1393/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan maaseudun kehittämisestä 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 26 b §, sellaisena kuin se on asetuksessa 388/2004,

muutetaan 26 §:n 2 momentti, 26 a §, 42 §:n 5 momentti ja asetuksen liite 1,

sellaisina kuin niistä ovat 26 §:n 2 momentti ja 26 a § edellä mainitussa asetuksessa 388/2004 ja 42 §:n 5 momentti sekä liite 1 asetuksessa 213/2004, ja

lisätään 88 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 356/2002, uusi 5 momentti seuraavasti:

26 §
Investointituen enimmäismäärä maatilalla toteutettavissa investoinneissa

Sellaiselle yrittäjälle, joka täyttää EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 8 artiklassa sekä tämän asetuksen 35―38, 40 ja 41 §:ssä säädetyt nuoren viljelijän aloitustuen myöntämisen edellytykset, tuki voidaan myöntää enintään kymmenellä prosenttiyksiköllä korotettuna, jos tilanpidon aloittamisesta ei ole kulunut viittä vuotta.


26 a §
Maatilainvestointien tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärä

Edellä 26 §:ssä tarkoitettujen investointien hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin voidaan myöntää tukea vain siltä osin, kuin kustannukset eivät ylitä 840 000 euron määrää.

Tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärä voidaan korottaa kaksinkertaiseksi, jos investointi koskee muuta tuotantoa kuin puutarhataloutta ja investoinnin toteuttaa:

1) vähintään kolme maaseutuyritystä yhdessä;

2) 11 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettu, vähintään kolme jäsentä käsittävä ryhmä tai liitto;

3) sellainen maaseutuyritys, jossa on vähintään kolme osakasta tai jäsentä ja jonka kaikki osakkaat tai jäsenet täyttävät 3 luvussa säädetyt yrittäjää koskevat edellytykset.

42 §
Aloitustuen määrä

Asetuksen liitteessä 1 tarkoitetulle ja edellä 3 momentissa säädetyn kokoyksikkövaatimuksen täyttävälle kotieläin- tai kasvihuonetilalle voidaan myöntää 25 000 euron suuruinen lisätuki. Lisätuki myönnetään avustuksena. Lisätuen myöntämisen edellytyksenä on, että tukea on haettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007.


88 §
Yritystoimintaan myönnetyn rakentamis- avustuksen maksaminen

Turkistarhan siirtoon pohjavesialueelta myönnetyn avustuksen ensimmäisen erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja esittää hyväksyttävän suunnitelman siirrettävän turkistarhan maanpäällisten rakenteiden poistamisen ajankohdasta. Viimeisen erän maksamiseksi tuen saajan on esitettävä hyväksyttävä selvitys siitä, että kaikki tarhan maanpäälliset rakenteet on poistettu, tarha-alue siivottu ja turkiseläinten lanta poistettu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tätä asetusta sovelletaan tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 24 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007. Asetuksen 88 §:n 5 momenttia sovelletaan kuitenkin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille tämän asetuksen tultua voimaan.

Asetuksen 26 §:n 2 momentissa tarkoitettua tukea voidaan myöntää ja maksaa vasta sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt tuen enimmäismäärää koskevan muutoksen.

Tuen maksamista ja lainan nostolupaa koskeviin hakemuksiin sovelletaan niitä säännöksiä, jotka olivat voimassa tukea myönnettäessä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.