Säädökset alkuperäisinä: 2004

1000/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
999/2004
Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmasta ja -rahastosta sekä taloudellisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
998/2004
Valtioneuvoston asetus tullipiireistä ja eräistä tullitoimipaikoista
997/2004
Valtioneuvoston asetus oikeusavusta annetun asetuksen muuttamisesta
996/2004
Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta
995/2004
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun asetuksen muuttamiseksi
994/2004
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
993/2004
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
992/2004
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
991/2004
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä (INTELSAT) koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten voimaansaattamisesta sekä niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
990/2004
Laki patenttilain muuttamisesta
989/2004
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
988/2004
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen 13 §:n 3 momentin kumoamisesta
987/2004
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
986/2004
Laki elatusturvalain muuttamisesta
985/2004
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
984/2004
Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
983/2004
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
982/2004
Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
981/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 emolehmäpalkkion ennakoiden, sonni- ja härkäpalkkion ennakoiden, teurastuspalkkion ja lisätuen ennakoiden sekä uuhipalkkion, sen LFA-lisän ja lisätuen maksatuksesta
980/2004
Sisäasiainministeriön asetus kulkuneuvon pysäyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
979/2004
Sisäasiainministeriön asetus poliisin voimakeinojen käyttämisestä
978/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta
977/2004
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2005 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
976/2004
Valtioneuvoston päätös hovioikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
975/2004
Valtioneuvoston asetus asbestia koskevista rajoituksista
974/2004
Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
973/2004
Tasavallan presidentin asetus kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
972/2004
Laki oikeusapulain muuttamisesta
971/2004
Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista
970/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suoramyynnin viitemääristä
969/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2005 työttömyysvakuutusmaksuista
968/2004
Tasavallan presidentin asetus pakolaisten oikeusasemaa koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
967/2004
Tasavallan presidentin asetus pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
966/2004
Tasavallan presidentin asetus pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta annetun lain voimaantulosta
965/2004
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
964/2004
Laki yleisistä kielitutkinnoista
963/2004
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta
962/2004
Laki arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
961/2004
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kolmannentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
960/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
959/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
958/2004
Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
957/2004
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta
956/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
955/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
954/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2004
953/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä
952/2004
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
951/2004
Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.