15/2005

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus tiettyjen vaarallisten kemikaalien maastavientiä koskevasta ilmoituksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 8 §:n 3 momentin ja 42 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 3 momentti laissa 1412/1992 ja 42 §:n 3 momentti laissa 450/2004, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyssä Rotterdamin yleissopimuksessa (SopS 107/2004) tarkoitetuista kielletyistä tai ankarasti säännellyistä kemikaaleista ja niiden vientiä koskevasta ilmoitusmenettelystä.

2 §
Soveltamisalan rajaus

Tätä asetusta ei sovelleta kemikaaliin, jonka viennistä on tehtävä ilmoitus siten kuin siitä säädetään vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 304/2003.

3 §
Ilmoitettavat kemikaalit

Kemikaalit, joiden vientiin sovelletaan tässä asetuksessa tarkoitettua ilmoitusmenettelyä, luetellaan asetuksen liitteessä.

4 §
Ilmoituksen tekeminen

Sen, joka vie liitteessä tarkoitettua kemikaalia Euroopan talousalueen ulkopuolella olevaan maahan ensimmäistä kertaa tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, on tehtävä ilmoitus viennistä Suomen ympäristökeskukselle viimeistään 30 vuorokautta ennen kemikaalin vientiä. Ilmoitus on maakohtainen. Uusi ilmoitus on tehtävä kunkin kalenterivuoden ensimmäisestä kemikaalin viennistä viimeistään 15 vuorokautta ennen kemikaalin vientiä.

5 §
Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) kemikaalin tunnistetiedot;

2) vientiä koskevat tiedot;

3) selvitys aineen mahdollisiin käyttötapoihin liittyvistä haitoista, luokitus ja merkinnät sekä käyttöturvallisuustiedote;

4) yhteenveto kemikaalin fysikaalis-kemiallisista, toksikologisista ja ekotoksikologista ominaisuuksista;

5) kemikaalin käyttötarkoitus ja arvio kemikaalin vientimäärästä; ja

6) muut ilmoituksen käsittelemiseksi tarvittavat tiedot.

Jos kemikaalin vientiä koskevat tiedot ilmoituksen tekemisen jälkeen olennaisesti muuttuvat, kemikaalin viejän on ilmoitettava tästä välittömästi Suomen ympäristökeskukselle.

6 §
Ilmoituksen käsittely

Suomen ympäristökeskuksen tulee tarkastaa ilmoitus 15 vuorokauden kuluessa ja välittää se asetuksen 1 §:ssä tarkoitetun yleissopimuksen mukaisesti vastaanottajamaan viranomaiselle.

7 §
Valvonta

Tämän asetuksen noudattamista valvovat Suomen ympäristökeskus ja tullilaitos toimialoillaan.

Tullilaitoksen tehtävänä on myös valvoa 2 §:ssä tarkoitetun EY:n asetuksen liitteessä I lueteltujen kemikaalien tuontia ja vientiä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2003/304/EY; EUVL N:o L 63, 6.3.2003, s. 1

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2005

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Neuvotteleva virkamies
Pirkko Kivelä

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.