Säädökset alkuperäisinä: 2004

1050/2004
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1049/2004
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1048/2004
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
1047/2004
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1046/2004
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi
1045/2004
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1044/2004
Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen kumoamisesta
1043/2004
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2003 suoritettavista korvauksista
1042/2004
Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta
1041/2004
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1040/2004
Laki jätelain muuttamisesta
1039/2004
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
1038/2004
Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta
1037/2004
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta
1036/2004
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
1035/2004
Valtioneuvoston asetus omaishoidontuesta annetun asetuksen 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1034/2004
Valtioneuvoston asetus opintotukilaissa (28/1972) tarkoitetun korkotuen määrän vahvistamisesta
1033/2004
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1032/2004
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1031/2004
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1030/2004
Laki työsopimuslain 6 luvun muuttamisesta
1029/2004
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 22 §:n muuttamisesta
1028/2004
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1027/2004
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1026/2004
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1025/2004
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1024/2004
Laki perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta
1023/2004
Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta
1022/2004
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
1021/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kansallisten kotieläintukien maksatuksesta
1020/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista
1019/2004
Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä
1018/2004
Laki rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta
1017/2004
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1016/2004
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta
1015/2004
Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta
1014/2004
Laki kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttamisesta
1013/2004
Laki Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1012/2004
Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1011/2004
Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio
1010/2004
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1009/2004
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
1008/2004
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen 12 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta
1007/2004
Laki kokoontumislain 25 ja 26 §:n muuttamisesta
1006/2004
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
1005/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1004/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1003/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus loppuvuonna 2004 asuinrakennuksille aiheutuneiden tulvavahinkojen osakorvausten maksamisesta
1002/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksusta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 2―4 §:n kumoamisesta
1001/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.