1252/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee yliopistolain (645/1997) 1 §:ssä tarkoitettuja yliopistoja.

Tässä asetuksessa säädetään yliopistojen eräiden suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista. Asetus ei koske yliopistojen kirjasto- ja tietopalveluista eikä avoimesta korkeakouluopetuksesta perittäviä maksuja, joista säädetään erikseen.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisia suoritteita ovat tutkintoihin kuuluva opetus ja sen edellyttämät tai siihen liittyvät tehtävät, kuten kuulustelut, arvioinnit, valinta- ja tasokokeet, opinnäytetöiden ohjaus- ja tarkastus, opintoneuvonta, todistukset opintosuorituksista sekä tutkintotodistukset.

Edellä 1 momentissa mainitut suoritteet ovat koulutus- ja kulttuuritoimintaan liittyvistä syistä maksuttomia.

Vastaavuustodistus, jonka yliopisto antaa kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen (576/1995) 22 §:n 4 momentin nojalla, ja yliopiston vastaavuustodistusta koskevaan hakemukseen antama hylkäävä päätös ovat maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita. Yliopisto perii hakijalta vastaavuustodistuksesta ja sitä koskevaan hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä 126 euroa.

Eläinlääkintähuoltoasetuksen (1039/1990) 1 §:n mukaisesta kuulustelusta eläimistä saatavien elintarvikkeiden tarkastamiseen liittyvän lainsäädännön tuntemuksen osalta sekä poronlihan tarkastuksesta annetun asetuksen (499/1991) 10 §:n mukaisesta kuulustelusta lihatarkastuslainsäädännön tuntemuksen osalta yliopisto perii kirjalliseen kuulusteluun osallistumisesta 34 euroa ja ilman kirjallista kuulustelua annettavasta todistuksesta 17 euroa.

Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun asetuksen (520/1997) 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuun kelpoisuuskokeeseen osallistumisesta yliopisto perii 34 euroa ja kokeen hyväksytystä suorituksesta annettavasta todistuksesta 17 euroa.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoista yliopisto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat tilatut tutkimukset, täydennyskoulutus, ja muut palvelutehtävät, joita yliopisto suorittaa valtion ja kunnan viranomaisille sekä muille yhteisöille ja yksityisille näiden pyynnöstä sekä sellaisen tehtävän yhteydessä tuotettu tavara.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Ylitarkastaja
Teija Miller

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.