1334/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 8 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1117/2003, sekä

lisätään 48 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1242/1999, väliaikaisesti uusi 5 momentti ja asetukseen uusi 51 b § seuraavasti:

8 §
Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

2. Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa ja koenumerokilvillä varustettua ajoneuvoa saa käyttää Suomessa rekisteriin ilmoittamatta 46―48, 48 a, 49―51, 51 a, 51 b ja 52―56 §:ssä säädetyin edellytyksin. Sama koskee ajoneuvon käyttöä siirtoluvalla.


48 §
Siirtolupa

5. Jos tullilaitos on myöntänyt autoverolain muuttamisesta annetun lain (266/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentissa, sellaisena kuin se on laissa 1278/2004, tarkoitetun luvan käyttää ajoneuvoa liikenteessä veroja suorittamatta, tullilaitos voi 3 momentista poiketen antaa enintään mainitussa 10 momentissa tarkoitetuksi kolmen kuukauden ajaksi siirtoluvan, joka 1 momentissa tarkoitettujen rajoitusten estämättä oikeuttaa ajoneuvon käyttämiseen liikenteessä vuonna 2005. Jos mainitussa 10 momentissa tarkoitetun luvan voimassaolo päättyy sen vuoksi, että luvan ehtoja ei täytetä, päättyy samalla oikeus käyttää ajoneuvoa liikenteessä siirtoluvan nojalla. Jos ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa todetaan, että ajoneuvo voi aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudella tai merkittävää haittaa ympäristölle, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä siirtoluvan nojalla. Tässä momentissa tarkoitettua siirtolupaa myönnettäessä rekisteriin ei merkitä tietoa ajoreitistä.

51 b §
Ajoneuvo työtehtävissä

Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö, jonka työpaikka sijaitsee muussa valtiossa kuin Suomessa, saa käyttää autoverolain 34 b §:ssä tarkoitettua ajoneuvoa pykälässä tarkoitetulla tavalla Suomessa rekisteröimättä ajoneuvoa täällä, jos hänellä on pykälän mukaan oikeus käyttää ajoneuvoa liikenteessä veroa suorittamatta. Käyttämisen edellytyksenä on lisäksi, mitä tämän asetuksen 51 §:n 5 momentissa säädetään. Ajoneuvossa tulee ajon aikana olla mukana autoverolain 34 b §:ssä tarkoitettu tulliviranomaisen vastaanotetuksi vahvistama ilmoitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Asetuksen 48 §:n 5 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005.

Jos tullilaitos on ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1307/2003) 48 §:n 5 momentin nojalla antanut siirtoluvan, jossa ajoneuvon käyttöoikeus on rajoitettu kolmea kuukautta lyhyemmäksi ja käyttövuosi on koskenut vain vuotta 2004, tällaisella siirtoluvalla saa käyttää ajoneuvoa liikenteessä ilman erillistä siirtoluvan voimassaoloajan pidennystä myös vuoden 2005 puolella kuitenkin yhteensä enintään kolmen kuukauden ajan. Edellytyksenä ajoneuvon käytölle on, että ajoneuvoa varten on voimassa oleva liikennevakuutus.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.