Säädökset alkuperäisinä: 2004

100/2004
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2004
99/2004
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 §:n muuttamisesta
98/2004
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
97/2004
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
96/2004
Laki Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen kanssa vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän maataloustuotekauppaa koskevan kirjeenvaihdon eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
95/2004
Laki Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
94/2004
Laki Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
93/2004
Laki Suomen Tasavallan ja Turkin Tasavallan välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
92/2004
Laki Norjan kanssa maatalous- ja kalataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
91/2004
Laki eräiden Suomen-Norjan kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
90/2004
Laki eräiden Suomen-Norjan kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
89/2004
Laki eräiden Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
88/2004
Laki eräiden Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
87/2004
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
86/2004
Valtioneuvoston asetus valtiontukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelyistä
85/2004
Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen tarkoitetusta avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
84/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä
83/2004
Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen 14 §:n muuttamisesta
82/2004
Tasavallan presidentin asetus pohjoismaisen terveydenhuollon puitesopimuksen voimaansaattamisesta
81/2004
Tasavallan presidentin asetus Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta
80/2004
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Sudaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
79/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
78/2004
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2004 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
77/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
76/2004
Laki eräiden vakavaa vaaraa aiheuttavien tuotteiden markkinoille saattamista, kaupan pitämistä ja käyttöä rajoittavien toimenpiteiden ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle
75/2004
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta
74/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
73/2004
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, virkapuvusta, tunnuksista ja ansiomerkeistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
72/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 kansallisen nurmikasvien hehtaariperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta
71/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
70/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus energiakasvien tukijärjestelmän soveltamisalan tarkentamisesta
69/2004
Laki Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
68/2004
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
67/2004
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
66/2004
Valtiovarainministeriön asetus J.L. Runebergin juhlarahasta
65/2004
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen muuttamisesta
64/2004
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
63/2004
Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta
62/2004
Laki seutuvaltuustokokeilusta
61/2004
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen vuonna 2004 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
60/2004
Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta
59/2004
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen omistajalle sikojen ja siipikarjan raatojen hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin
58/2004
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
57/2004
Tasavallan presidentin asetus koealueesta Kioton mekanismien soveltamiseksi Itämeren alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
56/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
55/2004
Sisäasiainministeriön asetus valtion varoista ryhmätunnistamistilaisuuteen osallistuvalle sivulliselle maksettavista korvauksista
54/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
53/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä
52/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista
51/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.