysymyksessä ole elinkeinotoiminnan varat, suomalaisen sijoitusrahaston rahasto-osuuden pääomaa.

11 §
Ilmoittamisvelvollisuudesta vapautettu asuntoyhteisö

Asunto-osakeyhtiö, kiinteistöosakeyhtiö, asunto-osuuskunta tai muu yhteisö, jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa rakennuksessa ei ole muutoin kuin vaadittaessa velvollinen antamaan veroilmoitusta muulta kuin ensimmäiseltä verovuodelta, jos

1) yhteisön omistamassa rakennuksessa on vain vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja huoneistoja ja asumiseen liittyvää tilaa (asuntoyhteisö),

2) asuntoyhteisö on verovuonna saanut vain vastiketuloja, rahastosuorituksia, käyttömaksuja, muita vähäisiä kiinteistöön liittyviä korvauksia tai vähäisiä korkotuloja ja

3) asuntoyhteisön verotettava tulo on vahvistettujen tappioiden vähentämisen jälkeen alle 30,00 euroa.

Ilmoittamisvelvollisuudesta vapauttamisen edellytyksenä on myös, että myöhemmältä verovuodelta annettavaan veroilmoitukseen liitetään jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta niiltä edellisen veroilmoituksen antamisen jälkeisiltä tilikausilta, joilta veroilmoitusta ei ole annettu.

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu asuntoyhteisön muu ilmoitus on annettava jokaiselta verovuodelta.

12 §
Veroehdotusmenettelyyn osallistuvat

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä, joka ei ole saanut verovirastolta veroilmoituslomaketta, ei ole velvollinen antamaan veroilmoitusta 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuna aikana. Veroilmoitus on kuitenkin annettava viimeistään 2 momentissa mainittuna aikana, jos verovelvollinen ei ole saanut myöskään veroehdotusta.

Korjattu veroehdotus tai 1 momentissa tarkoitettu veroilmoitus annetaan viimeistään kesäkuun 20 päivänä.

Voimaantulo- ja soveltaminen
13 §
Voimaantulo- ja soveltamissäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 2005. Päätöksellä kumotaan 22 päivänä joulukuuta 2003 annettu Verohallituksen päätös veroilmoituksesta (1305/2003).

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2004 toimitettavaa verotusta varten annettaviin ilmoituksiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2005

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Toni Immanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.