1411/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain (1206/2004) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain (1206/2004), jäljempänä irtolastilaki, 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin irtolastialuksiin ja suomalaisiin terminaaleihin.

2 §
Irtolastialuksen toiminnalliseen soveltuvuuteen liittyvät vaatimukset

Terminaalinhoitajan on varmistettava irtolastialusten toiminnallinen soveltuvuus kiinteän irtolastin lastaamiseen tai lastin purkamiseen siten, että irtolastialukset ovat seuraavien vaatimusten mukaisia:

1) aluksen lastiruumat ja niiden luukut ovat riittävän suuria ja suunniteltu sellaisiksi, että kiinteää irtolastia voidaan lastata, ahtaa, trimmata ja purkaa tyydyttävällä tavalla;

2) aluksen lastiruumien luukuissa on tunnistenumero, jota käytetään lastaus- ja lastinpurkusuunnitelmissa; nämä numerot ovat sellaisessa paikassa sekä sen kokoisia ja värisiä, että terminaalin lastaus- ja lastinpurkulaitteiston käyttäjä näkee ja tunnistaa ne helposti;

3) aluksen lastiruumien luukut, luukkujen käyttöjärjestelmät ja turvalaitteet ovat hyvässä toimintakunnossa, ja niitä käytetään vain niille varattuun tarkoitukseen;

4) jos kallistumisesta ilmoittavat merkkivalot on asennettu, ne testataan ja niiden toimintakuntoisuus todetaan ennen lastaamisen tai lastin purkamisen aloittamista;

5) jos aluksella on oltava hyväksytty lastauslaskin, tämä laite on sertifioitu ja sillä pystytään tekemään rasituslaskelmia lastaamisen tai lastin purkamisen aikana;

6) kuljetuskoneisto ja apukoneisto ovat hyvässä toimintakunnossa; ja

7) aluksen kiinnittämisessä ja ankkuroimisessa käytettävä kansilaitteisto on toimintavalmiudessa sekä hyvässä järjestyksessä ja kunnossa.

3 §
Terminaalin soveltuvuuteen liittyvät vaatimukset

Kiinteää irtolastia saa lastata tai purkaa vain sellaisesta irtolastialuksesta, joka voi kiinnittyä turvallisesti lastaus- tai purkulaitteen viereen, kun otetaan huomioon veden syvyys satamapaikalla, aluksen suurin sallittu koko, kiinnitysjärjestelyt, aluksen laitasuojaus, turvallinen pääsy satamaan sekä mahdolliset esteet lastaamiselle ja lastin purkamiselle.

Terminaalin lastaus- ja purkulaitteiston on oltava asianmukaisesti sertifioitu, se on pidettävä toimintakunnossa asiaankuuluvien säännösten ja standardien mukaisesti ja sitä saa käyttää vain pätevä ja tarvittaessa sertifioitu henkilökunta.

Terminaalin henkilökuntaa on koulutettava kaikissa irtolastialusten turvallista lastaamista ja lastin purkamista koskevissa asioissa työntekijöiden vastuualueen mukaisesti.

Lastaamiseen ja lastin purkamiseen osallistuvan henkilökunnan on saatava käyttöönsä ja heidän on käytettävä henkilönsuojaimia, minkä lisäksi heidän on levättävä tarpeeksi väsymyksestä aiheutuvien onnettomuuksien välttämiseksi.

Terminaalissa työskentelyä varten laadittuun käsikirjaan on sisällytettävä irtolastilain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetun BLU-säännöstön liitteen 1 kohdassa 1.2 luetellut satamaa ja terminaalia koskevat tiedot. Terminaalinhoitajan tai terminaalinedustajan on annettava tällaiset käsikirjat sellaisen irtolastialuksen päällikön käyttöön, joka käyttää kyseistä terminaalia kiinteän irtolastin lastaamiseen tai purkamiseen.

4 §
Aluksen päällikön tiedonantotehtävät

Aluksen päällikön on annettava terminaalin edustajalle aluksen arvioitu saapumisaika sataman edustalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja ajanmukaistettava ilmoitusta tarvittaessa.

Aluksen saapumisaikaa koskevassa ilmoituksessa aluksen päällikön on annettava terminaalille seuraavat tiedot:

1) aluksen nimi, kutsumerkki, IMO-numero, lippu, kotisatama;

2) aluksen lastaus- tai lastinpurkusuunnitelma, jossa ilmoitetaan lastin määrä, lastin jakautuminen ruumittain, lastaus- tai lastinpurkujärjestys sekä jokaisella lastauskerralla lastattava tai purettava määrä lastin purkamisen jokaisessa vaiheessa;

3) aluksen syväys sen saapuessa ja ehdotettu lähtösyväys;

4) painolastin ottoon tai painolastin poistoon käytettävä aika;

5) aluksen kokonaispituus ja suurin leveys sekä lastiruuman, johon lasti lastataan tai josta lasti puretaan, pituus mitattuna keulanpuoleisen lastiluukun etumaisesta kehyksestä peränpuoleisen lastiluukun taaimmaiseen kehykseen;

6) etäisyys vesiviivasta ensimmäiseen lastiluukkuun, johon lastia lastataan tai josta sitä puretaan, ja etäisyys aluksen kyljestä lastiluukkuun;

7) aluksen laskuportaiden sijainti;

8) aluksen suurin korkeus vedenpinnasta;

9) yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista lastinkäsittelylaitteista ja niiden suoritustehosta;

10) kiinnitysköysien määrä ja tyyppi;

11) erityistarpeet, kuten lastin trimmausta ja vesipitoisuuden jatkuvaa mittausta koskevat tiedot;

12) yksityiskohtaiset tiedot tarvittavista korjauksista, jotka voivat viivyttää aluksen satamaan tuloa, lastaamisen tai lastinpurkamisen aloittamista tai aluksen lähtöä lastaamisen tai lastinpurkamisen jälkeen; ja

13) muut alusta koskevat tiedot, joita terminaali pyytää.

5 §
Aluksen päällikön selonottovelvollisuus

Aluksen päällikön on varmistettava ennen lastaamista, että hän on saanut irtolastilain 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetun vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen liitteen VI luvun 2.2 säännössä edellytetyt lastitiedot ja tarvittaessa kiinteän irtolastin ominaispainoilmoituksen. Nämä tiedot on esitettävä lastiselvityslomakkeessa BLU-säännöstön liitteen 5 mukaisesti.

6 §
Aluksen päällikön tehtävät lastaamisen ja lastin purkamisen yhteydessä

Ennen lastaamista tai lastin purkamista ja sen aikana aluksen päällikön on varmistettava, että:

1) lastin lastaamista tai purkamista sekä painolastiveden poistamista tai ottoa valvoo aluksen päällystöön kuuluva henkilö;

2) lastin ja painolastiveden sijoitusta seurataan koko lastaus- tai lastinpurkuprosessin aikana sen varmistamiseksi, etteivät aluksen rakenteet rasitu liikaa;

3) alus pidetään suorassa, ja jos sitä on kallistettava toiminnallisista syistä, kallistuma pidetään mahdollisimman pienenä;

4) alus on lujasti kiinnitetty ottaen paikalliset sääolosuhteet ja sääennusteet asianmukaisesti huomioon;

5) aluksella on tarpeeksi päällystöä ja miehistöä kiinnitysköysien säätämiseksi tai muuhun normaali- tai hätätilanteeseen ja että aluksen miehistöllä on riittävät lepoajat väsymyksen välttämiseksi;

6) terminaalin edustajalle tiedotetaan sellaisista lastin trimmausta koskevista vaatimuksista, joiden on oltava BC-säännöstön (IMO Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, myyntinumero IMO-260E) mukaiset;

7) terminaalin edustajalle tiedotetaan aluksen painolastin vähentämistä tai painolastin ottoa sekä lastin lastaus- tai purkunopeutta koskevista yhdenmukaisuusvaatimuksista sekä mahdollisesta poikkeamisesta painolastin vähentämistä ja painolastin ottoa koskevasta suunnitelmasta taikka muista asioista, jotka voivat vaikuttaa lastin lastaamiseen tai purkamiseen;

8) painolastivettä vähennetään lastaussuunnitelmassa sovitulla nopeudella niin, että vettä ei tulvi satamalaiturille tai viereiseen alukseen; jos painolastivettä ei ole käytännöllistä poistaa kokonaan ennen lastaamisen trimmausvaihetta, aluksen päällikön on sovittava terminaalin edustajan kanssa lastaamisen keskeyttämisestä ja näiden keskeytysten kestosta;

9) terminaalin edustajan kanssa on sovittu sateen tai muun säänmuutoksen sattuessa toteutettavista toimenpiteistä, jos lasti voi muuttua vaaralliseksi kyseisen säänmuutoksen yhteydessä;

10) aluksen ollessa satamassa tulityötä saa aluksessa tai sen läheisyydessä tehdä ainoastaan terminaalin edustajan luvalla ja toimivaltaisen viranomaisen vaatimusten mukaisesti;

11) lastaamista tai lastin purkamista ja aluksen tilaa lastaamisen tai lastin purkamisen viimeisissä vaiheissa valvotaan tarkasti;

12) terminaalin edustajalle ilmoitetaan välittömästi, jos lastaamisesta tai lastin purkamisesta on aiheutunut vahinkoa tai vaarallisia tilanteita jos vahingon tai vaarallisen tilanteen aiheutuminen on todennäköistä;

13) terminaalin edustajalle ilmoitetaan, milloin lastin lopullinen trimmaus on aloitettava, jotta kuljetinjärjestelmä voidaan pysäyttää;

14) lastin purkaminen aluksen kustakin lastiruumasta aluksen oikealta puolelta perästä keulaan katsottuna tapahtuu yhdenmukaisesti vasemmalta puolelta tapahtuvan lastin purkamisen kanssa, jotta vältetään aluksen rakenteen vääntyminen; ja

15) kun painolastia otetaan yhteen tai useampaan lastiruumaan, otetaan huomioon, että lastiruumasta voi purkautua tulenarkaa höyryä ja että varotoimiin ryhdytään ennen kuin tulityön tekeminen sallitaan näiden lastiruumien vierellä tai yläpuolella.

7 §
Terminaalin edustajan tiedonantotehtävät

Terminaalin edustajan on annettava seuraavat tiedot aluksen päällikölle:

1) satamapaikan nimi, jossa lastaaminen tai lastin purkaminen tapahtuu, ja arvio satamaan kiinnittymiseen ja lastaamisen tai lastin purkamisen loppuun saattamiseen kuluvasta ajasta;

2) lastaus- tai lastinpurkulaitteiston ominaisuudet, mukaan luettuna terminaalin nimellinen lastaus- tai purkamisnopeus, käytettävien lastaus- ja purkamislinjojen määrä sekä kunkin lastauserän lastaamiseen kuluva aika tai lastinpurkamisessa kuhunkin vaiheeseen kuluva aika;

3) satamapaikan tai laiturin ominaisuudet, joista päällikön on tiedettävä, kuten kiinteiden ja liikkuvien esteiden, aluksen laitasuojien, pollarien ja kiinnitysjärjestelmien sijainti;

4) veden vähimmäissyvyys satamapaikalla ja tulo- ja lähtöväylillä;

5) veden tiheys satamapaikalla;

6) suurin pystysuora etäisyys vesirajan ja lastiruuman lastiluukkujen tai kehysten välillä sen mukaan, kumpi näistä on lastaamisessa tai lastinpurkamisessa olennainen, sekä aluksen enimmäiskorkeus;

7) kulkutiet ja muut sisäänpääsyä koskevat järjestelyt;

8) kumpi aluksen kylki on satamapaikkaa vasten;

9) suurin sallittu nopeus laituria lähestyttäessä sekä hinaajien saatavuus, niiden tyyppi ja paaluvetovoima;

10) lastin eri erien lastausjärjestys sekä muut rajoitukset, jos lastia ei ole mahdollista lastata aluksen kannalta sopivassa järjestyksessä tai sopivaan lastiruumaan;

11) lastattavan lastin ominaisuudet, joista voi olla vaaraa sen joutuessa kosketuksiin muun lastin tai lastin jäämien kanssa aluksessa;

12) etukäteistietoja ehdotetusta lastaamisesta tai lastin purkamisesta taikka muutoksista lastaus- tai lastinpurkusuunnitelmiin;

13) onko terminaalin lastaus- tai lastinpurkulaitteisto kiinteä vai onko sen liikkumista rajoitettu;

14) tarvittavat kiinnitysköydet;

15) ilmoitus epätavallisista kiinnitysjärjestelyistä;

16) painolastin oton tai poiston mahdolliset rajoitukset;

17) suurin toimivaltaisen viranomaisen sallima syväys; ja

18) muut terminaaliin liittyvät tiedot, joita aluksen päällikkö pyytää.

8 §
Irtolastialuksen ja terminaalin väliset menettelyt

Kiinteää irtolastia kuljettavien irtolastialusten lastaamiseen ja lastin purkamiseen sovelletaan seuraavia menettelyjä:

1) ennen kiinteän irtolastin lastaamista tai purkamista aluksen päällikön on sovittava terminaalin edustajan kanssa lastaus- tai lastinpurkusuunnitelmasta, jossa varmistetaan, että:

a) alukseen kohdistuvat leikkausvoimat ja taivutusmomentit eivät ylitä sallittuja rajoja lastaamisen ja lastinpurkamisen aikana;

b) lastaus- tai lastinpurkusuunnitelmassa otetaan huomioon lastaamis- tai lastin purkamistoimenpiteiden tahti, määrä ja aste;

c) lastaus- tai lastinpurkusuunnitelmassa otetaan huomioon aluksen lastaamisen tai lastinpurkamisen nopeus, kaatojen määrä ja painolastin poistumis- tai ottamiskapasiteetti;

2) lastaus- tai lastinpurkusuunnitelma on laadittava BLU-säännöstön liitteen 2 mukaisesti, ja siinä on oltava kyseisen irtolastialuksen IMO-numero; aluksen päällikön ja terminaalin edustajan on allekirjoituksillaan vahvistettava hyväksyvänsä suunnitelman;

3) aluksen päällikön ja terminaalin edustajan on valmisteltava ja hyväksyttävä kaikki lastaus- tai lastinpurkusuunnitelmaan tehtävät muutokset, jotka jommankumman osapuolen mielestä voivat vaikuttaa aluksen tai miehistön turvallisuuteen ja jotka esitetään tarkistettuna suunnitelmana;

4) lastaus- ja lastinpurkusuunnitelma ja mahdolliset hyväksytyt tarkistetut suunnitelmat säilytetään aluksessa ja terminaalissa kuuden kuukauden ajan;

5) ennen lastaamisen tai lastin purkamisen aloittamista aluksen päällikön ja terminaalin edustajan on täytettävä ja allekirjoitettava aluksen ja sataman välisen tarkistuslista BLU-säännöstön liitteessä 4 olevien ohjeiden mukaisesti; ja

6) lastaamisen tai lastin purkamisen päätyttyä aluksen päällikön ja terminaalin edustajan välisessä kirjallisessa sopimuksessa on vahvistettava, että aluksen lastaaminen tai lastin purkaminen on suoritettu lastaamis- tai lastinpurkusuunnitelman ja siihen mahdollisesti tehtyjen muutosten mukaisesti, jos kyseessä on lastin purkaminen, kirjallisessa sopimuksessa tulee lisäksi olla maininta aluksen lastin purkamisen yhteydessä mahdollisesti kärsimistä vaurioista ja suoritetuista korjauksista sekä siitä, että lastitilat on tyhjennetty ja puhdistettu aluksen päällikön vaatimusten mukaisesti.

9 §
Terminaalin edustajan tehtävät lastaamisen ja lastin purkamisen yhteydessä

Ennen lastaamisen tai lastin purkamisen aloittamista ja niiden aikana terminaalin edustajan tulee:

1) toimittaa aluksen päällikölle lastaamisesta tai lastin purkamisesta vastuussa olevan terminaalin henkilökunnan tai rahdinantajan edustajan yhteystiedot ja tiedon yhteydenottoa koskevista menettelyistä, jotta aluksen päällikkö voi olla heihin yhteydessä;

2) toteuttaa kaikki varotoimet, joilla vältetään alukselle lastaus- tai lastinpurkulaitteistosta aiheutuvat vahingot, ja ilmoittaa aluksen päällikölle mahdollisesti syntyneestä vahingosta;

3) varmistaa, että alus pidetään suorassa, ja jos sitä on kallistettava toiminnallisista syistä, kallistuma pidetään mahdollisimman pienenä;

4) varmistaa, että aluksen kunkin lastiruuman perästä keulaan katsottuna oikeanpuoleisen osan lastinpurkaminen tapahtuu yhdenmukaisesti vasemmanpuoleisen osan lastinpurkamisen kanssa, jotta vältetään aluksen vääntyminen;

5) ilmoittaa aluksen päällikölle, jos lasti on erittäin painavaa tai yksittäiset kuormat suuria, jolloin rasitus saattaa kohdistua pienelle alalle aluksen rakenteessa ennen kuin lasti peittää säiliön kannen kokonaan; jos lastia voidaan pudottaa korkealta esteettä, tulee tähän kiinnittää erityistä huomiota kunkin lastiruuman lastaamisen alkuvaiheessa;

6) varmistaa, että aluksen päällikön ja terminaalin edustajan välillä vallitsee yksimielisyys lastaamisen tai lastinpurkamisen kaikista vaiheista ja kaikista näkökohdista ja että aluksen päällikölle ilmoitetaan sovitun lastausnopeuden muutoksista ja kunkin lastauserän loppuun saattamisesta;

7) kirjata lastattavan tai purettavan lastin paino ja sijoitus lastiruumassa ja varmistaa, että lastiruuman painorasitus ei poikkea sovitusta lastaus- tai lastinpurkusuunnitelmasta;

8) varmistaa, että lastaamisen tai purkamisen aikana lasti trimmataan aluksen päällikön vaatimusten mukaisesti;

9) varmistaa, että lähtösyväyksen ja -viippauksen saavuttamiseen tarvittava lastin määrä on sellainen, että kuljetinjärjestelmä saadaan ajettua tyhjäksi lastaamisen päätyttyä; tätä tarkoitusta varten terminaalin edustaja ilmoittaa aluksen päällikölle terminaalin kuljetinjärjestelmän nimellisvetoisuuden ja vaatimukset kuljetinjärjestelmän tyhjentämisestä lastaamisen päätyttyä;

10) lastin purkamisen yhteydessä ilmoittaa aluksen päällikölle, kun käytettävien lastinpurkulinjojen määrää aiotaan lisätä tai vähentää, ja milloin lastinpurkaminen arvioidaan saatavan päätökseen kustakin lastiruumasta; ja

11) varmistaa, että aluksen ollessa satamassa tulityötä ei tehdä aluksessa tai sen läheisyydessä muuten kuin aluksen päällikön luvalla ja toimivaltaisen viranomaisen asettamien ehtojen mukaisesti.

10 §
Selvitys valvonnan tuloksista

Merenkulkulaitoksen tulee toimittaa Euroopan yhteisöjen komissiolle joka kolmas vuosi selvityksen irtolastilain ja tämän asetuksen säännösten noudattamista koskevan valvonnan tuloksista.

Selvityksen tulee sisältää arvio irtolastilain 1 §:ssä tarkoitetussa irtolastidirektiivissä säädettyjen irtolastialusten ja terminaalien välistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä koskevien yhdenmukaistettujen menettelyjen toimivuudesta.

Merenkulkulaitoksen on toimitettava selvitys komissiolle selvityksen kattamaa kolmen kalenterivuoden pituista kautta seuraavan vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä. Merenkulkulaitoksen on toimitettava ensimmäinen selvitys komissiolle vuonna 2008.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/96/EY (32001L0096); EYVL N:o L 13, 16.1.2002, s. 9
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/84/EY (32002L0084); EYVL N:o L 324, 29.11.2002, s. 53

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitussihteeri
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.