35/2005

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2005

Sisäasiainministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain (1287/2004) 13―15 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain (1287/2004) tarkoittamassa palvelussuhteessa olevan henkilön palkkaluokasta, olosuhdekorvauksesta ja tehtävien hoitamisesta aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten korvaamisesta.

2 §
Palkkaluokat

Tehtävän vaativuuteen perustuvassa palkkausjärjestelmässä kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön kuukausipalkka on tämän asetuksen liitteen palkkaluokkien mukainen.

Valtiotyönantajaa edustava sisä- tai ulkoasiainministeriö sijoittaa tehtävät palkkaluokkiin. Tehtävän vaativuuden muuttuessa palvelussuhteen aikana tehtävä sijoitetaan tarvittaessa palkkaluokkaan uudestaan.

Valtiotyönantajaa edustava sisä- tai ulkoasiainministeriö voi erityistapauksissa tehdä palvelussuhteeseen nimitettävän henkilön kanssa kirjallisen sopimuksen tehtävässä maksettavasta kuukausipalkasta.

3 §
Vajaan kalenterikuukauden palkka

Vajaalta kalenterikuukaudelta maksetaan palkka kalenteripäivien mukaisesti siten, että kalenteripäivän palkka lasketaan jakamalla kuukausipalkka kyseisessä kuukaudessa olevien kalenteripäivien lukumäärällä.

4 §
Olosuhdekorvaus

Palvelussuhteeseen otetulle henkilölle jokaiselta palvelussuhteen päivältä maksettavan kohdemaa- tai kriisinhallintaoperaatiokohtaisen olosuhdekorvauksen suuruus on tämän asetuksen liitteen mukainen.

5 §
Olosuhdekorvaus eräissä tapauksissa

Olosuhdekorvaus voidaan palvelussuhteen alussa maksaa enintään 60 päivän ajalta puolitoistakertaisena, jos henkilölle aiheutuvien erityisten kustannusten ja elantokustannusten lisäyksen arvioidaan olosuhteiden perusteella olevan kyseisenä ajanjaksona erityisen korkeat.

6 §
Palkan ja olosuhdekorvauksen maksaminen

Kuukausipalkka ja olosuhdekorvaus maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta jälkikäteen viimeistään sen viimeisenä arkipäivänä.

7 §
Terveydenhuolto

Palvelussuhteeseen otetun henkilön terveydenhuolto järjestetään valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain (176/1987) 1 §:n 2 momentin mukaisesti matkavakuutuksella.

Muilta osin välttämättömästä terveydenhuollosta aiheutuneet kulut korvataan esitettyjen asianmukaisten tositteiden mukaan.

8 §
Vakuutus

Valtiotyönantaja ottaa palvelussuhteeseen otetulle henkilölle palvelussuhteen ajaksi matkatavara- ja matkustajavakuutuksen.

9 §
Matkakustannusten korvaus

Tehtävien hoitamisen edellyttämä matka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin huomioon ottaen matkan tarkoitus ja henkilön hoidettavaksi määrättyjen tehtävien tarkoituksenmukainen suorittaminen on mahdollista.

Matkakustannuksina otetaan huomioon matkustamiskustannustenkorvaus, majoittumis- tai hotellikorvaus, välttämättömien varusteiden kuljettamisesta aiheutuneet rahtimaksut sekä muut näihin verrattavat välittömästi varsinaiseen matkustamiseen liittyvät korvaukset.

10 §
Matkakustannusten korvaus ennen palvelussuhteeseen ottamista

Henkilölle korvataan ennen palvelussuhteen alkamista, päivärahaa lukuun ottamatta, matkakustannukset kulloinkin voimassa olevan matkakustannusten korvaamista koskevan valtion virkaehtosopimuksen mukaisesti:

1) siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun tahon järjestämään haastattelutilaisuuteen;

2) valtiotyönantajan järjestämään lähtövalmistelutilaisuuteen; ja

3) valtiotyönantajan järjestämään, tehtävän edellyttämän fyysisen ja psyykkisen terveyden toteamiseksi suoritettavaan tarkastukseen tai tutkimukseen.

11 §
Matkakustannukset palvelussuhteen aikana

Palvelussuhteeseen otetun henkilön matka koti- tai työpaikkakunnalta siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun tahon määräämälle toimialueelle palvelussuhteen alkaessa sekä matka toimialueelta koti- tai työpaikkakunnalle palvelussuhteen päättyessä korvataan edellä 9 §:ssä säädetyllä tavalla tai järjestetään valtiotyönantajan toimesta ja kustannuksella.

Palvelussuhteen aikana tapahtuva, edellä 1 momentissa mainitun tahon tai valtiotyönantajan määräämä matka korvataan edellä 9 §:ssä säädetyllä tavalla tai järjestetään valtiotyönantajan toimesta ja kustannuksella.

12 §
Matkakustannusten korvaus palvelussuhteen päättymisen jälkeen

Palvelussuhteen päättymisen jälkeen palvelussuhteessa olleen henkilön matkakustannukset korvataan edellä 10 §:ssä säädetyllä tavalla valtiotyönantajan järjestämään:

1) palaute- ja raportointitilaisuuteen; ja

2) fyysisen ja psyykkisen terveyden toteamiseksi suoritettavaan tarkastukseen tai tutkimukseen.

13 §
Matkalasku ja tositteet

Matkakustannuksista on haettava korvausta kirjallisella matkalaskulla, joka on jätettävä valtiotyönantajan edustajana toimivalle virastolle kolmen kuukauden kuluessa kunkin matkan päättymisestä.

Matkalaskuun on liitettävä tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite niistä on ollut saatavilla.

14 §
Korvausten toissijaisuus

Siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun tahon maksaessa palvelussuhteessa olevalle henkilölle erityisten kustannusten ja elantokustannusten lisäyksen kattamiseksi päivärahan tai muun korvauksen, maksetaan hänelle enintään edellä 4 §:ssä tarkoitetun olosuhdekorvauksen ja kyseisen tahon maksaman päivärahan tai muun korvauksen erotus.

Kyseisen tahon maksaessa palvelussuhteessa olevalle henkilölle edellä 1 momentissa mainitun korvauksen lisäksi matkakustannusten korvausta, maksetaan hänelle enintään tässä asetuksessa säädettyjen matkakustannusten korvausten ja kyseisen tahon maksaman matkakustannusten korvauksen erotus.

15 §
Varusteet

Palvelussuhteen aikana siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun tahon edellyttämä tai valtiotyönantajan määräämä vaatetus ja henkilökohtainen varustus annetaan henkilön käyttöön vastikkeetta tai niiden hankinta korvataan esitettyjen asianmukaisten kuittien perusteella, valtiotyönantajan erillisen päätöksen mukaisesti.

Palvelussuhteen päättyessä varusteet on luovutettava takaisin valtiotyönantajalle.

16 §
Ennakko

Palvelussuhteeseen otetulle henkilölle voidaan maksaa ennakkona enintään 60 päivän olosuhdekorvauksia vastaava määrä.

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2005.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Hallitussihteeri
Keijo Siiskonen

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.