1419/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/1962) 1 §, 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 1–3 momentti sekä 8, 9 ja 9 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 § ja 6 §:n 2 momentti asetuksessa 1083/1997, 7 §:n 1 momentti asetuksessa 1506/1995 sekä 7 §:n 2 ja 3 momentti asetuksessa 1657/1993, 8 § asetuksissa 871/1985, 859/1986 ja 1254/1995 sekä mainituissa asetuksissa 1657/1993, 1506/1995 ja 1083/1997, 9 § mainitussa asetuksessa 1506/1995 ja 9 a § asetuksessa 842/1998,

muutetaan 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 721/2002, sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 721/2002, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi seuraavasti:

3 §

Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle sen lomakkeita käyttäen:

1) työntekijäin eläkelain alaisen työsuhteen alkamisesta ja päättymisestä viipymättä, jollei eläkelaitoksen kanssa ole sovittu erityisestä tietojen ilmoittamisen määräajasta, tällöin kuitenkin niin, että kunkin kalenterivuosineljänneksen tiedot ilmoitetaan viimeistään sitä seuraavan kuukauden kuluessa;

2) työntekijäin eläkelain 1 c §:n 3 momentin perusteella vapaaehtoisesti vakuutetun ulkomaantyön alkamisesta ja päättymisestä siten kuin 1 kohdassa säädetään; samoin menetellään, jos eläkkeen perusteena oleva työansio on määrätty mainitun lain 1 c §:n 4 momentin mukaan;

3) kalenterivuoden päättyessä jatkuvat työntekijän eläkelain alaiset työsuhteet seuraavan helmikuun loppuun mennessä;

4) työntekijän kuoltua perhe-eläkkeen määräämiseksi työntekijän nimi, henkilötunnus ja muut välttämättömät työsuhdetiedot;

5) vakuutuksen päättämiseksi välttämättömät työntekijäin eläkelain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetut työntekijä- ja työsuhdetiedot kahden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä.

Työnantaja, joka hoitaa työeläkevakuutukseen liittyvät työnantajasuoritukset pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetussa laissa (658/2004) tarkoitetun palvelujärjestelmän kautta, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan eläkelaitokselle 1 momentissa tarkoitetut tiedot.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.