1434/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista 12 päivänä toukokuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (398/2004) 6 §, 7 §, 11 § sekä liitteet I ja II, sekä

lisätään asetuksen 1 §:än uusi 4 momentti, 5 §:än uusi 2 momentti ja 9 §:än uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemissä eläinten eläinlääkinnällistä rajatarkastusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa on määrätty.

5 §
Eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen liittyvät tuontiasiakirjat ja rajatarkastustodistus

Rajatarkastustodistus laaditaan TRACES -viestinä siten, että maahantuoja täyttää todistuksen ensimmäisen sivun ennen eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen aloittamista ja rajaeläinlääkäri todistuksen toisen sivun tarkastuksen tulosten perusteella.

6 §
Toimenpiteet, kun tuontierä ei täytä tuonti- ehtoja

Jos eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa todetaan, että tuontierä ei täytä 3 §:ssä mainittuja tuontiehtoja tai jos sen epäillään aiheuttavan eläintautien leviämisen vaaraa, on se palautettava tai siihen kuuluvat eläimet lopetettava. Samoin on meneteltävä, jos tuontierää ei maahantuonnin yhteydessä ole asianmukaisesti toimitettu eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen tai 11 §:n tarkoittamien tuontierien osalta esitetty tullin tarkastettavaksi.

Hylkäämisestä tehdään merkintä rajatarkastustodistukseen ja tuontiasiakirjoihin komission asetuksen N:o 282/2004 2 ja 3 artiklan mukaisesti. Artiklan 2 vaatimukset ilmenevät myös tämän asetuksen liitteestä 2. Lisäksi rajaeläinlääkärin on toimitettava tieto hylkäämisestä, siihen johtaneista syistä sekä tuontierän alkuperästä maa- ja metsätalousministeriöön, joka toimittaa tiedon edelleen liitteessä 1 mainituille rajatarkastusasemille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle.

7 §
TRACES -viesti

Rajaeläinlääkärin on lähetettävä ilmoitus tuontierästä TRACES -viestinä määräpaikan ja tarvittaessa kauttakulkumaana olevan jäsenvaltion tai -valtioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Jos eläimet on tarkoitus kuljettaa Suomen alueen kautta kolmanteen maahan, rajaeläinlääkärin on lähetettävä tuontierästä ilmoitus TRACES -viestinä poistumispaikan rajatarkastusaseman ja tarvittaessa kauttakulkumaana olevan jäsenvaltion tai -valtioiden toimivaltaisille viranomaisille.

9 §
Yhteisön alueelle saapumisesta ilmoittaminen

Maahantuojan on tehtävä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus TRACES -viestinä.

11 §
Poikkeukset

Yksityishenkilön omistuksessa olevia lemmikkieläimiä, jotka omistaja tai hänen edustajansa tuo mukanaan ja joita ei ole tarkoitettu myytäviksi, välitettäviksi tai muulla vastaavalla tavalla luovutettaviksi, saadaan tuoda maahan kolmansista maista ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta ja myös muiden kuin hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta. Poikkeus koskee vain seuraavia eläinlajeja:

― koirat ja kissat;

― hillerit ja fretit;

― jyrsijät ja kanit;

― matelijat;

― sammakkoeläimet; sekä

― trooppiset akvaariokalat ja -nilviäiset.

Tässä momentissa tarkoitettuja koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä saadaan tuoda muista kolmansista maista kuin Sveitsistä, Islannista, Andorrasta, Monacosta, San Marinosta, Vatikaanista ja Liechtensteinistä kerralla enintään viisi eläintä.

Tutkimuslaitoksille koe-eläimiksi tuotavia eläimiä, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi, välitettäviksi tai muulla vastaavalla tavalla luovutettaviksi, saadaan tuoda maahan kolmansista maista ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta ja myös muiden kuin hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta. Poikkeus koskee vain 1 momentissa lueteltuja eläinlajeja.

Edellä 1 ja 2 momenteissa tarkoitettuja eläimiä koskevat maa- ja metsätalousministeriön erikseen antamat eläinlajikohtaiset tuontivaatimukset.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Tarja Lehtonen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.