1398/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen myönnettävästä valtion avustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Suomalaisen telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseksi kauppa- ja teollisuusministeriö voi käyttää talousarvion momentille 32.30.46 myönnettyä määrärahaa ja myöntämisvaltuutta siten kuin tässä asetuksessa sekä laivanrakennusteollisuudelle myönnettävän tuen uusien sääntöjen vahvistamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1540/98 ja laivanrakennusteollisuuden väliaikaisista suojajärjestelyistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1177/2004, jäljempänä EY:n laivanrakennusasetus, säädetään. Valtionavustuksesta on lisäksi voimassa, mitä valtionavustuksista säädetään valtionavustuslaissa (688/2001).

2 §
Avustuksen saajat

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi myöntää Suomessa rekisteröidylle telakkatoimintaa harjoittavalle osakeyhtiölle tai muulle Suomessa rekisteröidylle telakkayritykselle avustusta EY:n laivanrakennusasetuksen 1 artiklan a―d kohdassa tarkoitetun uuden aluksen rakentamisen rahoittamiseen edellyttäen, että rakentaminen toteutetaan Suomessa ja tilaajana on muu kuin Suomen valtio.

3 §
Avustuksen myöntämisen perusteet

Telakkayrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon muun muassa telakan paikkakuntakohtainen työllisyystilanne, uuden teknologian hyväksikäyttö telakan tuotannossa ja tuotantomenetelmissä, hankkeen vaikutus Suomen ulkomaankaupan kuljetusten edistämiseen sekä kilpailijamaiden myöntämän tuen vaikutus suomalaisen telakkateollisuuden kilpailukykyyn.

4 §
Avustuksen enimmäismäärä

Avustuksen määrä harkitaan hankekohtaisesti kussakin tapauksessa erikseen.

EY:n laivanrakennusasetuksen 2 artiklan mukaisesti avustus voi olla enintään kuusi prosenttia aluksen rakentamisen sopimushinnasta. Jos hankkeeseen on myönnetty muuta valtion tukea, tämän ja tässä asetuksessa tarkoitetun avustuksen yhteismäärä ei saa ylittää avustukselle säädettyä enimmäismäärää.

5 §
Hakeminen ja maksaminen

Päätös avustuksen myöntämisestä tehdään kauppa- ja teollisuusministeriölle tehdyn kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakemukseen on sisällytettävä kaupparekisteriote, elinkeinoilmoitus tai muu tieto hakijasta, viimeisimmän tilikauden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tilintarkastajan kertomuksineen, hanketta koskeva sopimus, sitova tarjous tai muu vastaava selvitys hankkeesta sekä kauppa- ja teollisuusministeriön kulloinkin tarpeelliseksi katsomat muut tiedot.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi tehdä päätöksen avustuksen myöntämisestä etukäteen hankkeen tarjouskilpailun ollessa vireillä, kun on todennäköistä, että hakijan tarjous johtaa sopimuksen tekemiseen.

Avustusta koskevassa päätöksessä mainitaan ainakin avustusosuus, avustuksen enimmäismäärä, hankkeen aikataulu sekä mahdollisista kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvat avustusta koskevat ehdot.

Avustus maksetaan telakkayrityksen pankkitilille hankkeen suuruuden ja edistymisen mukaan.

Aluksen rakentamisen rahoittamisessa avustuksesta maksetaan pääsääntöisesti 10 prosenttia sopimuksen allekirjoittamisesta, 30 prosenttia työn aloittamisesta, 30 prosenttia vesillelaskusta ja 30 prosenttia luovutuksesta.

Maksatushakemusten yhteydessä hakijan tulee esittää luotettava selvitys siitä, että hanke on maksatuksen edellyttämässä vaiheessa.

6 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2005 saakka, kuitenkin enintään siihen saakka kun EY:n laivanrakennusasetus on voimassa.

Asetusta sovelletaan hankkeeseen, josta on tehty tarjous 1 päivänä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen ja jossa alus tai työ luovutetaan vuoden 2006 loppuun mennessä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Ministeri
Paula Lehtomäki

Erikoistutkija
Maunu Harmo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.