1243/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Laki laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista 24 päivänä heinäkuuta 1972 annetun lain (573/1972) 8 §,

muutetaan lain nimike, 1 §, 2 §:n 1 ja 2 momentti, 3―5 § ja 10 §,

sellaisina kuin niistä ovat lain nimike ja 2 §:n 1 ja 2 momentti laissa 1094/1985, 1 § osaksi laissa 449/1998, 3 § osaksi laissa 811/1981, 4 § laissa 114/1989 ja mainitussa laissa 449/1998 ja 5 § laissa 1143/1993, sekä

lisätään lakiin uusi 4 a, 8 a ja 9 a―9 c § seuraavasti:

Laki

valtion alustakauksista

1 §

Suomalaiselle laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittavalle yritykselle suoraan tai välillisesti myönnetyn luoton tai muun rahoituksen vakuudeksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tarkoitettu yhtiö (erityisrahoitusyhtiö) voi myöntää alustakauksia siten kuin tässä laissa säädetään.

Erityisrahoitusyhtiön tämän lain nojalla takaamaa luottoa tai muuta rahoitusta kutsutaan jäljempänä takausluotoksi.

2 §

Laivanvarustamotoimintaa harjoittavan yrityksen rahoittamiseksi myönnettävän takausluoton käyttötarkoituksena tulee olla vähintään 10 metrin pituisen ja enintään 10 vuotta vanhan kauppamerenkulkuun käytettävän aluksen tai sen rungon hankkiminen Suomesta tai ulkomailta tai tällaisen alushankinnan rahoituksen vakauttaminen. Alustakaus voidaan myöntää myös aluksen muutos-, korjaus- tai parannustöitä varten otettujen luottojen vakuudeksi.

Laivanrakennustoimintaa harjoittavan yrityksen rahoittamiseksi myönnettävän takausluoton käyttötarkoituksena tulee olla toimitusluoton antaminen suomalaiselle laivanvarustamotoimintaa harjoittavalle yritykselle 1 momentissa tarkoitetun aluksen tai sen rungon hankkimisen tai aluksen muutos-, korjaus- tai parannustyön rahoittamiseksi. Alustakaus voidaan myöntää myös tällaisen hankkeen rakennusaikaista rahoittamista varten.


3 §

Alustakaus voidaan antaa takausluoton pääoman, koron ja luottoehtojen mukaisten muiden maksusuoritusten vakuudeksi.

Alustakaus annetaan omavelkaisena takauksena tai muuna vastuusitoumuksena.

4 §

Takausluoton tai alustakauksen vakuudeksi on annettava erityisrahoitusyhtiön hyväksymä vastavakuus. Erityisrahoitusyhtiö voi hyväksyä vastavakuuden, joka ei ole turvaava.

Alustakaus voidaan erityisestä syystä antaa myös 1 momentissa tarkoitettua vastavakuutta vaatimatta.

4 a §

Valtion edun turvaamiseksi tässä laissa tarkoitetusta alustakaustoiminnasta aiheutuvan tappionvaaran varalta voidaan suojautua vakuutuksilla, vakuuksilla, vastuiden vaihtosopimuksilla ja muilla järjestelyillä (suojautumisjärjestelyt).

5 §

Tämän lain nojalla myönnettyjä alustakausluottoja ja suojautumisjärjestelyjä saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta enintään 1 350 miljoonan euron määrä korkoja ja muita pääoman lisäksi mahdollisesti maksettavia suorituksia mukaan lukematta. Edellä tarkoitettua takausvastuuta laskettaessa otetaan huomioon voimaan tulleiden takausten kattamien luottojen taattu pääoma ja sitovista takaustarjouksista puolet luottojen taattavasta pääomasta. Suojautumisjärjestelyjen aiheuttama vastuu otetaan huomioon siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella säädetään.

Muun kuin euromääräisen luoton määrä lasketaan Euroopan Keskuspankin kyseiselle valuutalle julkaiseman, takausta myönnettäessä voimassa olevan viitekurssin mukaan. Euroopan Keskuspankin kurssilistalta puuttuvan valuutan kurssi lasketaan käyttäen tämän valuutan takausta myönnettäessä voimassa olevaa käypää kansainvälistä kurssia sellaisessa valuutassa, jolle on käytettävissä Euroopan Keskuspankin kurssi.

8 a §

Alustakausta koskevista päätöksistä voidaan periä käsittelymaksu, jota määrättäessä otetaan huomioon käsittelystä aiheutunut työmäärä ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset.

Alustakauksesta peritään takausmaksu, jota määrättäessä otetaan huomioon riskiajan pituus, riskin kohteen luottokelpoisuus ja muut katettavaan riskiin vaikuttavat seikat sekä kilpailutekijät.

9 a §

Alustakauksia hallinnoi 1 §:ssä tarkoitettu erityisrahoitusyhtiö. Yhtiö myös vahvistaa alustakauksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot sekä tekee 4 a §:ssä tarkoitetut sopimukset, suojautumisjärjestelyt ja muut sitoumukset.

9 b §

Erityisrahoitusyhtiön on alustakausten käsittelyssä ja niitä hallinnoidessaan noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003) ja kielilaissa (423/2003) säädetään.

Yhtiön henkilöstöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä sen käsitellessä tässä laissa tarkoitettuja asioita.

9 c §

Erityisrahoitusyhtiön tässä laissa tarkoitetun toiminnan julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 5 §:ssä säädetään.

10 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan myös tarkemmat säännökset alustakaustoiminnassa noudatettavista periaatteista, jotka koskevat alustakausten myöntämistä koskevia yleisiä ehtoja ja muita ohjeita sekä alustakauksista perittäviä maksuja.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

HE 217/2004
TaVM 22/2004
EV 179/2004

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Paula Lehtomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.