1395/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan täytäntöön pantaessa yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1782/2003 sekä sitä täydentävää Euroopan yhteisön lainsäädäntöä siltä osin kuin se koskee:

1) emolehmä- ja uuhipalkkio-oikeuksien (palkkio-oikeus) tuottajakohtaisia enimmäismääriä (kiintiö);

2) palkkio-oikeuksien siirtoa ja väliaikaista luovuttamista; ja

3) kansallisia varantoja.

2 §
Emolehmäpalkkiokiintiön myöntäminen

Tuottajalle, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan emolehmätuotantoa, vahvistetaan hakemuksesta emolehmäpalkkiokiintiö. Samalle tuottajalle voidaan vahvistaa vain yksi emolehmäpalkkiokiintiö.

Emolehmäpalkkiokiintiön ja lisäkiintiön haussa otetaan kiintiöitä vahvistettaessa huomioon se emolehmien ja hiehojen määrä, joka tuottajalla on ollut hallinnassaan kiintiön vahvistamista koskevan hakemuksen jättämisen ajankohtana ja jolle tuottaja hakee kiintiön hakuvuonna myös Euroopan yhteisön emolehmäpalkkiota.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, emolehmäpalkkio-oikeuksia voidaan myöntää tuottajalle, joka on tehnyt tai suunnitellut tehdä investointeja emolehmätuotannon aloittamiseksi tai olemassa olevan tuotannon laajentamiseksi ja tuottajalle, jonka emolehmäpalkkiokiintiö ei poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi vastaa tilan todellista emolehmätuotantotilannetta. Tällöin palkkio-oikeuksia myönnettäessä on kuitenkin otettava huomioon kulloinkin voimassa olevat säännökset kiintiön vuosittaisesta käyttöprosentista.

Edellä 3 momentissa tarkoitetut investoinnit tai suunnitelmat tuotannon aloittamiseksi tai laajentamiseksi on osoitettava rakennussuunnitelmalla, eläinkannan lisäämiseksi tehdyllä suunnitelmalla, eläinten tai lisämaan hankkimista koskevalla sopimuksella tai muulla toimivaltaisen työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla.

3 §
Emolehmäpalkkiokiintiön käyttäminen

Tuottajan on kalenterivuosittain käytettävä vähintään 70 prosenttia hallinnassaan olevista palkkio-oikeuksista. Jos tuottaja ei kunakin kalenterivuonna käytä edellä mainittua prosenttiosuutta palkkio-oikeuksistaan, käyttämättä jätetty osa leikataan kansalliseen varantoon lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja poikkeustapauksia.

Kiintiön käyttämisellä tarkoitetaan tuottajan kalenterivuosittain hakemien ja maksettavaksi hyväksyttyjen Euroopan yhteisön emolehmäpalkkioiden lukumäärää. Myös palkkio-oikeuksien väliaikainen luovutus (vuokraus) katsotaan niiden käytöksi. Tuottajalle siirretyt tai luovutetut palkkio-oikeudet lisätään tuottajalle vahvistettuun kiintiöön. Siirtäjän tai luovuttajan kiintiötä alennetaan samanaikaisesti määrällä, joka vastaa siirrettyjen tai väliaikaisesti luovutettujen sekä luovutuksen yhteydessä kansalliseen varantoon siirrettyjen palkkio-oikeuksien määrää.

Kiintiön käyttö tarkastetaan kalenterivuosittain. Kiintiön myöntämisvuonna ei kuitenkaan tarkasteta sellaisen tuottajan kiintiön käyttöä, jolla on enintään seitsemän palkkio-oikeutta. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tällaisen tuottajan on käytettävä vähintään 70 prosenttia palkkio-oikeuksistaan toisena kahdesta peräkkäisestä kalenterivuodesta. Jos tuottaja ei kahdesta peräkkäisestä kalenterivuodesta kumpanakin käytä vähimmäisprosenttiosuutta oikeuksistaan, jälkimmäisen kalenterivuoden aikana käyttämättä jätetty osa siirretään kansalliseen varantoon ilman korvausta.

4 §
Emolehmäpalkkio-oikeuksien siirtäminen ja väliaikainen luovuttaminen

Jos tuottaja siirtää ilman maatilan omistus- tai hallintaoikeuden luovutusta palkkio-oikeuksiaan pysyvästi, yksi prosentti palkkio-oikeuksista siirretään ilman korvausta emolehmäpalkkio-oikeuksien kansalliseen varantoon. Jos tämän momentin soveltamiseksi tehtyjen laskelmien tuloksena on muita kuin kokonaislukuja, ainoastaan ensimmäinen desimaali otetaan huomioon.

Tuottaja voi luovuttaa väliaikaisesti sellaisen osan palkkio-oikeuksistaan, jota hän ei itse käytä. Luovutuksen on käsitettävä vähintään 0,1 palkkio-oikeutta. Väliaikaisesti luovutettavat palkkio-oikeudet siirtyvät kokonaisuudessaan vastaanottajalle.

Siirto tai väliaikainen luovutus tapahtuu suoraan tuottajalta toiselle. Palkkio-oikeuksien siirtäjän tai luovuttajan sekä oikeuksien vastaanottajan on yhdessä ilmoitettava siirrosta tai väliaikaisesta luovutuksesta toimivaltaiselle työvoima- ja elinkeinokeskukselle.

Jollei kiintiö siirry perintönä, 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ja viimeistään silloin, kun tuottaja jättää kyseisen kalenterivuoden emolehmäpalkkiohakemuksen.

5 §
Emolehmäpalkkio-oikeuksien kansallinen varanto

Maa- ja metsätalousministeriö ylläpitää ja hallinnoi emolehmäpalkkio-oikeuksien kansallista varantoa. Kansalliseen varantoon, joka muodostuu niistä palkkio-oikeuksista, joita ei ole jaettu tuottajille, lisätään leikatut palkkio-oikeudet ja muiden Euroopan yhteisön säännösten mukaan varantoon siirretyt palkkio-oikeudet.

Maa- ja metsätalousministeriö jakaa kansallisesta varannosta palkkio-oikeuksia työvoima- ja elinkeinokeskuksille tuottajille edelleen jaettavaksi.

6 §
Uuhipalkkiokiintiön myöntäminen

Tuottajalle, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan lampaanlihan tuotantoa, vahvistetaan hakemuksesta uuhipalkkiokiintiö. Uuhipalkkiokiintiö vahvistetaan kullekin yksittäiselle tuottajalle ja tuottajaryhmittymän jäsenelle erikseen. Samalle tuottajalle voidaan vahvistaa vain yksi kiintiö.

Uuhipalkkiokiintiön ja lisäkiintiön haussa otetaan kiintiöitä vahvistettaessa huomioon se uuhipalkkioon oikeuttavien eläinten määrä, joka tuottajalla on ollut hallinnassaan kiintiön vahvistamista koskevan hakemuksen jättämisen ajankohtana ja jolle tuottaja hakee kiintiön hakuvuonna myös Euroopan yhteisön uuhipalkkiota.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, uuhipalkkio-oikeuksia voidaan myöntää tuottajalle, joka on tehnyt tai suunnitellut tehdä investointeja lampaanlihan tuotannon aloittamiseksi tai olemassa olevan tuotannon laajentamiseksi ja tuottajalle, jonka uuhipalkkiokiintiö ei poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi vastaa tilan todellista lampaanlihan tuotantotilannetta. Tällöin palkkio-oikeuksia myönnettäessä on kuitenkin otettava huomioon kulloinkin voimassa olevat säännökset kiintiön vuosittaisesta käyttöprosentista.

Edellä 3 momentissa tarkoitetut investoinnit tai suunnitelmat tuotannon aloittamiseksi tai laajentamiseksi on osoitettava rakennussuunnitelmalla, eläinkannan lisäämiseksi tehdyllä suunnitelmalla, eläinten tai lisämaan hankkimista koskevalla sopimuksella tai muulla työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla.

7 §
Uuhipalkkiokiintiön käyttäminen

Tuottajan on kalenterivuosittain käytettävä vähintään 70 prosenttia hallinnassaan olevista palkkio-oikeuksista. Jos tuottaja ei kunakin kalenterivuonna käytä edellä mainittua prosenttiosuutta palkkio-oikeuksistaan, käyttämättä jätetty osa leikataan kansalliseen varantoon lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja poikkeuksellisia olosuhteita.

Kiintiön käyttämisellä tarkoitetaan tuottajan kalenterivuosittain hakemien ja maksettavaksi hyväksyttyjen Euroopan yhteisön uuhipalkkioiden lukumäärää. Myös palkkio-oikeuksien väliaikainen luovutus (vuokraus) katsotaan niiden käytöksi. Tuottajalle siirretyt tai väliaikaisesti luovutetut palkkio-oikeudet lisätään tuottajalle vahvistettuun kiintiöön. Siirtäjän tai luovuttajan kiintiötä alennetaan samanaikaisesti määrällä, joka vastaa siirrettyjen tai väliaikaisesti luovutettujen sekä luovutuksen yhteydessä kansalliseen varantoon siirrettyjen palkkio-oikeuksien määrää.

Kiintiön käyttö tarkastetaan kalenterivuosittain. Kiintiön myöntämisvuonna ei kuitenkaan tarkasteta sellaisen tuottajan kiintiön käyttöä, jolla on enintään 20 palkkio-oikeutta. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tällaisen tuottajan on käytettävä vähintään 70 prosenttia palkkio-oikeuksistaan toisena kahdesta peräkkäisestä kalenterivuodesta. Jos tuottaja ei kahdesta peräkkäisestä kalenterivuodesta kumpanakin käytä vähimmäisprosenttiosuutta oikeuksistaan, jälkimmäisen kalenterivuoden aikana käyttämättä jätetty osa siirretään kansalliseen varantoon ilman korvausta.

8 §
Uuhipalkkio-oikeuksien siirtäminen ja väliaikainen luovuttaminen

Jos tuottaja siirtää ilman maatilan omistus- tai hallintaoikeuden luovutusta palkkio-oikeuksiaan pysyvästi, yksi prosentti palkkio-oikeuksista siirretään ilman korvausta uuhipalkkio-oikeuksien kansalliseen varantoon. Kansalliseen varantoon leikattavien palkkio-oikeuksien määrä on vähintään yksi palkkio-oikeus.

Palkkio-oikeuksien tilakohtaisia enimmäismääriä muutettaessa ainoastaan kokonaisluvut otetaan huomioon. Jos laskennallisten toimenpiteiden lopullinen tulos on muu kuin kokonaisluku, lähin kokonaisluku otetaan huomioon. Jos tämä muu luku kuitenkin on täsmälleen kahden kokonaisluvun välissä, otetaan huomioon suurempi kokonaisluku.

Tuottaja voi luovuttaa väliaikaisesti sellaisen osan palkkio-oikeuksistaan, jota hän ei itse käytä. Väliaikaisesti luovutettavat palkkio-oikeudet siirtyvät kokonaisuudessaan vastaanottajalle. Luovutuksen on käsitettävä vähintään yksi palkkio-oikeus.

Siirto tai väliaikainen luovutus tapahtuu suoraan tuottajalta toiselle. Palkkio-oikeuksien siirtäjän tai luovuttajan sekä oikeuksien vastaanottajan on yhdessä ilmoitettava siirrosta tai väliaikaisesta luovutuksesta toimivaltaiselle työvoima- ja elinkeinokeskukselle.

Jollei kiintiö siirry perintönä, 4 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ja viimeistään silloin, kun kyseisen kalenterivuoden uuhipalkkiohakemusten jättöaika päättyy.

9 §
Uuhipalkkio-oikeuksien kansallinen varanto

Maa- ja metsätalousministeriö ylläpitää ja hallinnoi uuhipalkkio-oikeuksien kansallista varantoa. Kansalliseen varantoon, joka muodostuu niistä palkkio-oikeuksista, joita ei ole jaettu tuottajille, lisätään leikatut palkkio-oikeudet ja muiden Euroopan yhteisön säännösten mukaan varantoon siirretyt palkkio-oikeudet.

Maa- ja metsätalousministeriö jakaa kansallisesta varannosta palkkio-oikeuksia työvoima- ja elinkeinokeskuksille tuottajille edelleen jaettavaksi.

10 §
Vuohenlihan tuotanto

Mitä tässä asetuksessa säädetään lampaanlihan tuotannosta ja uuhipalkkiokiintiöistä, noudatetaan soveltuvin osin myös vuohenlihan tuotantoon ja vuohenlihan tuottajille maksettavia palkkioita koskeviin kiintiöihin.

11 §
Kiintiörekisterit

Tässä asetuksessa tarkoitettujen kiintiöiden seuraamiseksi ja valvomiseksi ovat rekisterit emolehmäpalkkio- ja uuhipalkkiokiintiöitä varten.

12 §
Toimivaltainen viranomainen

Tämän asetuksen täytäntöönpanosta huolehtivat maa- ja metsätalousministeriö sekä työvoima- ja elinkeinokeskukset. Tässä asetuksessa työvoima- ja elinkeinokeskuksille kuuluvat tehtävät hoitaa Ahvenanmaalla maakunnan lääninhallitus.

Emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiötä koskevan asian käsittelee se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella tuottajan maatilan talouskeskus sijaitsee tai milloin tuottajalla on useita tuotantoyksiköitä, se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella pääosa toiminnasta tapahtuu.

13 §
Emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiön hakeminen

Emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiötä koskeva hakemus on toimitettava toimivaltaiseen työvoima- ja elinkeinokeskukseen viimeistään kyseisen vuoden emolehmä- ja uuhipalkkion hakemiselle vahvistetun hakuajan viimeisenä päivänä. Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella tai maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella ja siihen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset.

14 §
Valvonta ja rangaistukset

Valvonnasta ja rangaistuksista säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 luvussa.

15 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja Ahvenanmaan lääninhallituksen päätökseen säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 10 §:ssä.

16 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä tammikuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä 20 päivänä syyskuuta 2002 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (800/2002).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.