Säädökset alkuperäisinä: 2004

1250/2004
Valtiovarainministeriön asetus ilmoittamisvelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
1249/2004
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1248/2004
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta annetun opetusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1247/2004
Opetusministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista
1246/2004
Laki kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta
1245/2004
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n muuttamisesta
1244/2004
Laki vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta
1243/2004
Laki laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta
1242/2004
Valtioneuvoston asetus tuloveroasetuksen 4 §:n muuttamisesta
1241/2004
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1240/2004
Laki työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta
1239/2004
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1238/2004
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1237/2004
Laki opintotukilain 38 §:n muuttamisesta
1236/2004
Laki ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n muuttamisesta
1235/2004
Laki ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta
1234/2004
Laki arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta
1233/2004
Laki tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1232/2004
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta
1231/2004
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
1230/2004
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta
1229/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista
1228/2004
Laki vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta
1227/2004
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
1226/2004
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1225/2004
Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1224/2004
Sairausvakuutuslaki
1223/2004
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 7 §:n muuttamisesta
1222/2004
Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta
1221/2004
Laki lapsiasiavaltuutetusta
1220/2004
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta
1219/2004
Laki valtion perhe-eläkelain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta
1218/2004
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1217/2004
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1216/2004
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1215/2004
Laki Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1214/2004
Verohallituksen päätös vuonna 2005 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1213/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
1212/2004
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1211/2004
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1210/2004
Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1209/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista
1208/2004
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta
1207/2004
Laki tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1206/2004
Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta
1205/2004
Laki Egyptin arabitasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1204/2004
Valtioneuvoston päätös erityishuoltopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1203/2004
Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain mukaisten korvausten sitomisesta palkka- ja hintatason muutokseen
1202/2004
Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1201/2004
Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.