Säädökset alkuperäisinä: 2004

250/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen 5 ja 14 §:n muuttamisesta
249/2004
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
248/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeiden, vieroitusvalmisteiden ja lastenruokien torjunta-ainejäämistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
247/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
246/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
245/2004
Valtioneuvoston asetus kansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
244/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
243/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
242/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 voimaantulosta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n 4 momentin kumoamisesta
241/2004
Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta
240/2004
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1976 merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
239/2004
Tasavallan presidentin asetus merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1996 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
238/2004
Valtioneuvoston asetus merilain 9 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
237/2004
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
236/2004
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
235/2004
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
234/2004
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
233/2004
Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä
232/2004
Laki varainsiirtoverolain 16 §:n muuttamisesta
231/2004
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
230/2004
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta
229/2004
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
228/2004
Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta
227/2004
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
226/2004
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
225/2004
Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa
224/2004
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
223/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
222/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitopalkkiosta ja sen lisäpalkkiosta vuonna 2004
221/2004
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
220/2004
Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta
219/2004
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta
218/2004
Laki vaalilain muuttamisesta
217/2004
Laki astrofysiikan yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
216/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kasvihuonetuen ennakon maksatuksesta
215/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
214/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavien erikoistukien ja tulvavahinkokorvauksen hakemisesta sekä tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2004
213/2004
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
212/2004
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
211/2004
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
210/2004
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
209/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2004
208/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
207/2004
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
206/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus täysmaidon toimitusten viitemäärien siirtämisestä
205/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2003 teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
204/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tasaustuen maksatuksesta vuodelta 2001 myönnetylle kuitupellavan tuotantotuelle
203/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvien tuen ehdoista vuonna 2004
202/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoharjoitteluratojen mitoituksesta, rakenteesta, varusteista ja hyväksymisestä
201/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.