1402/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten muun toiminnan erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään valtion liikelaitoksista 20 joulukuuta 2002 annetun lain (1185/2002) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Tässä asetuksessa annetaan valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002), jäljempänä liikelaitoslaki, 13 §:n 1 momentissa tarkoitetut tarkemmat säännökset valtion liikelaitosten liikelaitoslain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetusta, laitoskohtaisessa laissa säädetystä muusta toiminnasta pidettävästä erillisestä kirjanpidosta ja siitä laadittavasta erillisestä tilinpäätöksestä sekä tähän tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta.

Liikelaitoksen muun toiminnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on lisäksi otettava huomioon se, mitä eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetussa laissa (19/2003) säädetään.

2 §

Liikelaitoksen kirjanpidossa seurataan muun toiminnan tuloja ja menoja erikseen. Liikelaitoksen on laadittava kuvaus menetelmistä, joilla tulot ja menot kohdistetaan muulle toiminnalle.

3 §

Muun toiminnan varat ja velat on pidettävä erillään liikelaitoksen liiketoiminnan varoista ja veloista.

4 §

Liikelaitoksen muun toiminnan taseen pysyviin vastaaviin kuuluu myös laitoskohtaisen lain nojalla liikelaitoksen hallinnassa oleva, muun toiminnan käytössä oleva omaisuus. Arvonalennusta ei voi tehdä liikelaitoksen muun toiminnan käytössä olevasta omaisuudesta taloudellisen tulonodotuksen puuttumisen perusteella. Arvonalennus tulee tehdä, jos pysyviin vastaaviin kuuluvaa omaisuutta ei voida käyttää enää muuhun toimintaan ja jos omaisuudella ei ole taloudellista arvoa.

Liikelaitoksen muun toiminnan käytössä olevan omaisuuden hankintamenon käsittelyssä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirjanpitolain (1336/1997) mukaisia menettelyjä.

5 §

Liikelaitoksen muusta toiminnasta laaditaan erillinen tilinpäätös, joka sisältää:

1) tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen;

2) toiminnan tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman;

3) rahoituslaskelman, jossa annetaan selvitys toiminnan varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana; sekä

4) tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot).

Erilliseen tilinpäätökseen liitetään toimintakertomus, jossa annetaan tiedot muun toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista.

6 §

Edellä 5 §:ssä tarkoitetut tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma laaditaan noudattaen niitä säännöksiä, joiden nojalla liikelaitos laatii liiketoiminnastaan vastaavat laskelmat.

Valtion talousarviosta muun toiminnan kuluihin saatu rahoitus tulee esittää tuloslaskelmassa erillään toiminnasta saaduista tuotoista.

7 §

Edellä 5 §:ssä tarkoitetuissa liitetiedoissa on sen lisäksi, mitä osakeyhtiön liitetiedoista säädetään kirjanpitolaissa ja kirjanpitoasetuksessa (1339/1997), esitettävä:

1) tiedot valtion talousarviossa muuhun toimintaan osoitetuista määrärahoista sekä niiden käytöstä ja käyttötarkoituksesta;

2) tiedot muusta rahoituksesta, joka on saatu valtion talousarviosta tai Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta, Euroopan yhteisöjen hoidossa olevista tai niiden puolesta hoidetuista talousarvioista, sekä rahoituksen käytöstä ja käyttötarkoituksesta;

3) tiedot muun toiminnan kustannusvastaavuudesta;

4) kuvaus muun toiminnan kustannuslaskennan periaatteista;

5) tiedot muun toiminnan käyttöön saadusta ja hankitusta kiinteästä omaisuudesta sekä omaisuuden hankintakuluista; sekä

6) tiedot muun toiminnan käytöstä luovutetusta kiinteästä omaisuudesta sekä omaisuudesta saaduista luovutushinnoista, luovutusvoitoista ja -tappioista sekä luovutuskuluista.

8 §

Edellä 5 §:ssä tarkoitetussa toimintakertomuksessa on sen lisäksi, mitä valtion liikelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (160/2004) säädetään liikelaitoksen toimintakertomuksesta, esitettävä:

1) johdon katsaus toimintaan ja etenkin siinä tapahtuneisiin tärkeimpiin muutoksiin sekä arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä tilikauden aikana (johdon katsaus);

2) toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta, maksullisen toiminnan tulosta ja kannattavuutta ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuutta sekä niiden kehitystä koskevat tärkeimmät tiedot (toiminnallisen tehokkuuden tiedot);

3) suoritteiden määrää ja aikaansaatuja julkishyödykkeitä koskevat tärkeimmät tiedot sekä palvelukykyä, suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatua ja niiden kehitystä koskevat tärkeimmät tiedot (tuotos- ja laadunhallinnan tiedot);

4) tärkeimmät tiedot henkilöstömäärästä, henkilöstön rakenteesta eri tehtäväryhmissä, henkilöstökuluista ja niiden rakenteesta ja työhyvinvoinnista sekä niiden kehityksestä samoin kuin osaamisen ja muun aineettoman pääoman kehityksestä sekä toimintojen ja palveluiden uusiutumisesta (henkisten voimavarojen hallinnan tiedot);

5) tärkeimmät tiedot valtion talousarviosta saadun rahoituksen vaikuttavuudesta (vaikuttavuustiedot);

6) tilinpäätöslaskelmien analyysi, jossa selvitetään tilinpäätöslaskelmista ilmeneviä seikkoja talouden kehityksestä ja rakenteesta sekä talouden ja tuloksellisuuden välisiä yhteyksiä (tilinpäätösanalyysi); sekä

7) tärkeimmät tiedot toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinneista, jos tilikauden aikana on tehty toiminnasta laajempi vaikutusten ja tuloksellisuuden arviointi (arviointien tulokset).

9 §

Jos liikelaitosta ohjaa muussa toiminnassa kaksi tai useampi ministeriö, liikelaitoksen tulee esittää toimintakertomuksessaan tiedot siten eriteltyinä kunkin ohjaavan ministeriön osalta, että ministeriöt voivat ottaa kantaa ohjauksessaan olevan toiminnan osalta tuloksellisuuteen ja asetettujen tulostavoitteiden toteutumiseen.

10 §

Liikelaitoksen muun toiminnan ja liiketoiminnan tilinpäätökset sekä toimintakertomukset kootaan yhteen liikelaitoksen tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi. Liikelaitos laatii myös liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat yhdistelmänä muusta toiminnasta ja liiketoiminnasta.

Liikelaitoksen erillinen tilinpäätös toimintakertomuksineen on erillinen osa liikelaitoksen tilinpäätöstä, minkä tulee selkeästi näkyä tilinpäätöksessä.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran kirjanpitoon ja tilinpäätökseen siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Neuvotteleva virkamies
Seija Kivinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.