Säädökset alkuperäisinä: 2004

1200/2004
Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen 52 b §:n muuttamisesta
1199/2004
Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta
1198/2004
Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1197/2004
Laki rikosvahinkolain 8 §:n muuttamisesta
1196/2004
Laki nuorisorangaistuksesta
1195/2004
Laki rikoslain 6 ja 7 luvun muuttamisesta
1194/2004
Valtioneuvoston asetus päästökaupasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1193/2004
Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta
1192/2004
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 4 §:n muuttamisesta
1191/2004
Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta
1190/2004
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamisesta
1189/2004
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n muuttamisesta
1188/2004
Laki valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta
1187/2004
Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1186/2004
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2005
1185/2004
Valtioneuvoston asetus omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1184/2004
Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1183/2004
Valtioneuvoston asetus kirkon keskusrahastosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1182/2004
Valtioneuvoston asetus eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain voimaantulosta
1181/2004
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen B (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen (RID) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1180/2004
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1179/2004
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1178/2004
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1177/2004
Tasavallan presidentin asetus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1176/2004
Laki kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn yleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
1175/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1174/2004
Valtioneuvoston asetus sähkömarkkina-asetuksen muuttamisesta
1173/2004
Laki markkinaoikeuslain muuttamisesta
1172/2004
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
1171/2004
Laki Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1170/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitopalkkiosta ja sen lisäpalkkiosta vuonna 2005
1169/2004
Laki Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta
1168/2004
Laki rautatielain muuttamisesta
1167/2004
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä
1166/2004
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1165/2004
Laki varallisuusverolain 10 ja 34 §:n muuttamisesta
1164/2004
Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
1163/2004
Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista
1162/2004
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1161/2004
Laki arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta
1160/2004
Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1159/2004
Laki henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi annetun lain kumoamisesta
1158/2004
Laki lastensuojelulain 45 §:n muuttamisesta
1157/2004
Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1156/2004
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 33 §:n muuttamisesta
1155/2004
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
1154/2004
Laki avioliittolain 119 ja 125 §:n muuttamisesta
1153/2004
Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta
1152/2004
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1151/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:ssä ja yrittäjien eläkelain 11 §:ssä tarkoitetun eläketurvan rekisteröimisehdoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.