Säädökset alkuperäisinä: 2004

1300/2004
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1299/2004
Laki vesienhoidon järjestämisestä
1298/2004
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa
1297/2004
Laki evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta
1296/2004
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
1295/2004
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
1294/2004
Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta
1293/2004
Laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta
1292/2004
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1291/2004
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1290/2004
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:n muuttamisesta
1289/2004
Laki kuntien valtionosuuslain 30 §:n muuttamisesta
1288/2004
Laki tuloverolain 76 §:n muuttamisesta
1287/2004
Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan
1286/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista
1285/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan työntekijäin eläkelain 19 b §:ssä säädetty kertasuoritus lasketaan
1284/2004
Valtioneuvoston asetus nuorisorangaistuksesta
1283/2004
Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta
1282/2004
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
1281/2004
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi
1280/2004
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
1279/2004
Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2005―2009 myönnettävistä valtionavustuksista
1278/2004
Laki autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1277/2004
Laki autoverolain muuttamisesta
1276/2004
Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta
1275/2004
Laki tuloverolain 105 a ja 124 §:n muuttamisesta
1274/2004
Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki
1273/2004
Laki tuloverolain muuttamisesta
1272/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahastosta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun ammattitutkintostipendin määrän tarkistamisesta
1271/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1270/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus joukkovelkakirjalainojen arvostamisesta työeläkevakuutusyhtiön toimintapääomassa
1269/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen suoritteista perittävistä maksuista
1268/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1267/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1266/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
1265/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyritysryhmän mukautetusta vakavaraisuuslaskelmasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1264/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2005 liikenneturvallisuusmaksusta
1263/2004
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1262/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1261/2004
Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
1260/2004
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun asetuksen 2 ja 7 §:n muuttamisesta
1259/2004
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1258/2004
Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1257/2004
Valtioneuvoston asetus lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien sekä penta- ja oktabromidifenyylieetterin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1256/2004
Valtion talousarvio vuodelle 2005
1255/2004
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1254/2004
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta
1253/2004
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
1252/2004
Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista
1251/2004
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.