Säädökset alkuperäisinä: 2004

200/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
199/2004
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta
198/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta annetun asetuksen muuttamisesta
197/2004
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
196/2004
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
195/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinperäisten sivutuotteiden käsittelystä biokaasu- ja kompostointilaitoksissa sekä lannan käsittelystä teknisissä laitoksissa
194/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kansainvälisestä liikennevälineistä peräisin olevan ruokajätteen valvonnan järjestämisestä
193/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 14 §:n muuttamisesta
192/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
191/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
190/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2003 teurastetuista lihasioista ja lihasiipikarjasta sekä vuonna 2003 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
189/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
188/2004
Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioista sekä niiden liitoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
187/2004
Valtioneuvoston asetus vuonna 2004 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ja kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
186/2004
Laki Pohjoismaisesta sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
185/2004
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
184/2004
Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
183/2004
Valtioneuvoston asetus mittauspalveluiden aikajaotuksesta sähkönjakeluverkoissa
182/2004
Valtioneuvoston asetus sähkömarkkina-asetuksen muuttamisesta
181/2004
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 7 §:n muuttamisesta
180/2004
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
179/2004
Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
178/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinpalkkioihin liittyvien pinta-alojen ilmoittamisesta, peltokasvien tuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2004 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista
177/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
176/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
175/2004
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2004 kiinteistöveron eräpäivistä
174/2004
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2003
173/2004
Valtioneuvoston asetus arkistolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
172/2004
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
171/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20 metrin pituisten alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
170/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä annetun päätöksen muuttamisesta
169/2004
Tasavallan presidentin asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
168/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poronhoitovuodelta 2003/2004 maksettavan eläinkohtaisen lisätuen maksatuksesta
167/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeiden, vieroitusvalmisteiden ja lastenruokien torjunta-ainejäämistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
166/2004
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
165/2004
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 45 ja 47 §:n muuttamisesta
164/2004
Tasavallan presidentin asetus tullilaitoksen ansiorististä ja ansiomitalista
163/2004
Laki arkistolain muuttamisesta
162/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista
161/2004
Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahastosta
160/2004
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä
159/2004
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
158/2004
Oikeusministeriön asetus Kainuun maakuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
157/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteiden maksullisuudesta
156/2004
Valtioneuvoston päätös Loimaan kaupungin ja Loimaan kunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta
155/2004
Valtioneuvoston päätös Tohmajärven ja Värtsilän kuntien lakkauttamisesta ja uuden Tohmajärven kunnan perustamisesta
154/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2004
153/2004
Tasavallan presidentin asetus Kirgistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
152/2004
Laki viestintämarkkinalain 95 §:n muuttamisesta
151/2004
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.