1292/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään vapaasta sivistystyöstä 21 päivänä elokuuta 1998 annettuun lakiin (632/1998) uusi 11 a § seuraavasti:

11 a §
Vapaan sivistystyön yksikköhintojen laskeminen vuosina 2005―2007

Sen estämättä, mitä 11 §:ssä säädetään yksikköhintojen laskemisesta joka toinen vuosi edeltäneenä vuonna aiheutuneiden käyttökustannusten perusteella, vapaan sivistystyön vuosien 2005―2007 yksikköhinnat lasketaan siten kuin jäljempänä tässä pykälässä säädetään.

Vuoden 2003 vapaan sivistystyön eri toimintojen kustannusten perusteella vuodelle 2005 laskettavia yksikköhintoja verrataan eri toimintoja varten vuodelle 2004 vahvistettujen yksikköhintojen perusteella vuodelle 2005 laskettaviin yksikköhintoihin. Tästä erotuksesta otetaan vuoden 2005 yksikköhinnoissa huomioon 27 prosenttia ja 44 prosenttia vuonna 2006. Laskettaessa yksikköhintoja vuodelle 2007 vuonna 2005 toteutuneiden kustannusten perusteella näistä kustannuksista vähennetään tai niihin lisätään euromäärä, joka on 39 prosenttia edellä tarkoitetusta erotuksesta.

Jos vuotuinen kustannustason muutos on joinakin vuosina otettu huomioon vähemmästä kuin täydestä määrästä, otetaan muutokset 1 momentissa tarkoitetussa kustannustenjaon tarkistuksessa huomioon enintään päätetyn suuruisina.

Muilta osin 1 momentissa tarkoitetut yksikköhinnat lasketaan ja määrätään kuten tässä laissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 181/2004
HaVM 23/2004
EV 224/2004

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.