Säädökset alkuperäisinä: 2004

950/2004
Valtioneuvoston asetus alueellisista ympäristökeskuksista
949/2004
Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
948/2004
Valtioneuvoston asetus palkkaturva-asetuksen muuttamisesta
947/2004
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa
946/2004
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
945/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 peltokasvien tuen (CAP-tuen) maksatuksesta
944/2004
Valtioneuvoston päätös valtioista, joiden rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmät eivät täytä kansainvälisiä vaatimuksia annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
943/2004
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus mehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista
942/2004
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 11 §:n 2 momentin 1 kohdan voimaantulosta
941/2004
Laki merityöaikalain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
940/2004
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta
939/2004
Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
938/2004
Laki palkkaturvalain muuttamisesta
937/2004
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2005
936/2004
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
935/2004
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
934/2004
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta
933/2004
Valtioneuvoston asetus työ- ja koulutusasiainneuvostosta
932/2004
Tasavallan presidentin asetus Turkin kanssa yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisestä ja rikosten torjunnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta
931/2004
Laki ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta
930/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta TSE-tautien varalta tutkittavien nautaeläinten, lampaiden ja vuohien lihantarkastuksesta
929/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 6 §:n muuttamisesta
928/2004
Valtioneuvoston asetus geenitekniikasta
927/2004
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
926/2004
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
925/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien vuoden 2004 sopimusten maksatuksesta vuonna 2004
924/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 17 momentissa tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
923/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksiluvun vahvistamisesta
922/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen vahvistamisesta
921/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
920/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2004
919/2004
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
918/2004
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 4 §:n muuttamisesta
917/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinviljelyn kansallisen tuen maksatuksesta mallasohralle markkinointivuodelta 2003/2004
916/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksatuksesta
915/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen maksatuksesta
914/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2003 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
913/2004
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
912/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
911/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
910/2004
Valtioneuvoston asetus muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä
909/2004
Tasavallan presidentin asetus oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
908/2004
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
907/2004
Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä ja osaomistusasuntojen asukasvalinnassa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
906/2004
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
905/2004
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaisesta sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
904/2004
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
903/2004
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
902/2004
Valtiovarainministeriön asetus Albert Edelfeltin ja maalaustaiteen juhlarahasta
901/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisen lääkemääräyksen kokeilusta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.