Säädökset alkuperäisinä: 2004

400/2004
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista
399/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
398/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
397/2004
Valtioneuvoston asetus lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsi-naisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
396/2004
Valtioneuvoston asetus vuonna 2004 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ja kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
395/2004
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 45 ja 61 §:n muuttamisesta
394/2004
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
393/2004
Laki Euroopan metsäinstituuttia koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
392/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista
391/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista
390/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
389/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2004
388/2004
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
387/2004
Valtioneuvoston päätös Vehmersalmen kunnan liittämisestä Kuopion kaupunkiin
386/2004
Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
385/2004
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 ja 25 §:n muuttamisesta
384/2004
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2004/2005 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
383/2004
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun asetuksen 32 §:n muuttamisesta
382/2004
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
381/2004
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
380/2004
Valtioneuvoston asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
379/2004
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
378/2004
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
377/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta
376/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
375/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
374/2004
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
373/2004
Valtioneuvoston asetus ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
372/2004
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain soveltamisesta ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
371/2004
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
370/2004
Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta
369/2004
Laki perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta
368/2004
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta
367/2004
Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta
366/2004
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
365/2004
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
364/2004
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 12 luvun 4 §:n muuttamisesta
363/2004
Laki vuorotteluvapaalain 19 ja 21 §:n muuttamisesta
362/2004
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta
361/2004
Laki lapsilisälain muuttamisesta
360/2004
Laki äitiysavustuslain muuttamisesta
359/2004
Laki kuntoutusrahalain 30 §:n muuttamisesta
358/2004
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
357/2004
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
356/2004
Laki sotilasavustuslain muuttamisesta
355/2004
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 15 ja 21 §:n muuttamisesta
354/2004
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
353/2004
Laki asumistukilain muuttamisesta
352/2004
Laki opintotukilain muuttamisesta
351/2004
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.