54/2005

Annettu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005

Laki vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä helmikuuta 2001 annetun vesihuoltolain (119/2001) 16 §:n otsikko, ja

lisätään 16 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

16 §
Tiedottamisvelvollisuus ja asiakirjojen julkisuus

Tietojen saamiseen vesihuoltolaitoksen asiakirjoista, jotka sisältävät raaka- tai talousveden laatua ja määrää tai jäteveden käsittelyä ja johtamista koskevia ympäristötietoja, sekä velvollisuuteen edistää tällaisten ympäristötietojen saantia, sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

Vesihuoltolaitoksen päätöksestä, jolla on ratkaistu tiedonsaantia asiakirjasta koskeva asia, saa valittaa hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:ssä tarkoitetulle toimivaltaiselle hallintotuomioistuimelle siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä helmikuuta 2005.

HE 228/2004
YmVM 20/2004
EV 209/2004
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, 28.1.2003; EYVL N:o L 041/26, s. 0026-0032, 14.2.2003

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.