17/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 10 §:n 7 momentin, 25 §:n 3 momentin ja 28 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuaikoja, kotieläintukien ennakoiden hakuaikaa, hakemusten toimittamista sekä hakemuslomakkeita ja kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia:

1) vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (12/2005), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (11/2005), jäljempänä pohjoinen tukiasetus; sekä

3) vuodelta 2005 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (13/2005).

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maatilalomakkeella maa- ja metsätalousministeriön maatilalomaketta numero 101A vuodelle 2005;

2) kasvintuotannon tukihakemuksella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuslomaketta numero 101B vuodelle 2005;

3) peruslohkolomakkeella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen peruslohkolomaketta numero 102A vuodelle 2005;

4) kasvulohkolomakkeella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen kasvulohkolomaketta 102B vuodelle 2005;

5) peruslohkojen muutoslomakkeella maa- ja metsätalousministeriön peruslohkojen muutoslomaketta 102C vuodelle 2005;

6) kotieläintukihakemuksella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuslomaketta numero 101C kansallisista kotieläintuista vuodelle 2005, osat I ja II; sekä

7) osallistumisilmoituksella maa- ja metsätalousministeriön osallistumisilmoituslomaketta numero 162 EY:n teurastuspalkkiojärjestelmään sekä kansalliseen teurastukeen hiehoista ja sonneista.

3 §
Hakuajat ja hakemuslomakkeet

Tukea haetaan:

1) kasvintuotannon tukien osalta kasvintuotannon tukihakemuksella, peruslohkolomakkeella ja kasvulohkolomakkeella viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2005, jonka lisäksi tuen hakijan on toimitettava myös maatilalomake;

2) kiintiökauden 2004/2005 suoramyyntimaidon tuotantotuen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 512007 viimeistään 13 päivänä toukokuuta 2005;

3) kasvihuonetuotannon tuen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 109 viimeistään 18 päivänä helmikuuta 2005;

4) puutarhatuotteiden varastointituen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 228 viimeistään 25 päivänä lokakuuta 2005, lisäksi marraskuun ja joulukuun varastomäärät ilmoitetaan erillisillä varastomääräilmoituksilla viimeistään 30 päivänä joulukuuta 2005;

5) metsämarjojen ja -sienten varastointituen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 237 viimeistään 18 päivänä heinäkuuta 2005;

6) emolehmien, emolehmähiehojen, lypsylehmien, sonnien ja hiehojen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 167 viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2005;

7) teurastettujen hiehojen ja sonnien osalta toimittamalla osallistumisilmoitus viimeistään samana päivänä kuin ensimmäinen nauta, josta tuki halutaan, teurastetaan;

8) muiden kuin 6 ja 7 kohdissa mainittujen kotieläinten osalta kotieläintukihakemuslomakkeella liitteessä 1 mainittuina aikoina;

9) edellä 6―8 kohdassa mainittujen tukien ennakoiden osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 139 viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2005.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainittujen tukien kasvulohkojen käyttöä koskevien muutoksien tekemisen osalta kylvöalailmoituslomake numero 117 on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Edellä 1 momentin 6―8 kohdassa mainittujen lomakkeiden lisäksi kotieläintuen hakijan on toimitettava maatilalomake, peruslohkolomake ja kasvulohkolomake.

4 §
Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien hakemukset, osallistumisilmoitukset sekä kotieläintukien ennakkoa koskevat hakemukset toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talous-keskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Suoramyyntimaidon tuotantotukea koskeva hakemus toimitetaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle sekä Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitukselle.

Kasvihuonetuotannon tuen ja puutarhatuotteiden varastointituen hakemukset toimitetaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle sekä Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitukselle.

Metsämarjojen ja -sienten varastointituen hakemuslomakkeet toimitetaan sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka alueella varasto sijaitsee.

Hakemuslomakkeiden mukana on toimitettava muut tarvittavat lomakkeet ja liitteet.

5 §
Kotieläintukien määräytymisajankohdat

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 11 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 19 §:ssä säädetyt laskentapäivät ja muut tuen määräytymisajankohdat ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

6 §
Kotieläintukien ennakkohakemuksen liitteet

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 15 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 23 §:ssä määritellyissä kotieläintuotannon merkittävässä laajentamistapauksessa sekä kotieläintuotannon aloittamistapauksessa kotieläintukien ennakon hakijan tulee toimittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ennakkohakemuksen liitteenä selvitys, jonka perusteella kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi varmistautua siitä, että tuotantoa harjoitetaan haetussa laajuudessa.

Jos kuttujen tuotanto laajenee merkittävästi, ennakkohakemuksen liitteenä tulee olla 1 momentissa tarkoitetun selvityksen lisäksi arvio 1 päivän syyskuuta 2004 ja 31 päivän elokuuta 2005 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, tuotettavasta tuen määräytymisen perusteeksi hyväksyttävästä maidontuotannosta. Kutun pidon aloittajien tulee toimittaa arvio 1 päivän toukokuuta 2005 ja 31 päivän elokuuta 2005 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, tuotettavasta tuen määräytymisen perusteeksi hyväksyttävästä maidontuotannosta.

7 §
Hallinnansiirrot ennakonhaussa

Ennakonhaun päättymisen jälkeen tapahtuneissa hallintaoikeuden siirroissa voidaan tukien ennakkohakemus, tilan entisen ja uuden haltijan niin sopiessa, siirtää tilan uudelle haltijalle.

Ennakkohakemuksen siirto edellyttää, että tilalla harjoitetaan vuonna 2005 kotieläintaloutta tilan entisen haltijan ennakkohakemuksessa ilmoittamassa laajuudessa.

8 §
Poikkeushakemukset

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 27 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut poikkeushakemukset tuen myöntämisen edellytyksistä on kasvihuonetuotannon tuen osalta toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään 18 päivänä helmikuuta 2005, puutarhatuotteiden varastointituen osalta viimeistään 25 päivänä lokakuuta 2005 ja muiden tukien osalta viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2005.

Sanotun säännöksen 3 momentissa tarkoitettu poikkeushakemus on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään 18 päivänä helmikuuta 2005.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Arja-Leena Kirvesniemi

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.