1410/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun valtioneuvoston asetuksen (636/1993) 14 §,

sellaisena kuin se on asetuksessa 705/2000,

muutetaan 2 luvun nimike, 2 §:n 1 ja 2 momentti, 3―5 §, 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentin 1―3 kohta ja 12 §,

sellaisena kuin niistä ovat 2 § osaksi, 3 ja 4 §, 5 § osaksi sekä 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti ja 12 § mainitussa asetuksessa 705/2000, sekä

lisätään 7 §:n 1 momenttiin uusi 8 a kohta seuraavasti:

2 luku

Alueen pelastustoimen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma

2 §
Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma

Alueen pelastustoimen on laadittava alusjätelain 12 §:ssä tarkoitettu alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma ja maa-alueiden öljyvahinkolain 5 §:ssä tarkoitettu torjuntasuunnitelma yhdeksi yhtenäiseksi torjuntasuunnitelmaksi, jollei yhteisen suunnitelman laatiminen olosuhteiden vuoksi ole ilmeisen tarpeetonta.

Suunnitelmassa on oltava:

1) tiedot alueen pelastustoimen nimeämistä öljyvahinkojen torjuntaviranomaisista ja torjuntatöiden johtajista sekä tiedot alueenkuntien muiden viranomaisten ja hallintokuntien velvollisuudesta osallistua öljyvahinkojen torjuntaan;

2) tiedot alusjätelain 12 §:n 2 momentissa ja maa-alueiden öljyvahinkolain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetusta yhteistoimintasopimuksesta, jonka alueen pelastustoimi on tehnyt öljyvahinkojen torjunnasta sataman, laitoksen tai telakan omistajan taikka öljyn varastoijan kanssa, sekä selvitys mahdollisesta muusta öljyntorjuntayhteistyöstä;

3) selvitys pelastuslain (468/2003) 12 §:n mukaisesti määritellystä pelastustoimen palvelutasosta, siltä osin kuin se liittyy öljyvahinkojen torjuntaan; palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon yhtäältä alueella olevat erityistä öljyvahingon vaaraa aiheuttavat kohteet, kuten väylät, öljysatamat, korjaustelakat, öljyvarastot sekä teollisuuslaitokset, voimalaitokset ja vastaavat muut laitokset, joissa jalostetaan, käytetään tai varastoidaan runsaasti öljyä, sekä toisaalta sellaiset kohteen, kuten luonnonsuojelualueet, uimarannat, vedenottamot, pohjavesialueet, joiden suojelu tulee erityisesti ottaa huomioon öljyvahinkojen torjunnassa

4) selvitys tarvittavasta öljyntorjuntakalustosta, -tarvikkeista ja muista öljyvahinkojen torjuntaan soveltuvista kalustosta ja tarvikkeista, kuten kuljetuskalustosta, viestintälaitteista, työkoneista, työkaluista ja huoltotarvikkeista sekä niiden varastoinnista ja kunnossapidosta, sekä tiedot siitä, mitä edellä tarkoitetuista kalustosta ja tarvikkeista on jo käytettävissä ja mihin ne on sijoitettu;

5) arvio vuosittaisista käyttökustannuksista, kuten öljyntorjuntatarvikkeiden hankintakustannuksista, öljyntorjuntakaluston ja -tarvikkeiden kunnossapito- ja varastointikustannuksista ja muista öljyntorjuntavalmiuden ylläpitokustannuksista sekä koulutuskustannuksista seuraavien viiden vuoden aikana;

6) suunnitelmat öljyntorjuntakaluston lisä- ja täydennyshankinnoista ja hankintakustannuksista seuraavien viiden vuoden aikana sekä hankittavan kaluston sijoittamisesta;

7) selvitys öljyntorjuntakaluston säilyttämiseen tarkoitetuista varastoista ja niiden vuokrista sekä suunnitelma mahdollisten uusien varastojen hankkimisesta tai alusjätelain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettujen alusten öljyjätteiden vastaanottolaitteiden rakentamisesta;

8) suunnitelma öljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä ja johtamisesta sekä torjuntayksiköiden perustamisesta, varustamisesta ja huoltamisesta sekä tiedot hälytys- ja viestintäjärjestelmistä;

9) suunnitelma öljyvahingon torjunnan yhteydessä syntyvän öljyisen jätteen keräilystä, kuljettamisesta, varastoinnista, hävittämisestä ja muusta käsittelystä sekä öljyvahingon muusta jälkitorjunnasta;

10) suunnitelma koulutuksen ja harjoitusten järjestämisestä;


3 §
Suunnitelman saattaminen vahvistettavaksi

Alueen pelastustoimen on lähetettävä hyväksymänsä öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma asianomaisen alueellisen ympäristökeskuksen vahvistettavaksi.

4 §
Suunnitelman vahvistaminen

Alueellisen ympäristökeskuksen on tarvittaessa pyydettävä alueen pelastustoimen hyväksymästä öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmasta lausunto asianomaiselta lääninhallitukselta.

Suunnitelmaa käsitellessään alueellisen ympäristökeskuksen on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, onko hankittava öljyntorjuntakalusto alueen öljyvahingon uhat ja torjuntavalmiustarve sekä pelastustoimen palvelustaso huomioon ottaen tarpeellista ja tarkoituksenmukaista.

Alueellisen ympäristökeskuksen tulee ennen suunnitelman vahvistamista pyytää siitä öljysuojarahaston hallituksen hyväksyntä, jos suunnitelmaan sisältyy sellainen kustannuksiltaan yli 85 000 euron öljyntorjuntakaluston yksittäinen hankinta, jonka täysimääräinen korvaaminen alueen pelastustoimelle öljysuojarahaston varoista edellyttää mainittua ennakkohyväksyntää öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 17 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan.

Alueellisen ympäristökeskuksen on lähetettävä vahvistettu suunnitelma tiedoksi öljysuojarahaston hallitukselle, Suomen ympäristökeskukselle ja asianomaiselle lääninhallitukselle.

5 §
Suunnitelman tarkistaminen

Alueen pelastustoimen on tarkistettava öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmasta 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu käyttökustannuksia koskeva osa, 6 kohdassa tarkoitettu hankintoja koskeva osa ja 7 kohdassa tarkoitettuja muita hankintoja koskeva osa vähintään joka neljäs vuosi. Tarkistuksen johdosta suunnitelmaan tehtävät muutokset käsitellään noudattaen soveltuvin osin, mitä edellä säädetään suunnitelmasta ja sen käsittelystä.

Alueen pelastustoimen tulee huolehtia siitä, että öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman muut osat päivitetään määräajoin vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Suunnitelman muutosta ei tältä osin saateta vahvistettavaksi, vaan se tulee lähettää tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle ja lääninhallitukselle.

6 §
Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelma

Asianomainen alueellinen ympäristökeskus laatii alusjätelain 31 §:n 2 momentissa tarkoitetun alueellisen yhteistoimintasuunnitelman yhteistyössä suunnitelma-alueella toimivien alusjätelain 31 §:n 1 momentissa tarkoitettujen virka-apuviranomaisten, muiden alueellisten ympäristökeskusten, lääninhallitusten ja alueellisten pelastusviranomaisten kanssa. Suomen ympäristökeskuksen tulee osallistua suunnitelman laadintaan siltä osin kuin kysymys on niistä alusöljy- ja aluskemikaalivahingoista, joiden torjunnan suorittamisesta se alusjätelain 19 §:n 1 momentin ja 27 b §:n mukaan määrää.


7 §
Yhteistoimintasuunnitelman sisältö

Yhteistoimintasuunnitelmassa on oltava:

1) tiedot niistä valtion torjuntaviranomaisten, alusjätelain 31 §:n 1 momentissa tarkoitettujen virka-apuviranomaisten, alueellisten pelastusviranomaisten sekä alusjätelain 14 §:ssä tarkoitettujen satamien, laitosten ja telakoiden henkilöstöön kuuluvista sekä vapaaehtoisista, jotka ovat suunnitelma-alueella käytettävissä alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan;

2) tiedot alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan suunnitelma-alueella käytettävissä olevasta valtion, alueellisten pelastusviranomaisten ja alusjätelain 14 §:ssä tarkoitettujen satamien, laitosten ja telakoiden torjuntakalustosta ja -tarvikkeista, kuljetus- ja venekalustosta, viestintävälineistä, työkoneista, huoltotarvikkeista ja niiden sijainnista sekä suunnitelma tarvittavista torjuntakaluston ja -tarvikkeiden siirroista muilta alueilta sekä esitys tarvittavista lisähankinnoista;

3) suunnitelma alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan järjestämisestä ja johtamisesta, alusjätelain 31 a §:ssä tarkoitetun johtoryhmän perustamisesta, torjuntayksiköiden muodostamisesta, miehittämisestä, varustamisesta ja huoltamisesta sekä hälytys- ja viestijärjestelmistä samoin kuin selvitys torjuntayksiköiden hälytysvalmiudesta ja liikkeellelähtöjärjestyksestä sekä selvitys torjuntatöiden johtamisesta torjuntatöiden alussa ennen kuin alusjätelain 19 §:n mukainen torjuntatöiden johtaja ottaa johtovastuun;


8 a) suunnitelma alueella olevista suojaisista ankkuripaikoista ja satamista, joihin merivahingon kärsinyt, öljy- tai kemikaalivahingon vaaraa aiheuttava alus voidaan kuljettaa;


12 §
Suuren öljyvaraston torjuntavalmius

Jos öljyn määrä on samalla varastoalueella miljoona litraa tai sitä suurempi, varastoijalla tulee lisäksi olla omaa varastoaluettaan varten suunnitelma öljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi torjuntatyöstä vastaava henkilö, öljyvahinkojen torjuntaan perehtynyt henkilöstö ja mistä tämä on saatavissa sekä torjuntakalusto ja tarvikkeet samoin kuin tarvittaessa paikka, johon vahinkotapauksessa kiireellisesti poistettavaa öljyä voidaan väliaikaisesti sijoittaa. Suunnitelma torjunnan järjestämisestä on viivytyksettä saatettava alueellisen ympäristökeskuksen ja alueen pelastustoimen tietoon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Lainsäädäntöneuvos
Jukka Nurmio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.