1382/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä joulukuuta 2004 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 15 §:n sekä 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään pääasiassa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvien Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien sekä maastoliikennelupien maksuista.

2 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista peritään niiden omakustannusarvoa vastaava kiinteä maksu:

1) henkilökohtaiset pienriistaluvat seuraavasti:

Lupatyyppi Maksu € Maksu € Maksu €
Maksukausi 1 Maksukausi 1 Maksukausi 2
10.9.-31.10. 10.9.-31.10. 1.8.-9.9. ja
1.11.-30.4.
Luvan pituus/vuorokautta Erämetsät € Riista- ja lähimetsät € Erämetsät, riista- ja lähimetsät €
1 22 20 10
2 39 37 19
3 44 42 22
4 49 47 25
5 54 52 28
6 59 57 31
7 64 62 34

2) Ylä-Lapin riekkolupa... 15 €/vuorokausi;

3) pienriistan kausiluvat seuraavasti:

- pienriistan kausiluvat 1.8.-30.4. väliselle ajalle sisältäen kanalintujen metsästysoikeuden 120 €
- kausilupa 1.8.-30.4. väliselle ajalle muulle riistalle kuin kanalinnuille 70 €
- osakausilupa (ns. loppukauden lupa) 1.11.-30.4. väliselle ajalle 50 €
- pienpetokausilupa 1.8.-31.7. väliselle ajalle 8 €
- kaiken pienriistan kausilupa Kemin, Tornion ja Rovaniemen kaupunkilaisille 67 €

4) henkilökohtainen karhun metsästyslupa poronhoitoalueella:

1 vuorokausi 45 €
2 vuorokautta 52 €
3 vuorokautta 59 €
4 vuorokautta 66 €
5 vuorokautta 73 €
6 vuorokautta 80 €
7 vuorokautta 87 €
kausilupa 108 €

5) karhun metsästyslupa poronhoitoalueen ulkopuolella yhteisluvan jäsenenä 42 €/henkilö tai aluelupana 2 senttiä/hehtaari;

6) suden tai ilveksen metsästyslupa yhteisluvan jäsenenä 25 €/henkilö tai aluelupana 2 senttiä/hehtaari;

7) henkilökohtainen hirvenmetsästyksen aluelupa metsästyslain (615/1993) 8 §:ssä tarkoitetulla alueella:

- vuorokausi 12 €
- kausi 42 €;

8) henkilökohtainen hirvenmetsästyksen aluelupa Kemin, Tornion ja Rovaniemen kaupunkien asukkaille:

- kausi 25 €;

9) alueelliset vieheluvat seuraavasti:

Lapin alueen (pois lukien Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat) viehelupa, Pohjanmaan-Kainuun alueen viehelupa tai Etelä-Suomen alueen viehelupa
vuorokausi 7 €
viikko 10 €
vuosi 27 €
koko maan viehelupa (pois lukien Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat)
viikko 17 €
vuosi 42 €
kalapaikkakohtainen viehelupa nimettyyn veteen seurueelle
henkilö/vuorokausi 10 €

10) pyydysyksikkö (= yksi verkkomerkki a 3 yksikköä):

- kalenterivuosi 6 €;

11) rapumerta:

- kalenterivuosi 2 €;

12) ammattikalastusluvat seuraavasti:

nuotta, korkeus alle 5 m 42 €/avovesikausi
nuotta, korkeus 5-10 m 67 €/avovesikausi tai 100 €/kalenterivuosi
nuotta, korkeus yli 10 m 84 €/avovesikausi tai 135 €/kalenterivuosi
isorysä 67 €/kalenterivuosi
paunetti 25 €/kalenterivuosi
trooli 135 €/kalenterivuosi

13) Maastoliikenneluvat seuraavasti:

henkilökohtainen uralupa 9 €/vrk tai 34 €/kelkkailukausi
perhekohtainen uralupa 34 € /perhe/kelkkailukausi;

14) Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu metsästystä, kalastusta tai maastoliikennettä koskeva aluekohtainen kiintiöpäätös valittamista varten 50 €;

15) metsästys-, kalastus- tai maastoliikennelupaa koskeva muutoksenhakua varten erikseen annettava kirjallinen päätös 10 €; sekä

16) diaari- tai rekisteritodistus tai -ote 17 €.

3 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavat julkisoikeudelliset suoritteet ovat maksuttomia:

1) Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnassa vakinaisesti asuvan, joka harjoittaa ammattikalastusta, kotitarvekalastusta tai luontaiselinkeinoja, korvaukseton lupa kalastuksen harjoittamiseen mainituissa kunnissa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla vesialueilla;

2) kuntalaisen oikeus käyttää kotikuntaansa kuuluvaa Metsähallituksen hallinnassa olevaa aluetta maastoliikennelain (1710/1995) mukaiseen maastoliikenteeseen;

3) Metsähallituksen myöntämä valvontaa tai kalavedenhoitoa taikka riistanhoitotöitä vastaan annettu lupa kalastukseen tai metsästykseen;

4) Metsähallituksen myöntämä sidosryhmälupa;

5) kolttalain (253/1995) 9 §:ssä sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 62 §:ssä maksuttomaksi säädetyt suoritteet mainituissa lainkohdissa säädetyin edellytyksin;

6) puunotto-oikeutta koskevat päätökset; sekä

7) vesilaissa (264/1961) säädetyt ja muut uittoon liittyvät suoritteet.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Metsähallituksen maksullisia julkisiin hallintotehtäviin liittyviä suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein ovat:

1) Pohjois-Suomen metsäpuiden varmuusvarastosiemenen myynti;

2) metsästysoikeuden vuokraaminen;

3) kalastusoikeuden vuokraaminen;

4) kalastuslupa virkistyskalastuspaikkana hoidettuun kohteeseen;

5) kilpailukalastusluvat;

6) kalastuslupa, joka perustuu Metsähallituksen kalastusoikeuteen yhteisalueen osakkaana tai Metsähallituksen toisten kiinteistönomistajien kanssa tekemään sopimukseen;

7) maastoliikenneluvat kelkkailu-urien ulkopuolelle sekä kesäaikaiset maastoliikenneluvat;

8) varaustuvan yöpymismaksu sekä vuokratuvan ja -kodan käyttömaksu; sekä

9) jäljenteet.

5 §
Muut säännökset

Hakemuksen peruutuksen tai muun hakijasta aiheutuvan syyn vuoksi rauenneesta asian käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta.

Muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palautetussa asiassa annettavan päätöksen maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Vilppu Talvitie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.