1425/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 §:n 1 momentin 4 kohdan, sellaisena kuin se on laissa 885/2004, nojalla:

1 §

Työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista vastaavat työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain sekä merimieseläkelain mukaista toimintaa harjoittavat eläkelaitokset seuraavasti:

1) työntekijäin eläkelain mukaista vähimmäiseläketurvaa vastaavista työntekijöiden vanhuuseläkkeistä, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisista vanhuuseläkkeistä sekä merimieseläkelain 3 a §:n 4 momentin mukaisista vanhuuseläkkeistä siltä osin kuin eläke ylittää sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan eläkelaitokselle suoritettuja eläkevakuutusmaksuja tai laskettavaa eläkevastuuta vastaavan eläkkeen määrän ja eläkettä ei saada katetuksi työntekijäin eläkelain 12 c §:n 1 momentissa tarkoitetulla maksulla, eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaavien vakuutusmaksujensa tasausosien sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa sekä merimieseläkelain 3 a §:n 4 momentin mukaista eläketurvaa vastaavien vuosimaksujensa tasausosien ja tasausosista muodostuneen vastuun yhteismäärän suhteessa; sekä

2) muista kuin edellä 1 kohdassa tarkoitetuista kuluista työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaisesta lisäeläketurvasta saatavalla vakuutusmaksujen tasausosien ja 2 §:n 4 momentissa tarkoitetulla korkotuoton osan sekä mahdollisten muiden erien kuin vähimmäiseläketurvasta saatavalla vakuutusmaksujen tasausosien yhteismäärällä. Se osa, mitä edellä mainittuja kuluja jää kattamatta, jaetaan eläkelaitoksille työntekijäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaavien vakuutusmaksujen sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa sekä merimieseläkelain 3 a §:n 4 momentin mukaista eläketurvaa vastaavien vuosimaksujen yhteismäärän suhteessa. Tämän osan eläkelaitokset kustantavat vähimmäisturvan vakuutusmaksujen tasausosien yhteismäärästä.

2 §

Työntekijäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaava vakuutusmaksu sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa sekä merimieseläkelain 3 a §:n 4 momentin mukaista eläketurvaa vastaava vuosimaksu lasketaan käyttäen vakuutusmaksuprosenttia, jonka voidaan arvioida vastaavan työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen keskimääräistä vakuutusmaksua prosentteina palkoista.

Vakuutusmaksun tasausosalla ja vuosimaksun tasausosalla tarkoitetaan vakuutusmaksun ja vuosimaksun sitä osaa, joka on tarkoitettu työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisten kulujen kustantamiseen.

Vakuutusmaksu, vuosimaksu, vakuutusmaksun ja vuosimaksun tasausosa sekä tasausosista muodostunut vastuu lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteiden mukaisesti.

Edellä 1 §:n 2 kohdassa laskettavan korkotuoton osalla tarkoitetaan työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaisten lisäeläkkeiden rahastoille laskettavan korkotuoton sitä osaa, joka sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteiden mukaan käytetään työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisten kulujen kustantamiseen.

Työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkekassoille ja eläkesäätiöille käytetään vakuutusmaksun ja sen tasausosan asemesta sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteiden mukaista vuosimaksua ja sen tasausosaa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoteen 2005 kohdistuviin kuluihin, joihin luetaan myös mainittuna vuonna tai myöhemmin maksetut eläke-erät aikaisemmilta vuosilta.

Asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 28 päivänä joulukuuta 1997 antama päätös perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista (83/1997). Kumottua päätöstä sovelletaan kuitenkin ennen tämän asetuksen voimaantuloa edeltävään aikaan kohdistuviin muihin kuin 2 momentissa tarkoitettuihin kuluihin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.