1260/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun asetuksen 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1332/2002) 2 §:n 11 kohta ja 7 § seuraavasti:

2 §
Huomioon otettavat palkkatulot

Työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:ssä tarkoitettua vakiintunutta palkkaa tai siinä huomioon otettavaa tuloa ovat


11) palkkaturvana maksettava palkka, josta ei ole tehty palkkaturvalain (866/1998) 4 §:n 2 momentin mukaista vähennystä, siltä osin kun se olisi työnantajan maksamana ansiopäivärahan perusteena huomioon otettavaa ansiotuloa;


7 §
Verotustietojen käyttäminen

Jos ajalta, jolta päivärahan perusteena oleva palkka määrätään, ei ole saatavissa 6 §:ssä tarkoitettua selvitystä palkkatuloista tai ansiotuloista, ne arvioidaan käyttäen viimeksi toimitetussa verotuksessa todettuja 5 §:ssä tarkoitettuja ansiotuloja tarkistettuna siinä suhteessa kuin päivärahan maksuvuodelle vahvistettu työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b §:ssä tarkoitettu palkkakerroin poikkeaa edelliselle kalenterivuodelle vahvistetusta palkkakertoimesta. Verotustietojen sijasta voidaan erityisestä syystä käyttää myös muuta luotettavaa selvitystä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tarkistettaessa ansiotuloja vuoden 2004 palkkakertoimena käytetään lukua 1.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.