1399/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Merenkulkulaitos perii oheisissa liitteissä olevien maksutaulukoiden mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet, alusten ja satamarakenteiden turvatoimiin liittyvät suoritteet, irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastin purkamisen valvontaan liittyvät suoritteet sekä merimieskatselmuksiin liittyvät suoritteet (liite 1);

2) luotsin, linjaluotsin ja itämerenluotsin tutkinto sekä vapautukset luotsinkäyttövelvollisuudesta ja luotsauspalvelujen tarjoamisvelvollisuudesta (liite 2);

3) alusrekisterisuoritteet, merenkulun edistämiseen liittyvät suoritteet sekä henkilöstöhallinnon suoritteet (liite 3);

4) aikataulun mukainen yhteysalusliikenne (liite 4); sekä

5) vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus (liite 5).

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Merenkulkulaitos perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet:

1) katsastukset ja tarkastukset, joista säädetään tai määrätään:

a) alusten katsastuksista annetussa asetuksessa (1123/1999);

b) eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta annetussa asetuksessa (1307/1999);

c) eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetussa asetuksessa (65/2000);

d) vuokraveneiden turvallisuudesta annetussa asetuksessa (438/1983);

e) aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetussa asetuksessa (635/1993);

f) paineastia-asetuksessa (549/1973);

g) laivaväen asuintiloista aluksella annetussa asetuksessa (518/1976);

h) alusten varalaidasta kotimaan liikenteessä annetussa asetuksessa (855/1988);

i) kansainvälisessä lastiviivayleissopimuksessa, 1966 (SopS 52/1968);

j) laivavarusteista annetussa asetuksessa (925/1998);

k) Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välisessä Itämeren lastiviivoista tehdyssä sopimuksessa (SopS 26/1988);

l) yleisillä teillä olevien lauttojen varusteista ja niiden liikenteen valvomisesta annetussa liikenneministeriön päätöksessä (221/1988);

2) aluksen jääluokan vahvistaminen;

3) tarkastus, jolla todetaan, onko aluksella öljysuojarahastosta annetun lain (379/1974) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu kaksoispohja;

4) tarkastus alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 21 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa;

5) satamarakenteiden turva-arvioinnit, alusten ja satamarakenteiden turvasuunnitelmien hyväksyminen ja alusten katsastukset, joista säädetään eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista annetun lain (485/2004) 4 §:n 1 kohdassa ja tarkastukset mainitun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa; sekä

6) tarkastus eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain (1206/2004) 24 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa.

Omakustannusarvon mukaisen tuntiveloituksen perustana ovat katsastus- ja tarkastustyöhön, alusten turvasuunnitelmien hyväksyntään sekä satamarakenteiden turva-arvioiden suorittamiseen ja turvasuunnitelmien hyväksyntään kohdennetut kustannukset jaettuna laskutetuilla työtunneilla. Asiakkaalta laskutetaan vain aluksella ja satamarakenteessa tehdyt varsinaiset katsastus-, tarkastus- ja muut työtunnit sekä niihin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.

Ulkomaanliikenteen alusten tuntiveloitus on 190 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 95 euroa. Kotimaan liikenteen ja kalastusalusten tuntiveloitus on 138 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä sen jälkeen jokaiselta aloitetulta puolelta työtunnilta 69 euroa. Ulkomaanliikenteen alusten peruskatsastukseen kuuluvan piirustusten ja niihin liittyvän muun materiaalin hyväksymisen tuntiveloitus on 60 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta.

Satamarakenteiden tuntiveloitus on 190 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 95 euroa.

Jos työ on suoritettu muuna kuin virastotyöaikana, peritään työtuntiveloitukset 50 prosentilla korotettuina.

Jos työtä ei ole voitu katsastajasta tai tarkastajasta riippumattomasta syystä suorittaa sitä varten sovittuna aikana tai työ peruuntuu kokonaan, peritään työtuntiveloituksista 50 prosenttia sekä valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.

4 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Merenkulkulaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) Merenkulkulaitoksen toimialaan kuuluvat suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamistehtävät, tutkimukset, mittaukset, luotaukset, haraukset ja muut työsuoritukset;

2) Merenkulkulaitoksen aluksen, kulkuneuvon tai tukialusretkikunnan toimeksiannosta suorittama kuljetus, hinaus, avustustehtävä tai muu työsuoritus;

3) Merenkulkulaitoksen kiinteistövarallisuuden vuokraus, lukuun ottamatta valtion maaomaisuutta;

4) merenkulun turvalaitteet;

5) painotuotteet ja muu tietoaineisto;

6) valokopiot, telekopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset; sekä

7) toimeksiantoon perustuvat muut Merenkulkulaitoksen suoritteet.

5 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteen mukaisesta maksusta.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jollei toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta Merenkulkulaitoksen päätöksestä on peritty.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Merenkulkuneuvos
Raimo Kurki

Liitteet 1-5

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.