Säädökset alkuperäisinä: 2004

450/2004
Laki kemikaalilain 42 ja 52 §:n muuttamisesta
449/2004
Laki kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuk-sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
448/2004
Valtioneuvoston asetus vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
447/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
446/2004
Valtioneuvoston asetus valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
445/2004
Tasavallan presidentin asetus lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
444/2004
Laki Suomen ja Euroopan eteläisen observatorion (ESO) välillä helmikuun 9 päivänä 2004 Garchingissa tehdyn Suomen liittymistä eteläisen pallonpuoliskon tähtitieteellistä tutkimusta harjoittavan eurooppalaisen järjestön perustamista koskevaan yleissopimukseen koskevan sopimuksen ja yleissopimuksen sekä siihen liittyvien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
443/2004
Laki Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
442/2004
Laki tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
441/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta valvonnan tavoitteista ja yleisestä organisoinnista
440/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta
439/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta
438/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta
437/2004
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
436/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta
435/2004
Valtioneuvoston asetus teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta
434/2004
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelman muuttamisesta
433/2004
Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta
432/2004
Oikeusministeriön asetus valitsijayhdistysten perustajajäsenten vähimmäismääristä eräissä kunnissa vuoden 2004 kunnallisvaaleissa
431/2004
Valtioneuvoston asetus työneuvostosta
430/2004
Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta
429/2004
Valtioneuvoston asetus poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista
428/2004
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
427/2004
Laki tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
426/2004
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
425/2004
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta
424/2004
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
423/2004
Valtioneuvoston asetus Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
422/2004
Valtioneuvoston asetus Kökarin entisen luotsiaseman siirtämisestä Ahvenanmaan maakunnalle
421/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta
420/2004
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa
419/2004
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
418/2004
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
417/2004
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
416/2004
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
415/2004
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä
414/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
413/2004
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
412/2004
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta
411/2004
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
410/2004
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
409/2004
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
408/2004
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
407/2004
Valtioneuvoston asetus Museovirastosta
406/2004
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta
405/2004
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
404/2004
Laki työaikalain muuttamisesta
403/2004
Laki vuosilomalain 22 §:n muuttamisesta
402/2004
Laki työtuomioistuimesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
401/2004
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.