Säädökset alkuperäisinä: 2004

800/2004
Valtioneuvoston asetus vakuutuskassa-asetuksen muuttamisesta
799/2004
Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta
798/2004
Tasavallan presidentin asetus Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
797/2004
Laki asumistukilain 15 §:n muuttamisesta
796/2004
Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen 10 §:n kumoamisesta
795/2004
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta
794/2004
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista
793/2004
Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
792/2004
Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta
791/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
790/2004
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
789/2004
Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta
788/2004
Laki ulosottolain 4 luvun 3 a §:n muuttamisesta
787/2004
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
786/2004
Laki konkurssilain muuttamisesta
785/2004
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
784/2004
Laki avioliittolain 90 ja 99 §:n muuttamisesta
783/2004
Laki perintökaaren muuttamisesta
782/2004
Verohallituksen päätös vuoden 2004 kiinteistöverotuksen päättymisestä
781/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luvian kunnassa todetun Newcastlen taudin vuoksi perustettavasta valvontavyöhykkeestä
780/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
779/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
778/2004
Valtioneuvoston asetus voimaantulosäännöksen muuttamisesta valtioneuvoston asetuksessa maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
777/2004
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
776/2004
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
775/2004
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta
774/2004
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
773/2004
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
772/2004
Laki tuloverolain muuttamisesta
771/2004
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa palestiinalaisalueiden vesi- ja sanitaatiohankkeen toisesta vaiheesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
770/2004
Tasavallan presidentin asetus tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
769/2004
Laki ydinenergialain muuttamisesta
768/2004
Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta
767/2004
Laki tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
766/2004
Laki lukiolain muuttamisesta
765/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä vuonna 2004
764/2004
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta
763/2004
Laki valtion virkamieslain 8 b ja 19 §:n muuttamisesta
762/2004
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta
761/2004
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
760/2004
Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta
759/2004
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
758/2004
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE)
757/2004
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
756/2004
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
755/2004
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
754/2004
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
753/2004
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
752/2004
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
751/2004
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.