Säädökset alkuperäisinä: 2004

1150/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten lisäetujen rekisteröimisehdoista
1149/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkelain mukaisen eläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa
1148/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa
1147/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain eräistä säännöksistä
1146/2004
Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
1145/2004
Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista
1144/2004
Valtioneuvoston asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1143/2004
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1142/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
1141/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1140/2004
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta
1139/2004
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle annetun asetuksen muuttamisesta
1138/2004
Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1137/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista
1136/2004
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1135/2004
Opetusministeriön asetus ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1134/2004
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista
1133/2004
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1132/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
1131/2004
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2004
1130/2004
Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta
1129/2004
Opetusministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista
1128/2004
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2005 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1127/2004
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1126/2004
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1125/2004
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1124/2004
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1123/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Raision kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
1122/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Siilinjärven kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
1121/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Peräseinäjoen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
1120/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Nivalan kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta
1119/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kesälahden kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
1118/2004
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
1117/2004
Tasavallan presidentin asetus patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen voimaansaattamisesta ja patenttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1116/2004
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1115/2004
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1114/2004
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1113/2004
Sisäasiainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1112/2004
Valtioneuvoston asetus työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden neuvottelukunnasta
1111/2004
Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
1110/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1109/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1108/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1107/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1106/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista
1105/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 11 §:n muuttamisesta
1104/2004
Valtioneuvoston asetus julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetussa laissa tarkoitetusta yhtiöstä
1103/2004
Laki tieliikennelain muuttamisesta
1102/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta loppuvuoden 2004 asuinrakennuksille aiheutuneiden tulvavahinkojen osakorvausten maksatuksesta
1101/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2005 sekä emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuonna 2005

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.