14/2005

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan mittatekniikan keskuksesta 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetun asetuksen (678/1991) 2 §:n 2 momentin 4 kohta, 3 §, 5 §:n 1 ja 2 momentti, 7 §:n 1 momentti, 8―11 § ja 11 §:n edellä oleva väliotsikko, 13 §:n 2 momentti ja 14 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § sekä 5 §:n 1 ja 2 momentti asetuksessa 1377/1994, 9 § asetuksessa 1089/1997 sekä 10 ja 11 § sekä 11 §:n edellä oleva väliotsikko asetuksessa 455/2000, seuraavasti:

2 §

Johtokunnan tehtävänä on:


4) käsitellä muut merkittävät asiat, jotka ylijohtaja saattaa johtokunnan käsiteltäviksi.

3 §

Mittatekniikan keskuksen johtokuntaan kuuluvat mittatekniikan keskuksen ylijohtaja sekä enintään kuusi muuta keskuksen toimialaa tuntevaa henkilöä, jotka valtioneuvosto nimittää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä yhden tulee olla keskuksen henkilöstön nimeämä. Valtioneuvosto määrää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

5 §

Mittatekniikan keskuksen päällikkönä on ylijohtaja, jolla on professorin arvonimi. Lisäksi keskuksessa on muuta virkasuhteista ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Ylijohtaja valvoo ja kehittää mittatekniikan keskuksen toimintaa. Hän vastaa keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoi niistä vuosittain kauppa- ja teollisuusministeriölle.


7 §

Mittatekniikan keskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta taikka ylijohtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä annettu.


8 §

Ylijohtaja ratkaisee asiat, joita johtokunta ei ratkaise tai joita ei työjärjestyksessä ole annettu muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

9 §

Ylijohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvää perehtyneisyyttä keskuksen toimialaan, käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä johtamiskokemusta.

Välittömästi ylijohtajan alaisen tulosyksikön päälliköltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan.

10 §

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

Välittömästi ylijohtajan alaisen tulosyksikön päällikön nimittää johtokunta.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Ylijohtajan sijainen
11 §

Ylijohtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii johtokunnan määräämä virkamies.

13 §

Työjärjestyksen vahvistaa ylijohtaja.

14 §

Mittatekniikan keskuksen virkamies tai muu sen henkilöstöön kuuluva ei saa ilman ylijohtajan kirjallista lupaa antaa yksityistä asiantuntijalausuntoa keskuksen toimialaan kuuluvalta alalta. Lupa voidaan myöntää, jos lausunnon antaminen ei ole ristiriidassa asianomaisen virka- tai työtehtävien kanssa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2005.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Nuorempi hallitussihteeri
Sari Rapinoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.