Säädökset alkuperäisinä: 2004

1350/2004
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1349/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen lääketieteellisin perustein välttämättömien, ilman lääkemääräystä myytävien lääkevalmisteiden korvaamisesta
1348/2004
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta
1347/2004
Valtioneuvoston asetus erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja lääketieteellisin perustein vakaviksi arvioitavista sairauksista
1346/2004
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista
1345/2004
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta
1344/2004
Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
1343/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 2 luvun 4 §:n mukaisista perusteista avohoidon ja laitoshoidon määrittelemiseksi
1342/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1341/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1340/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1339/2004
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 eräitä säännöksiä
1338/2004
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä
1337/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta
1336/2004
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista
1335/2004
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta
1334/2004
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1333/2004
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1332/2004
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1331/2004
Laki työttömyyskassalain 3 §:n muuttamisesta
1330/2004
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1329/2004
Laki polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1328/2004
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
1327/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätökseen
1326/2004
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1325/2004
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1324/2004
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1323/2004
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
1322/2004
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1321/2004
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
1320/2004
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
1319/2004
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
1318/2004
Valtiovarainministeriön asetus sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta sekä rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön tilinpäätöksestä annetun asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
1317/2004
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun asetuksen muuttamisesta
1316/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kirjanpitoaineiston tilapäisestä säilyttämisestä ulkomailla annetun kauppa- ja teollisuus-ministeriön päätöksen muuttamisesta
1315/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus rahoitusvälineiden arvostamisesta sekä merkitsemisestä tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen
1314/2004
Valtioneuvoston asetus kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1313/2004
Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta
1312/2004
Laki kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1311/2004
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
1310/2004
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
1309/2004
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 ja 16 §:n muuttamisesta
1308/2004
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
1307/2004
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
1306/2004
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1305/2004
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1304/2004
Laki kirjanpitolain muuttamisesta
1303/2004
Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista
1302/2004
Laki maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1301/2004
Laki vesilain 2 ja 16 luvun muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.