1404/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1346/2002) 3 § sekä

lisätään asetukseen väliaikaisesti uusi 13 a § seuraavasti:

3 §
Matka- ja ylläpitokustannusten korvausperusteet

Tämän asetuksen nojalla erikseen korvattavien matkakustannusten korvausperusteena on kilometrimäärä kerrottuna 0,15 eurolla. Erikseen korvattavat matkakustannukset ovat kuitenkin vähintään 1,50 euroa korvattavalta matkalta. Henkilöasiakkaalle erikseen korvattavien matkojen ajalta muiden ylläpitokustannusten korvauksena myönnettävä päiväraha, ateriakorvaus ja majoittumiskorvaus määräytyvät valtion virkaehtosopimuksen matkustussäännön mukaisesti.

13 a §
Starttirahan myöntämisen erityiset rajoitukset

Starttirahan myöntämisen edellytyksenä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 a §:ssä tarkoitetussa starttirahakokeilussa on 13 §:ssä säädetyn lisäksi, että hakija ei saa samalta ajalta:

1) palkkaa tai korvausta tekemästään yritystoimintaansa liittymättömästä työstä, jolloin palkkana pidetään myös vuosiloma-ajan palkkaa ja irtisanomisajan palkkaa sekä sellaista työttömyysturvalain 3 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua taloudellista etuutta, jonka on katsottava turvaavan kohtuullisen toimeentulon;

2) kansaneläkelain (347/1956) mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä, minkään työeläkelain mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläkettä, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä taikka maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukaista luopumistukea;

3) sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, sairauspäivärahaa tai erityishoitorahaa;

4) kuntoutusrahalain (611/1991) mukaista kuntoutusrahaa tai -avustusta, työntekijäin eläkelain (395/1961) 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen mukaista kuntoutusrahaa taikka ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain (404/1948) kuntoutusta koskevien säännösten perusteella;

5) opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea.

Starttirahaa ei myönnetä, jos:

1) hakija siirtyy työsuhteessa tai julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehdystä työstä tekemään samaa työtä työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n 5 momentissa tarkoitettuna palkansaajaan rinnastettavana yrittäjänä; ja

2) hakijan esittämän liiketoimintasuunnitelman perusteella tai muutoin on ilmeistä, että hakijan pääasiallinen toimeksiantaja olisi hänen aiempi työnantajansa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Asetuksen 13 a § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.